Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
30.12.2015 Доставка за обзавеждане ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ BG05M9OP001-2.002-0073-C03 Преглед
30.12.2015 Текущ ремонт на помещения ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ BG05M9OP001-2.002-0073-C03 Преглед
09.03.2016 ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШИВАШКО ОБОРУДВАНЕ: - Робот за кроене и рязане на платове - 1 брой; - Автоматична бродираща машина - 1 брой; - Автоматична преса за пречупване на джобове - 2 броя; - Автоматична око илик машина - 1 брой; - Автоматична двуиглова машина за ушиване на ленти - 2 броя; - Автоматична двуиглова права машина - 4 броя. ОМЕЛИЯ ЕООД BG16RFOP002-2.001-0434-C01 Преглед
12.03.2016 "Доставка по обособени позиции, обособена позиция 1 - машина за огъване на тръби, обособена позиция 2 - електро-хидравличен абкант" МОНИ - 83 ООД BG16RFOP002-2.001-0231-C01 Преглед
25.03.2016 Доставка на машини и оборудване по обособени позиции КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG16RFOP002-2.001-1103-C01 Преглед
29.03.2016 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали - 1 брой ФАТ ЕООД BG16RFOP002-2.001-0352-C01 Преглед
31.03.2016 „Доставка на машини за обработване на метал“ МИКОНИ ООД BG16RFOP002-2.001-0627-C01 Преглед
31.03.2016 Закупуване на Шприцмашина - 1 бр. ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ BG16RFOP002-2.001-0309-C01 Преглед
31.03.2016 Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони АРАЙС ООД BG16RFOP002-2.001-0313-C02 Преглед
31.03.2016 Закупуване на Обработващ център -1бр. ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ BG16RFOP002-2.001-0309-C01 Преглед
01.04.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 1. CNC система за рязане с водна струя, с или без абразив – 1 брой 2. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой 3. Мостова CNC обработваща машина за рязане и обработка на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой 4. Обработваща и полираща машина за прави чела на детайли от мрамор, гранит и агломерати – 1 брой МОНОЛИТ 1994 ЕООД BG16RFOP002-2.001-0229-C01 Преглед
01.04.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на трапезна вода и пунш с 16 обособени позиции. Процедура избор с публична покана съгласно ПМС 118/2014 г. А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД BG16RFOP002-2.001-0043-C01 Преглед
04.04.2016 Доставка на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - Разработена технология, методология и Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие на новоусвоявани продукти с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС ЛАНД-МЕТАЛ ЕООД BG16RFOP002-2.001-0746-C01 Преглед
04.04.2016 Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции машини и оборудване, съгласно Техническата спецификация ЛАНД-МЕТАЛ ЕООД BG16RFOP002-2.001-0746-C01 Преглед
06.04.2016 Провеждане на процедура и доставка на Лазерна портална машина за разкрояване на метални листи-1 брой. ФОКАС-2 ЕООД BG16RFOP002-2.001-0411-C01 Преглед
07.04.2016 Закупуване (доставка и въвеждане в експлоатация) на Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 брой, Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой ДЕБУЛКО ООД BG16RFOP002-2.001-0264-C01 Преглед
08.04.2016 ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ: - Металообработващ център с ЦПУ - 1 брой; - Металообработващ струг с ЦПУ - 2 броя; - Роботизирана система за заваряване - 1 брой. СД УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ BG16RFOP002-2.001-0983-C01 Преглед
08.04.2016 Закупуване на оборудване (46 бр. ДМА) по 5 обособени позиции МЕГАХИМ АД BG16RFOP002-2.001-1083-C01 Преглед
14.04.2016 „Доставка на Система за лазерен разкрой с фиброоптичен източник“ ЕЛСТАРТ ООД BG16RFOP002-2.001-1017-C01 Преглед
15.04.2016 Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции: 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране; 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена"; 3. Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане; 4. Доставка на изсушител - 2 броя; 5. Доставка на винтов компресор; 6. Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио. ПАСАТ АНТЕНИ ООД BG16RFOP002-2.001-1091-C01 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.