Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"КИРКОВО" ООД
ЕИК
818021746
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 615 000.00
14.04.2021
22.04.2021
Дейността ще бъде изпълнена чрез външно възлагане.
Инвестициите ще бъдат направени след реализиране на необходимите действия за избор на изпълнители за придобиване на дълготрайните материални активи, които притежават минималните технически характеристики, описани в Приложение Ж - Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА към Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за подбор на проекти, съгласно действащото към момента  законодателство.
При изпълнението на дейността ще бъдат спазени всички изисквания на Договарящия орган, описани в Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Инoвации и конкурентноспособност“ 2014-2020. 
За да бъдат спазени правилата за избор на изпълнители "Кирково" ООД ще заяви желанието си за извършване на предварителен контрол от страна на ДО за етапите на провеждане на процедурите. 
Ще бъде проведена една процедура с 6 обособени позиции за всеки ДМА.
Ще бъде избран изпълнител/и на база икономически най-изгодна оферта и с него ще бъде подписан договор. 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация за процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване с обособени позиции, както следва: • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. габаритен хоризонтален стругов център; • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1бр. автоматична колонна лентоотрезна машина; • Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. мотокар; • Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. електрокар; • Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 1; • Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 2“

Dokumentaciq-Procedura.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. габаритен хоризонтален стругов център 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1бр. автоматична колонна лентоотрезна машина 2
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. мотокар 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. електрокар 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 1 1
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. роботизирана система за заваряване - вид 2 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.