Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЕИСАКО ЕООД
ЕИК
204668807
Организиране на Кафе-паузи по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
18 393.87
16.04.2021
23.04.2021
Организиране на Кафе-паузи по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана_ПМС_№ 160

Публична покана_ПМС_№ 160.docx

Свали
Приложение _3 Изисквания към оферти_ПМС 160

Приложение _3 Изисквания към оферти_ПМС 160.docx

Свали
Приложение_1 Образец на оферта

Приложение_1 Образец на оферта.docx

Свали
Приложение_2 Образец на декларация на кандидата,

Приложение_2 Образец на декларация на кандидата,.docx

Свали
Приложение_5 Проекто договор

Приложение_5 Проекто договор.docx

Свали
Приложение_9 Справка декларация

Приложение_9 Справка декларация.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Организиране на Кафе-паузи по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.