Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
18.04.2024 11.04.2024 Закупуване на земеделска техника - част 2 ЛАКТАН ЕООД BG06RDNP001-4.012-0656-C02 Преглед
18.04.2024 11.04.2024 Внедряване на софтуери по следните обособени позиции: (ОП1) Софтуер за управление на производството на кланица ЕПЖ и ДПЖ - 1 бр (ОП2) Софтуер за управление на производството на кланица бяло месо - 1 бр. (ОП3) Софтуер за управление на производството на месопреработка - 1 бр. ЕТ АГРО АТРАКТ -КАТЯ ДИЛОВА BG06RDNP001-4.015-0529-C01 Преглед
19.04.2024 12.04.2024 Избор на изпълнител за доставка на земеделска техника "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" ЕООД BG06RDNP001-4.012-0970-C03 Преглед
19.04.2024 12.04.2024 ,,Климатизирана сграда за сушене и съхранение на плодове", находяща се в ПИ с идентификатор 36525.88.12 по КК и КР на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас ( у.п.и ХХ, м. 88 по плана на землище на rp. Карнобат, м-ст "Кърънджика"), община Карнобат, област Бургас "ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ" ООД BG06RDNP001-4.015-0331-C01 Преглед
21.04.2024 14.04.2024 „Избор на изпълнител за доставка на механизация на "Младенов и Янев" ООД "МЛАДЕНОВ И ЯНЕВ" ООД BG06RDNP001-4.012-1806-C02 Преглед
21.04.2024 14.04.2024 Избор на изпълнител за изграждане на фреонови хладилни инсталации към климатизирана сграда за сушене и съхранение на плодове в гр. Карнобат "ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ" ООД BG06RDNP001-4.015-0331-C01 Преглед
21.04.2024 14.04.2024 Доставка и монтаж на Технологично оборудване и екипировка за преработка на плодове "ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ" ООД BG06RDNP001-4.015-0331-C01 Преглед
22.04.2024 15.04.2024 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствена линия за циркониеви ламелни дискове, включваща: - Дискова машина за нарязване на големи рула шкурка на ленти с различна широчина и навиването им на ролки – 1 брой; - Автоматизирана линия за оформяне на ламелни дискове с диаметър 125 mm – 1 брой; - Камерна пещ с електрическо нагряване за втвърдяване на лепилото в ламелните дискове – 1 брой и - Етикетираща и пакетираща машина – 1 брой. АБРАЗИВ ТЕХНОЛОДЖИ ООД BG06RDNP001-19.380-0008-C01 Преглед
22.04.2024 15.04.2024 ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРАВИ ПРЪТИ - 1 бр. ЧАРЛТОН ЕООД BG-RRP-3.004-0015-C01 Преглед
23.04.2024 16.04.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване, включващо: Обособена позиция 1: Автоматичен дигитален двуглав циркуляр - 1 бр. Обособена позиция 2: CNC зачистваща машина за PVC рамки - 1 бр. ЕТ КРАСИМИР ДЖАНТОВ BG06RDNP001-19.739-0001-C01 Преглед
23.04.2024 11.04.2024 Изграждане на нова фотоволтаична система 200 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация батерии за локално съхранение на енергия ВИП СИМЕРС ГРУП ООД BG-RRP-3.006-0103-C01 Преглед
23.04.2024 15.04.2024 Изграждане на открит плувен басейн МИНЕРАЛ ВИЛИДЖ ЕООД BG06RDNP001-19.114-0001-C02 Преглед
23.04.2024 16.04.2024 Доставка на машини за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ от „ОГРАДИРАДИ“ ЕООД ОГРАДИРАДИ ЕООД BG-RRP-3.004-0420-C01 Преглед
24.04.2024 16.04.2024 „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 700.325 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии)“ – 1 бр. АКСЕЛ ТРЕЙД 2009 ЕООД BG-RRP-3.006-0078-C01 Преглед
25.04.2024 17.04.2024 Закупуване на геодезическо оборудване: тотална станция ФРЕШ ИДЕАС ЕООД BG06RDNP001-19.568-0004-C01 Преглед
25.04.2024 16.04.2024 Закупуване на колесен трактор Земеделски производител Себахтин Реджебов BG06RDNP001-19.678-0004-C01 Преглед
25.04.2024 17.04.2024 Закупуване на компютърно оборудване и периферия ФРЕШ ИДЕАС ЕООД BG06RDNP001-19.568-0004-C01 Преглед
26.04.2024 15.04.2024 Топлинно изолиране на покрив и инсталиране на фотоволтаична централа с мощност 50,00 kWp АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД BG-RRP-4.021-0265 Преглед
28.06.2024 20.03.2024 "Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“ Сдружение Българска асоциация за пещерен и еко туризъм Преглед
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.