Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ТЕКС ТИЙМ ЕАД
ЕИК
203553677
„Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил“ във връзка с изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0039-C01 - ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
125 000.00
13.04.2021
23.04.2021
Като част от изпълнението на Дейност 2 е предвидено интегрирането на софтуерно решение  което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила, време на изпълнение на графици и рентабилност на всяка локация. Интегрирането на софтуера е необходимо с цел ефективното реализиране на цялостната система по разделно събиране, сортиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на текстилния материал. Софтуерът ще дава и количествена и качествена информация за реализираните дейности по проекта и ще подпомага оптимизирането на целия процес. 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документи за публична покана за доставка на софтуер

Публична покана за доставка на софтуер.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.