Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие
Булстат
831849511
Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания, извличане на статистически данни с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие
Услуга
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
36 525.00
18.04.2021
25.04.2021
Изследването цели да "снеме анамнеза" относно предизвикателствата и възможностите, пред които се изправят представителите на съдебната власт, свързани с наказателното производство, в хода на въвеждане и прилагане на алтернативни способи за решаване на спорове и в частност на практики на възстановителното правосъдие.
За своите нужди изследването включва в своя обхват, следните категории респонденти: 1) съдии , прокурори, адвокатура и всички други професионалисти участващи в различни етапи на наказателното производство, в това число служители и доброволци на НПО предоставящи услуги насочени към жертви на престъпления или извършители на престъпления. Териториялният обхват на изследването се ограничава до трите областни града: София, Враца и Стара Загора, като не изключва при доброволност и готовност за включване и професионалисти от други градове.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документи Процедура

Документи ПРОЦЕДУРА.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания, извличане на статистически данни с цел съставяне на проблемна карта и препоръки за развитие 4
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.