Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
16.08.2016 Доставка на материали за информиране и публичност във връзка с изпълнение на проект „Работа в „ИНКА”. ИНКА Преглед
16.08.2016 Канцеларски материали и консумативи НИКАНОР ООД Преглед
17.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за "Дейности по информиране и публичност" по проект BG05М9OР001-1.003-0252 "РАБОТА И КВАЛИФИКАЦИЯ В ‘СИЛПА’ ООД” СИЛПА ООД Преглед
17.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за позиция Ръководител на проект ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009 ООД Преглед
17.08.2016 Избор на изпълнител на дейност "Информиране и публичност" МЕТАЛ - М ЕООД Преглед
17.08.2016 Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1 брой Машина за цифрово рязане на гума ПЕРФОРМА ЕООД Преглед
17.08.2016 Закупуване на Пълначна машина – Триблок (блок за изплакване, пълначен и затварачен блок) за газирани и спокойни напитки и вода - 1 брой. ЕКО-БОТЪЛС ЕООД Преглед
17.08.2016 Доставка на офис консумативи и материали за организация и управление на проекта МЕТАЛ - М ЕООД Преглед
17.08.2016 Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и консумативи за изпълнение на управлението на проект BG05M9OP001-1.003-0334 „ЛЕК ПЪТ С НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС АД Преглед
18.08.2016 Сключване на граждански договор на длъжност „Координатор” за срок от 13 месеца, във връзка с изпълнение на проект Работа в „ЮНИ АУТО”. ЮНИ АУТО ЕООД Преглед
18.08.2016 Сключване на граждански договор на длъжност „Координатор” за срок от 13 месеца, във връзка с изпълнение на проект Работа в „ИНКА”. ИНКА Преглед
18.08.2016 Избор на изпълнител за дейност „Доставка на материали и консумативи“ по проект BG05M9OP001-1.003-0275-С01 „ДОБРИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ- УСПЕХ В БИЗНЕСА”, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г БАЛАНС-СК ЕООД Преглед
18.08.2016 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за мебелопроизводство НИКОЛЕТТИ АД Преглед
18.08.2016 Доставка на материали за информиране (плакат А3 и стикери), във връзка с изпълнение на проект „Работа в „ЮНИ АУТО”. ЮНИ АУТО ЕООД Преглед
18.08.2016 Обучение по Ключова Компетентност 4 „Дигитална компетентност” с наименование на обучението „Компютърна грамотност” на 4 лица на длъжност „Оператор машини горско стопанство”, във връзка с изпълнение на проект „Работа в „ИНКА”. ИНКА Преглед
18.08.2016 Обучение по Ключова Компетентност 4 „Дигитална компетентност” с наименование на обучението „Компютърна грамотност” на 4 лица на длъжност „Автомонтьор”, във връзка с изпълнение на проект „Работа в „ЮНИ АУТО”. ЮНИ АУТО ЕООД Преглед
18.08.2016 Сключване на граждански договор на длъжност „Счетоводител” за срок от 13 месеца, във връзка с изпълнение на проект Работа в „ЮНИ АУТО”. ЮНИ АУТО ЕООД Преглед
18.08.2016 Избор на счетоводител и координатор на проект ИКОНОМИКС-М ЕООД Преглед
18.08.2016 Обучение по професинонално направление 623 „Горско стопанство”, по професия с код 623030 „Механизатор на горска техника”, специалност с код 6230301 „Механизация на горското стопанство” на 4 лица на длъжност „Оператор машини горско стопанство” за придобиване на втора степен професионална квалификация, във връзка с изпълнение на проект „Работа в „ИНКА”. ИНКА Преглед
18.08.2016 Доставка на: Обособена позиция 1. Рециклираща и гранулираща машина - 1 бр. Обособена позиция 2. Екструдер - 1 бр. Обособена позиция 3. Машина за производство на чували на ролка с бандерол - 1 бр. Обособена позиция 4. Плетачна машина за производство на Рашел мрежи - 1 бр. ЕЛАНА - ХАРТ ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.