Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

БАЧО КОЛЬО ЕООД
ЕИК
202354512
Закупуване на софтуер за управление на стопанството
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
42 500.00
01.04.2021
22.04.2021
Дейността предвижда избор на изпълнител за доствка на софтуер на за управление на садковото стопанство на Бачо Кольо ЕООД
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Софтуер.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване на софтуер за управление на стопанството 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.