Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД
ЕИК
205393246
„Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 
1.	Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой;
2.	Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
60 030.00
13.04.2021
20.04.2021
Кандидатът, във връзка с чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и на основание чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, планира да приложи задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в глава IV от ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му (ПМС № 160 от 01 юли 2016 г.), с оглед на обстоятелството, че размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящия проект е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и предвидената стойност за доставки, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е по-висока от 30 000 лв.

При провеждане на процедурата за избор на изпълнител дружеството ще се придържа стриктно и към указанията на Управляващия орган на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, изложени в Ръководството за изпълнение на административните ДБФП по Оперативната програма. 

Бенефициентът ще следва изложените по-долу стъпки при провеждане на процедурата за определяне на изпълнител, в съответствие с Ръководството за изпълнение на административните ДБФП по ОПИК:

1. Изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана в съответствие с образците на документи, приложени към Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020;
2. Изготвяне на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане, оценка и класиране на оферти за провеждане на процедурата за определяне на изпълнител;
3 Отваряне на офертите.
4. Изготвяне и подписване от страна на оценителите на протокол от дейността им и предаване протокола на бенефициента за утвърждаване.
5. Писмено уведомяване на всички кандидати в процедурата в 3-дневен срок от утвърждаване на протокола и изпращане на първия класиран кандидат на покана за сключване на договор с изискани документи за липса на обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ
6. Осъществяване на проверка за липса на обстоятелства по чл.12, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ и сключване на договор с избрания изпълнител.
7. Изпращане на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на УО в срок от 5 работни дни от сключването на договора.
8. Изпълнение на договора и съблюдаване от страна на Бенефициента спазването на всички клаузи.

Бенефициентът планира предоставяне на документите на всеки етап от процедурата за осъществяване на последващ контрол от страна на УО на ОП “Иновации и конкурентоспособност”.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Изисквания към офертите.pdf

Свали
Оферта (об. позиции 1-2)

Оферта.pdf

Свали
Методика за оценка (об. позиции 1-2)

Методики за оценка_1-2 об.позиции.rar

Свали
Договор+Общи условия

Договор+общи условия.pdf

Свали
Декларация чл. 12, ал. 1 ПМС 160

Декларация_чл.12_ал.1_ПМС_160.pdf

Свали
Декларация ЕИК

Декларация ЕИК.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой 1
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.