Преглед на електронен формуляр от файл

В тази страница имате възможност да заредите и след това да прегледате проектно предложение, предварително създадено с помощта на информационната система ИСУН 2020. Файлът, който може да заредите, трябва да е с разширение „.isun“. За повече информация вижте раздел "Помощ".

Зареди формуляр от файл
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).