Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
20.04.2021 „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой; 2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой. ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД Преглед
20.04.2021 „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой; 2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой. (прекратена 13.04.2021) ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД Преглед
21.04.2021 Избор на изпълнители за организиране на събития и празници ОБЩИНА СЛИВЕН Преглед
21.04.2021 Доставка на Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр Сдружение „Клъстър Бултехнопласт“ Преглед
22.04.2021 Закупуване на специализирана земеделска техника. Ярослав Недялков Данков Преглед
22.04.2021 Закупуване на софтуер за управление на стопанството БАЧО КОЛЬО ЕООД Преглед
22.04.2021 Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. "УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Преглед
22.04.2021 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване "КИРКОВО" ООД Преглед
22.04.2021 „Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1033-C01 ПМУ - СВИЩОВ ООД Преглед
23.04.2021 „Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил“ във връзка с изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0039-C01 - ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”. ТЕКС ТИЙМ ЕАД Преглед
23.04.2021 Организиране на Кафе-паузи по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
23.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой)" ПАТЛИДЖАНСКИ ООД Преглед
23.04.2021 Закупуване на Портална плазмена машина за разкрояване - 1 брой и CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой КОНТИНЕНТАЛИК ООД Преглед
23.04.2021 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на: Технологична линия за синтез на слоести композитни материали съгласно приложена техническа спецификация. СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ" Преглед
23.04.2021 Закупуване на трактор без кабина, навесна вентилаторна пръскачка и дискова брана с хидравлично изместване Виктория Бориславова Кръстева Преглед
23.04.2021 Наемане на плавателен съд и специализирано оборудване за нуждите на изследване СДРУЖЕНИЕ "СИНИ ХОРИЗОНТИ" Преглед
25.04.2021 Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания, извличане на статистически данни с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие Преглед
26.04.2021 Избор на доставчик за колесен трактор с кабина и климатик , с мощностен диапазон мин 50 к.с. и прикачен инвентар в това число плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор. Зорница Маринова Георгиева Преглед
26.04.2021 Закупуване на трактор и мулчер от земеделски стопанин Петър Красимиров Петров Петър Красимиров Петров Преглед
26.04.2021 Осигуряване на сигурност в две сигурни зони за непридружени деца МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.