Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
05.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност „Счетоводител“ по проект BG05M9OP001-1.003-0915 „Креативност и иновации на работното място“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. "ПРО ФИТ 1" ЕООД Преглед
05.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност „Координатор“ по проект BG05M9OP001-1.003-0915 „Креативност и иновации на работното място“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. "ПРО ФИТ 1" ЕООД Преглед
06.08.2016 Избор на изпълнител на Дейност „Организация и управление“ ЕВРОФОНДОВЕ КОНСУЛТИНГ ООД Преглед
06.08.2016 Избор на изпълнител на Дейност „Осигуряване на информация и публичност“ ЕВРОФОНДОВЕ КОНСУЛТИНГ ООД Преглед
08.08.2016 Избор на изпълнители на дейности, свързани с осигуряване на публичност. НИКАНОР ООД Преглед
08.08.2016 „Доставка на машина за изработване на кухи изделия от ПНН, ПВН, ПОЛИПРОПИЛЕН И PVC ”– 2 броя идентични машини Х.Е.Л.А. ХИМ ООД Преглед
08.08.2016 Доставка на материали и консумативи ГЕЛЕСОФТ ЕООД Преглед
08.08.2016 Доставка на оборудване и ДНА ГЕЛЕСОФТ ЕООД Преглед
08.08.2016 Екип по организация и управление ГЕЛЕСОФТ ЕООД Преглед
08.08.2016 Доставка на материали за Информиране и публичност ГЕЛЕСОФТ ЕООД Преглед
08.08.2016 Доставка на обучение по част от професия и КК2 ГЕЛЕСОФТ ЕООД Преглед
09.08.2016 Предмета на процедурата е възлагане на външен доставчик на социалната услуга "Обществена трапезария на територията на Община Пловдив. Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. В рамките на настоящата услуга се предвижда закупуването на хранителни продукти за приготвяне и раздаване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб), в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група от 2060 човека, живеещи на територията на Община Пловдив, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Община Пловдив Преглед
09.08.2016 Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен - решение за прекратяване "Агенда" ООД Преглед
09.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност „Координатор“ по проект BG05M9OP001-1.003-0088 „Устойчиви работни места в ЕТ „Силвия – М – Гешо Гешев““ , спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. СИЛВИЯ-М - ГЕШО ГЕШЕВ ЕТ Преглед
10.08.2016 Доставка на оборудване и ДНА ДЖИЕНЕЙ - ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Преглед
10.08.2016 Доставка на обучение по част от професия и КК2 ДЖИЕНЕЙ - ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Преглед
11.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на длъжност "Технически сътрудник" по проект „ЛЕК ПЪТ С НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, Договор № BG05M9OP001-1.003- 0334-C01 от 29.07.2016 г. , спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС АД Преглед
12.08.2016 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДНА МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
12.08.2016 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
12.08.2016 Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) по обособена позиция 1 - Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Агрегат за струйно обезмасляване на метални изделия - 1 брой и Конвейер подвесен с непрекъснато действие - 1 брой КУПРО-ЕМАЙЛ ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.