Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Виктория Бориславова Кръстева
Булстат за свободни професии (ЕГН)
6904112912
Закупуване на трактор без кабина, навесна вентилаторна пръскачка и дискова брана с хидравлично изместване					
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 828.00
16.04.2021
23.04.2021
Доставка на трактор без кабина 50 к.с., навесна вентилаторна пръскачка 400 л. с полиетиленов резервоар, дискова брана с хидравлично изместване с диаметър 460 мм и работна ширина 1550-1750 мм.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана .docx

Свали
Изисквания към офертите

Изисквания оферти_ПМС 160.docx

Свали
Методика за оценка

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.docx

Свали
Образец на оферта

Образец на оферта .docx

Свали
Проект на договор

Проекто договор.docx

Свали
Декларация по чл.12 ал.1 т.1

Декларация по чл.12 ал.1 т.1.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Трактор без кабина 2
Навесна вентилаторна пръскачка 2
Дискова брана с хидравлично изместване 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.