Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ПМУ - СВИЩОВ ООД
ЕИК
104605300
„Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1033-C01
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
24 000.00
14.04.2021
22.04.2021
„Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“
	
1. Материал- Поцинкована профилна ламарина ,стомана DX51D +Zn275 , EN 10346
2. Височина на гофрата - 40 мм	
3.Стъпка между двете гофри - 188 мм
4. В широчината на листа да са включени – 4 основни и 2 крайни гофри
5. Ширината на листа да покрива ефективно 940 мм
6. Размери и количества:
L = 9 290 мм - 142 броя  
L = 6 150 мм - 11 броя  
L = 6 840мм - 30 броя
L = 4 650мм - 14 броя  
L = 1 000 мм - 13 броя  
Общо: 210 броя
7.Цената на поръчка да включва транспортни разходи до с. Беглеж, общ. Плевен, област Плевен.
8. Стоката да е придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие.
9. Фирмата кандидат да притежава сертификати: 
- Управление на качеството – ISO 9001:2015;
- Управление на околната среда- ISO14001:2015;
- Управление на здравето и безопасността- BS OHSAS 18001:2007.

Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Пакет документи

Документи- публ. покана.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1033-C01 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.