Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
08.07.2016 ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ : 1. Преса за сарай халва - 1 бр. 2. Машина за обработка на тесто - 1 бр. 3. Машина за шоколадова заливка - 1 бр. 4. Целофанираща машина - 1 бр. 5. Принтер за целофанираща машина - 1 бр. 6. Машина за побеляване на захар - 1 бр. 7. Машина за производство на халва - 1 бр. 8. Казан за варене на захар - 1 бр. 9. Маса за охлаждане - 1 бр. 10. Миксер за сарай халва - 1 бр. 11. Сушилня за суджук - 1 бр. на обща стойност 306 300 лв. ЛУКЕРИЯ ООД Преглед
11.07.2016 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за кроене и шиене. ЛГРП ЕООД Преглед
12.07.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Абкант преса Обособена позиция 2: Лазерна машина с възможност за обработка на тръби ТЕХНО-ЙОТА 2001 ЕООД Преглед
12.07.2016 Доставка и инсталиране на ново технологично оборудване със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 - Двойностъпкова машина за усукване на изолирани жила - 1 бр. 2. Обособена позиция 2 - Линия за изолация - 1 бр. 3. Обособена позиция 3 - Мастилено-струен принтер за надписване на кабели - 2 бр. 4. Обособена позиция 4 - Ръчноводим електрокар високоповдигач - 1 бр. 5. Обособена позиция 5 - Ръчноводим електрокар високоповдигач - 1 бр. КЕМП АД Преглед
12.07.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване представляващо дълготрайни материални активи и софтуер представляващ дълготрайни нематериални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: – Компютърна конфигурация за разработка - 1 бр. – Компютърна конфигурация за тестване - 1 бр. Обособена позиция 2: –Платформа за универсален интерфейс за програмиране и създаване на контролери - 1бр. БЕСТ ПАРТНЪРС ЕООД Преглед
13.07.2016 Провеждане на процедура № 2: - Публична покана по чл.50 от ЗУСЕСИФ : Доставка на газов хроматограф с тройноквадруполен масспекрометър, комплектован с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ АД Преглед
13.07.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Бекъп сървър - 1 брой; Уеб сървър - 3 броя; Непрекъсваем токозахранващ източник - 1 брой; Обособена позиция 2: Специализирана платформа за разработка на нишови софтуерни системи за управление на бизнес процеси - 1 брой ДЕВИЖЪН ООД Преглед
14.07.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - Сървър за база данни – 1 брой; - Непрекъсваемо токозахранване (UPS) –1 брой; Обособена позиция 2: - Софтуерна платформа за oблачна инфраструктура – 1 брой. Р КОНСУЛТИНГ ЕООД Преглед
15.07.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване за "Краностроене инженеринг" ЕООД КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Преглед
18.07.2016 Избор на изпълнител за доставка на активите по проекта. ПРИНТ ГРИЙН ЕООД Преглед
18.07.2016 Доставка на 8 (осем) броя лаптопи УЕЛД КОМЕРС ООД Преглед
28.07.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейност "Информиране и публичност" по проект BG05M9OP001-1.003-0977 "Шанс за ново начало", спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01. 07.2016г. ИЗИ ДиЕнЕй ЕООД Преглед
01.08.2016 Възлагане на управлението и предоставянето на социалната услуга "Обществена трапезария" ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Преглед
01.08.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: 1. Хидравлична преса - 2 бр. 2. Опаковъчна/пакетираща машина - 1 бр. 3.Електрическа пещ с подвижен под за керамични абразивни инструменти с 2 колички - 1 бр. ЗАИ АД Преглед
02.08.2016 Доставка на материали и консумативи ДЖИЕНЕЙ - ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Преглед
02.08.2016 Екип по организация и управление ДЖИЕНЕЙ - ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Преглед
02.08.2016 Доставка на материали за информиране и публичност ДЖИЕНЕЙ - ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Преглед
03.08.2016 Обособена позиция 1: Доставка на: 1. Автоматична машина за монтаж на повърхностно монтирани (SMD) електронни компоненти - 2 бр. 2. Пещ за запояване на повърхностно монтирани (SMD) електронни компоненти - 1 бр. ТЕРАКОМ ООД Преглед
04.08.2016 Доставка на следните дълготрайни материални активи: 1. Електромагнитен разходомер за измерване на разхода на хипохлорит – 1 бр.; 2. Електромагнитен разходомер за измерване разхода на сярна киселина – 1 бр.; 3. Електромагнитен разходомер за измерване разхода на ферихлорид – 2 бр.; 4. Ултразвуков нивомер – 5 бр.; 5. Генератор за пара с нафтова горелка – 1 бр.; 6. Пластинчат топлообменник – 2 бр.; 7. Пластмасови резервоари – 10 бр.; 8. Помпа с двигател 3kW и вградено честотно управление – 4 бр.; 9. Реактор за феро- ферисулфат – 1 бр.; 10. Инсталация за дозиране на окалина – 1 бр.; 11. Филтър преса – 1 бр. КОНТИНВЕСТ ООД Преглед
04.08.2016 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на струг с ЦПУ - 2 бр. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана вертикална скалодва система - 1 бр. ВИКИС ХИДРАВЛИКС ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.