Ръководство за работа със системата

В тази страница може да намерите всички налични ръководства за работа с публичните модули на системата. При проектирането и разработката сме се стремили тя да е максимално интерактивна и лесна за работа, така че потребител с общи компютърни познания, който може да работи с Интернет и уеб базирани приложения, да може да се справи без допълнителна помощ. И все пак, ако отделите няколко минути, за да се запознаете с принципа на работа и логиката на подаване на проектно предложение, е възможно работата Ви да се окаже по-лесна и по-приятна и да си спестите евентуални допълнителни усилия и грешки.

Файлове за изтегляне

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.