Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ТЕХ ГАРД ООД
ЕИК
205835230
Придобиване на специализиран софтуер: Уеб базирана централизирана система за управление на хардуерни единици свързани с Интернет
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
196 000.00
19.04.2021
26.04.2021
По отношение на придобиването на специализиран софтуер ще се проведе процедура с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС№ 160, която ще се състои в следните етапи:
1. Подготовка на документация за процедури за избор на изпълнител съгласно изискванията на:
- Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ;
- ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.;
- Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
2. Публикуване на поканите за откриване на процедури за избор на изпълнител на единния информационен портал www.eufunds.bg и ИСУН 2020.
3. Приемане на оферти.
4. Изготвяне на протокол от дейността на оценителната комисия с класиране на получените оферти, съгласно заложените критерии.
5. Изпращане на покана до спечелилите кандидати за сключване на договор.
6. Сключване на договор/и за съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.и изискванията посочени в Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по настоящата процедура и Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
На всеки един етап от изпълнението на проекта, Бенефициентът ще предоставя за съгласуване и одобрение на документацията от Управляващия орган, с цел гарантиране стриктното прилагане на правилата за избор на изпълнители, произтичащи от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.
7. Визуализация на проекта;
8. Отчитане изпълнението на проекта пред Управляващия орган, което включва изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети, съгласно Общите условия и АДБФП.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Тръжна документация

тръжна документация.7z

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Придобиване на специализиран софтуер: Уеб базирана централизирана система за управление на хардуерни единици свързани с Интернет 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.