Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
15.08.2016 Избор на изпълнител за длъжност „Счетоводител“ по проект BG05M9OP001-1.003-0275-С01 „ДОБРИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ- УСПЕХ В БИЗНЕСА”, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. БАЛАНС-СК ЕООД Преглед
15.08.2016 Избор на изпълнител на дейност „Публичност и визуализация“ по проект BG05M9OP001-1.003-0275-С01 „ДОБРИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ- УСПЕХ В БИЗНЕСА”, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. БАЛАНС-СК ЕООД Преглед
15.08.2016 Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-1.003 – 0093 : "Разкриване на нови работни места и нова възможност за професионална реализация и развитие " К РУСЕВА ЕООД Преглед
15.08.2016 Избор на изпълнител за длъжност „Координатор“ по проект BG05M9OP001-1.003-0334-С01 „ЛЕК ПЪТ С НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС АД Преглед
15.08.2016 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 ТРУДОВА МЕДИЦИНА БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейност "Организация и управление" по проект BG05M9OP001-1.003-0977-С01 "Шанс за ново начало" по процедура „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. ИЗИ ДиЕнЕй ЕООД Преглед
15.08.2016 Избор на изпълнител на Дейност „Застраховка на лек автомобил, необходим за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидираната заетост по проекта“ ЕВРОФОНДОВЕ КОНСУЛТИНГ ООД Преглед
15.08.2016 ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДНА БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Изработка и доставка на материали за Визуализация, информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.003 – 0093 "Разкриване на нови работни места и нова възможност за професионална реализация и развитие " К РУСЕВА ЕООД Преглед
15.08.2016 Доставка на оборудване: компютърна, офис техника и софтуерни продукти по проект BG05M9OP001-1.003–0093: "Разкриване на нови работни места и нова възможност за професионална реализация и развитие " К РУСЕВА ЕООД Преглед
15.08.2016 ЗАСТРАХОВКА НА НОВОЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Избор на изпълнител за длъжност „Счетоводител“ по проект BG05M9OP001-1.003-0334 „ЛЕК ПЪТ С НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС АД Преглед
15.08.2016 Доставка оборудване: стопански инвентар/офис мебели по проект BG05M9OP001-1.003–0093: "Разкриване на нови работни места и нова възможност за професионална реализация и развитие " К РУСЕВА ЕООД Преглед
15.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на Експерт "Координатор" и Експерт "Счетоводител" АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Избор на изпълнител на Дейност „Закупуване на лек автомобил, необходим за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидираната заетост по проекта“ ЕВРОФОНДОВЕ КОНСУЛТИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на Експерт "Координатор" и Експерт "Счетоводител" по проект ЕНЕРДЖИ СПЕД ЕООД Преглед
16.08.2016 Доставка на адаптивно-аналитичен софтуер АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС ООД Преглед
16.08.2016 Доставка, монтиране и първоначално изпитване на технологично оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: 1 брой високопроизводителна прецизна машина за плоско шлифоване; Обособена позиция 2: 1 брой високопроизводителен център за обемна електроерозия; Обособена позиция 3: 1 брой роботизирана шприцмашина със затварящо усилие ≥ 4500 kN ИНТЕХНА АД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.