Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОБЩИНА СЛИВЕН
Булстат
000590654
Избор на изпълнители за организиране на събития и празници 
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
8 583.33
13.04.2021
21.04.2021
Целта на настоящата процедура е „Избор на изпълнители за организиране на събития и празници“ по дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре“ и дейност 3 „Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ по договор №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1, CPV код: 79952000, както следва:
Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща "Мобилно училище"– Дейност 1; 
Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“  – Дейност 3; 
Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3; 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документи процедура

1-Документи процедура.rar

Свали

Разяснения

Описание Файл
Разяснения относно постъпили въпроси

въпроси и отговори.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 2: Провеждане на заключителна среща "Мобилно училище"– Дейност 1 3
Обособена позиция 4: Организиране на научна конференция „Образованието на ромските деца“ – Дейност 3 3
Обособена позиция 7: Честване на Хедерлези- Дейност 3 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.