Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД
ЕИК
117091009
Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр.
Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
414 674.78
15.04.2021
22.04.2021
В рамките на предвидената процедура ще бъдат закупени, доставени и въведени в експлоатация следните активи:
1. Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр.
2. Кроялна линия - 1 бр.

Процедурата, съгласно изискванията на ПМС 160/2016 ще бъде "Избор с публична покана".
Планираната сума на процедурата възлиза на: 414 674.78 лв. без ДДС.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация ПП 2

Документация ПП 2.7z

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. 1
Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.