Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
24.07.2024 17.07.2024 Доставка на ДМА ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД BG-RRP-3.008-0205-C01 Преглед
24.07.2024 17.07.2024 “Изграждане на биологична бариера от храстови видове за защита на местообитание 3260 в ЗЗ “BG0001032 Родопи Източни” Балкански център за устойчивост и екологичен инженеринг Преглед
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Преглед
25.07.2024 17.07.2024 Провеждане на пазарно проучване за представяне на оферти с индикативна цена за определяне на разход за: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Експозиционен център – Мезек във връзка с кандидатстване с проект по покана за набиране на проектни предложения Приоритет 2 - Интегрирано развитие на трансграничния регион от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA България - Турция (2021 – 2027). Сдружение "Заедно за Свиленград" Преглед
25.07.2024 18.07.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за фрезоване със CNC управление – 1 брой МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД BG-RRP-3.004-2237-C01 Преглед
25.07.2024 18.07.2024 Доставка на оборудване за оползотворяване на производствен брак: Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за оползотворяване на "мек" брак от карбофлексни дискове чрез разтваряне на дисковете в етилов алкохол: - 1 бр. инсталация за регенериране на абразивни зърна от суров брак и - 1 бр. електро-вибрационно сито. Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за оползотворяване на производствения брак от керамични абразивни инструменти: - 1 бр. челюстна мелница за едро смилане; - 1 бр. топкова мелница за ситно смилане; - 1 бр. машина за водно измиване; - 1 бр. сушилня; - 1 бр. електро-вибрационно сито. ЗАИ BG-RRP-3.008-0761-C01 Преглед
25.07.2024 18.07.2024 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции: Обособена позиция 1: Машина за лазерно рязане-1бр. Обособена позиция 2: CNC Хидравлична абкантпреса-1 бр. БЕЛЛА ЕООД BG-RRP-3.004-1257-C01 Преглед
25.07.2024 18.07.2024 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ - ПЕКАРНА ЗА ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ И ХЛЯБ“ включваща: 1. Сито за пресяване и аериране на брашно с вместимост на брашното 50 кг. – 1 бр.; 2. Тестомесачна машина с вместимост на брашното 50 кг. – 1 бр.; 3. Тестомесачна машина с вместимост на брашното 30 кг. – 1 бр.; 4. Тестоделителна машина -за делене на тесто на късове от 50 до 250 гр. – 1 бр.; 5. Тестоделителна машина - за делене на тесто на късове от 300 до 900 гр. – 1 бр.; 6. Тестоокръглителна машина –за окръгляване на късове тесто от 50 до 250 гр. – 1 бр.; 7. Тестоокръглителна машина –за окръгляване на късове тесто от 300 до 1000 гр.-1 бр.; 8. Тестооформителна машина- за оформяне на късове тесто от 200 до 1000 гр. – 1 бр.; 9. Електрическа подова фурна-3 етажна– 1 бр.; 10. Автоматична машина за рязане на хляб– 1 бр.; 11. Количка за 18 бр. тави– 4 бр.; 12. Тава– 100 бр. ВАМ ТРЕЙДИНГ ООД BG06RDNP001-19.684-0004-C01 Преглед
25.07.2024 12.07.2024 Закупуване, доставка и монтаж на "Автоматизирана технологична линия за нанасяне на финишни покрития върху плат с цифрово автоматично управление на процеса" - 1 бр. МАК АД BG-RRP-3.004-2146-C01 Преглед
25.07.2024 18.07.2024 Доставка и монтаж на Система за преработка и замразяване на плодове: Обособена позиция 1 – Линия за преработка на плодове Обособена позиция 2 – Иновативен стерилизиращ замразвател Обособена позиция 3 – Линия за оползотворяване на отпадъчна суровина Обособена позиция 4 - Специализиран софтуер за проследяване на продукцията ЕКОСТАР - С ЕООД BG06RDNP001-4.015-0315-C01 Преглед
25.07.2024 18.07.2024 Доставка на Линия за изработка на нощници- 1 бр. АФФЕКТ ООД BG-RRP-3.008-0029-C01 Преглед
25.07.2024 18.07.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: ОП 1: CNC щанц машина с инструментален магазин с 28 инструмента ОП 2: Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление ОП 3: Фолираща машина ОП 4: Машина за шлайфане БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД BG-RRP-3.008-0682-C01 Преглед
26.07.2024 19.07.2024 „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление с капацитет 150 kW в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия с капацитет 200 kWh АТА-СПА ООД BG-RRP-3.006-0547-C01 Преглед
26.07.2024 18.07.2024 Доставка и монтаж на оборудване за повишаване конкурентоспособността на „ВЕГАИНС 69“ ЕООД ВЕГАИНС 69 ЕООД BG06RDNP001-19.568-0002-C02 Преглед
26.07.2024 19.07.2024 Закупуване на земеделска техника по обособени позиции ЗП Тоню Петров Желязков BG06RDNP001-4.012-1795-C03 Преглед
26.07.2024 18.07.2024 Доставка на инсталация за производство на електрически шкафове за зарядни станции - 1 бр ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО ЕООД BG-RRP-3.004-2073-C01 Преглед
26.07.2024 19.07.2024 „Доставка на активи за нуждите на ОН-КИЙСЪРВИЗ ЕООД“ : Закупуване на полирмашина - автоматична за R и фаска; CNC триосна машина и врата за хале ОН - КИЙСЪРВИЗ ЕООД BG06RDNP001-19.723-0003-C01 Преглед
26.07.2024 19.07.2024 „Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в Раис ООД в изпълнение на проект по Договор № BG-RRP-3.008-0680-C01 чрез придобиването на дълготраен материален актив - 5 /пет/-осен високоскоростен обработващ център с ЦПУ“. РАИС ООД BG-RRP-3.008-0680-C01 Преглед
26.07.2024 19.07.2024 Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии РОПРИНТ ЕАД BG-RRP-3.006-0495-C01 Преглед
28.07.2024 19.07.2024 Доставка на Комбинирана машина за нанасяне на изолационни покрития от пенополиуретан и полиуреа СЪНИБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД BG06RDNP001-19.538-0009-C01 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.