Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ"
Булстат
176410056
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на:
Технологична линия за синтез на слоести композитни материали съгласно приложена техническа спецификация.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
352 049.40
16.04.2021
23.04.2021
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на Технологична линия за синтез на слоести композитни материали, съгласно приложена техническа спецификация, включваща :
-Мехатронна система за хидротермален синтез, включваща окомплектовка на система за градиентно нагряване и охлаждане. 
-Специализирано механично оборудване за формоване на слоести композитни материали и нагряващо охлаждаща система
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
тръжна документация

тръжна документация.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на : Технологична линия за синтез на слоести композитни материали включваща : -Мехатронна система за хидротермален синтез, включваща окомплектовка на система за градиентно нагряване и охлаждане. -Специализирано механично оборудване за формоване на слоести композитни материали и нагряващо охлаждаща система 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.