Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
09.06.2016 Доставка на оборудване Автоматизирана линия за производство на болтове – 1 бр. КРЕПЕЖИ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ ООД Преглед
09.06.2016 Доставка на оборудване ДИНА КОМЕРС ООД Преглед
10.06.2016 Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Машина за лазерно рязане - 1 брой Обособена позиция 2. CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД Преглед
13.06.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - Дисков масив за управление - 1 бр., - Дисков масив за съхранение - 2 бр., - Балансиращ сървър - 2 бр., - Продуктивен сървър - 2 бр., - Мрежов комутатор - 2 бр., - Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр., - 19' Стоящ комуникационен шкаф - 1 бр. ; Обособена позиция 2: - Софтуер за динамична клъстерна система - 1 бр. ИНТЕРНЕТ КОРПОРЕЙТЕД НЕТУЪРКС ЕООД Преглед
13.06.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на 6 броя щанци ХИДРОСИСТ ЕООД Преглед
17.06.2016 Предмет на предвидената процедура е избор на изпълнители за закупуване и доставка на следните ДМА, необходими за влагане в производството: капсул машина - 1 бр., картонираща машина - 1 бр., ролков компактор - 1 бр. и таблетна преса - 1 бр. АДИФАРМ ЕАД Преглед
17.06.2016 Процедура за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя технологични линии: Линия за производство на паркет, ламели за дограма и строителни елементи - 1 брой и Линия за производство на слепени плотове , рамки за врати и дограма - 1 брой, с две обособени позиции "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Преглед
20.06.2016 Доставка на електро-хидравличен абкант МОНИ - 83 ООД Преглед
23.06.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - Сървърна конфигурация за провизиониране на абонати за достъп до интернет, хостинг, облачни и други услуги базирани на интернет протокол (IP) - 1 брой; - Сървърна конфигурация за архивиране на запис на трафични данни от абонати за достъп до интернет и други услуги базирани на интернет протокол (IP) - 1 брой; - Пасивна оптична гигабитова инфраструктура - 1 брой; - Сървърна конфигурация за облачна инфраструктура - 3 броя; - Непрекъсваемо токово устройство - UPS - 1 брой; - Опорен граничен комутатор за достъп - 2 броя; Обособена позиция 2: - Софтуер за провизиониране на абонати за достъп до интернет, хостинг, облачни и други услуги базирани на интернет протокол (IP) - 1 брой; - Софтуер за управление на облачна инфраструктура - 1 брой. НЕТРОНИКС ЕООД Преглед
24.06.2016 Разработка, доставка и инсталиране на хелп -деск система АБАТИ АД Преглед
30.06.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - Сървър - 1 бр. - Непрекъсваемо токозахранване - 1 бр.; Обособена позиция 2: - Софтуер за разработка и управление на уеб приложения, сайтове и системи - 1 бр. ДИА СОЛЮШЪНС ЕООД Преглед
30.06.2016 Доставка на оборудване: Плотер 1 бр. КАМТ АД Преглед
04.07.2016 доставка на 8 броя офис столове ЕТ"АМОС-СПОРТ-СЛАВА ВАСИЛЕВА" Преглед
04.07.2016 Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции машини и оборудване, съгласно Техническата спецификация ЛАНД-МЕТАЛ ЕООД Преглед
04.07.2016 доставка на 8 броя лаптопи, 1 брой мултифункционално устройство и 1 брой мултимедиен проектор с екран ЕТ"АМОС-СПОРТ-СЛАВА ВАСИЛЕВА" Преглед
04.07.2016 Доставка на 8 броя бюра и 8 броя секции и контейнери за документи ЕТ"АМОС-СПОРТ-СЛАВА ВАСИЛЕВА" Преглед
04.07.2016 Дейности по информираност и публичност на проект „Нови работни места – нова заетост“ с договор № BG05М9OP001-1.003-1435-С01 ЕТ"АМОС-СПОРТ-СЛАВА ВАСИЛЕВА" Преглед
05.07.2016 Доставка на оборудване:Файбър лазер 1 бр. ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД Преглед
06.07.2016 Доставка на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на машини с ЦПУ за производство на мебели Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за обработка на детайли Обособена позиция 3: Доставка на шевни машини за мебелно производство Обособена позиция 4: Автоматична бродираща прошиваща машина с ЦПУ и софтуер за моделиране на бродерии и прошивки Обособена позиция 5: Високоефективна компресорна система предназначена за тапицерско оборудване ВАЛИНОР ООД Преглед
07.07.2016 "Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготраен нематериален актив (ДНА) по проект BG16RFOP002-2.001-0743-C01, с 11 обособени позиции.” ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.