Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АСПЕКТ - III ООД
ЕИК
124640312
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно технологично оборудване
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
242 000.00
13.04.2021
20.04.2021
Предметът на предвидената процедура "Избор с публична покана" включва закупуване и доставка на следните дълготрайни материални активи (ДМА) по съответните обособени позиции:

Обособена позиция 1:
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 2" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 3" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 4"
Прогнозна стойност: 242 000.00 лв. без ДДС

"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1"
Прогнозна стойност: 50 000.00 лв. без ДДС
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 2"
Прогнозна стойност: 80 000.00 лв. без ДДС
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 3"
Прогнозна стойност: 6 000.00 лв. без ДДС
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 4"
Прогнозна стойност: 106 000.00 лв. без ДДС

"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 2" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 3" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 4"
Прогнозна стойност: 242 000.00 лв. без ДДС
Предвиденото обявяване на процедурата е до 6-ти проектен месец. Предвиден срок на изпълнение на доставката след избран изпълнител/и и сключен/и договор/и за доставка: до 12- ти проектен месец.
Обща стойност на процедурата:242 00.00 лв. без ДДС
Изборът на изпълнител ще бъде съобразен с изискванията на чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.
Съобразявайки се със спецификата на доставката/доставките "Аспект - III" ООД , ще се ангажира със следните дейности:
1. Изработване на тръжна документация и съгласуването й с УО за провеждане на един брoй тръжна процедура - избор с публична покана за доставка на ДМА - 4бр.: 4 бр. Работени възел необходими за подобряването на производствения капацитет;
2. Публикуване на обява за набиране на оферти за доставка в ИСУН 2020, така че да се даде максимална публичност пред всички потенциални доставчици;
3. Подготовка и публикуване на тръжната документация;
4. Сформиране на 3-членна комисия за оценка на предложенията/офертите подадени през ИСУН;
5. Сесия по отваряне на получените оферти;
6. Извършване на административна, техническа и финансова оценка на офертите, класиране на постъпилите оферти от определената за това комисия, която ще предостави на управителя на фирмата протокол за оценката;
7. Уведомяване на кандидатите за резултатите от процедурата, изпращане покана за сключване на договор с избрания/избраните изпълнител/и;
8. Сключване на договор/и за извършване на доставката/доставките с изпълнителя/ите;
9. Извършване на доставка на ДМА - 4бр.;
10. Подписване на приемо-предавателени протоколи за доставка на ДМА - 4 бр., получаване на разходо- оправдателни документи и тяхното заплащане.
Подробни минимални технически и функционални характеристики са посочени в Приложение Ж "Техническа спецификация"
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документи за публична покана

НОВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
"Доставка на 1 бр. "Работен възел 1" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 2" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 3" , "Доставка на 1 бр. "Работен възел 4" 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.