Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

КОНТИНЕНТАЛИК ООД
ЕИК
202347126
Закупуване на Портална плазмена машина за разкрояване  - 1 брой и CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
399 968.00
16.04.2021
23.04.2021
Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и съгласно ПМС№160/ЗУСЕСИФ във връзка със Закупуване на Портална плазмена машина за разкрояване (ДМА №1) - 1 брой и CNC Хидравлична абкант преса (ДМА №2) - 1 брой 399 968.00 лева без ДДС.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
тръжна документация

ТП №1 КОНТИ ПУБЛИК 16042021.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване на: Портална плазмена машина за разкрояване - 1 брой 1
Закупуване на: CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.