Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ПАТЛИДЖАНСКИ ООД
ЕИК
175319397
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой);
Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой);
Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой)"
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
780 649.99
14.04.2021
23.04.2021
Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и за доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация:
1. Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой) - 486 532.27 лева без ДДС;
2. Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой) - 184 591.24 лева без ДДС;
3. Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой) - 109 526.48 лева без ДДС;

Обща стойност на процедурата: 780 649.99 лева без ДДС.

Ще бъдат спазени правилата и изискванията за определяне на изпълнител, посочени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и ПМС 160/01.07.2016г., както и указанията, заложени в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014 - 2020. Ръководителят на проекта ще отговаря за сформирането на комисия по оценка и ще носи отговорност за осъществявания предварителен и последващ контрол върху дейността им. Съгласуването на документацията по процедурата за избор на изпълнител ще се осъществява съгласно изискванията на Управляващия орган и съобразно избора на Ръководителя на проекта, според предвидените допустими варианти за това.

С оглед гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ОПИК, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средства от Структурните фондове на ЕС, ПАТЛИДЖАНСКИ ООД планира да проведе именно процедура „Избор с публична покана”.

Ще бъдат приложени подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Дружеството ще упоменава финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейността по проекта. 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация за избор на изпълнител/и

Документация за избор на изпълнител.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой) 1
Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой) 1
Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой) 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.