Архив

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
16.05.2017 Четири публикации в местни или централни медии за информиране на обществеността в община Тервел. Четири публикации в местни или централни медии за информиране на обществеността в община Тервел относно проект № BG05M2OP001-3.002-0276-C01. СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ХУМАНИТАС" Преглед
26.05.2017 Четири публикации в местни или централни медии за информиране на обществеността в община Тервел относно проект № BG05M2OP001-3.002-0276-C01. Четири публикации в местни или централни медии за информиране на обществеността в община Тервел относно проект № BG05M2OP001-3.002-0276-C01. СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ХУМАНИТАС" Преглед
18.02.2020 Фотоапарат за дентални снимки - пакет Частично прекратена процедура по Обособена позиция 5 Фотоапарат за дентални снимки - пакет ФЕМИЛИ ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА EOOД Преглед
04.08.2017 Ценово съобщение по дейност "Организация и управление на проект" Ценово съобщение по дейност "Организация и управление на проекта" САКСО БГ ООД Преглед
02.06.2017 Ценово съобщение за избор на Ръководител на проект Ценово съобщение за Ръководител на проект МЕТАЛОЛЕЕНЕ - ДРЯНОВО ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.