Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
18.08.2016 Сключване на граждански договор на длъжност „Счетоводител” за срок от 13 месеца, във връзка с изпълнение на проект Работа в „ИНКА”. ИНКА Преглед
18.08.2016 Доставка на машини, инсрументи и оборудване за автосервиз, и работно облекло за 4 лица на длъжност „Автомонтьор”, във връзка с изпълнение на проект „Работа в „ЮНИ АУТО”. ЮНИ АУТО ЕООД Преглед
19.08.2016 Сключване на граждански договор на длъжност „Координатор” за срок от 13 месеца, във връзка с изпълнение на проект Работа за теб. ВИТАН ВИТАНОВ - ВИТРАД ЕТ Преглед
19.08.2016 Публично съобщение за събиране на ценови предложения за избор на Координатор по проект "Нови възможности за квалификация и устойчива заетост за безработни и неактивни лица чрез разкриване на нови работни места във "ВОЛОВАР" ООД" "ВОЛОВАР" ООД Преглед
19.08.2016 Избор на Ръководител проект във връзка с изпълнение на проект „Нови професионалисти в "Ка Логик" ООД“ КА ЛОГИК ООД Преглед
19.08.2016 Избор на доставчик за Осигуряване на публичност и визуализация ИКОНОМИЧНИ ЕКО СИСТЕМИ ЕООД Преглед
19.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност „Счетоводител“ по проект BG05M9OP001-1.003-0088 „Устойчиви работни места в ЕТ „Силвия – М – Гешо Гешев““, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. СИЛВИЯ-М - ГЕШО ГЕШЕВ ЕТ Преглед
19.08.2016 Информираност и публичност ИКОНОМИКС-М ЕООД Преглед
19.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност „Счетоводител“ по проект по проект BG05M9OP001-1.003-0727-C01 „Създаване на нови работни места в "БЕЛВИ" ООД“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. БЕЛВИ ООД Преглед
19.08.2016 Избор на изпълнител за "Дейности по информиране и публичност" „СТС Софтуер” АД Преглед
19.08.2016 Избор на доставчик за Закупуване на офис оборудване и обзавеждане ИКОНОМИЧНИ ЕКО СИСТЕМИ ЕООД Преглед
19.08.2016 Закупуване на рекламни материали и подготовка на платена публикация СОРТОВИ СЕМЕНА АД Преглед
19.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейност „Публичност и визуализация“ по проект BG05M9OP001-1.003-0088 „Устойчиви работни места в ЕТ „Силвия – М – Гешо Гешев““, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. СИЛВИЯ-М - ГЕШО ГЕШЕВ ЕТ Преглед
19.08.2016 Сключване на граждански договор на длъжност „Счетоводител” за срок от 13 месеца, във връзка с изпълнение на проект Работа за теб. ВИТАН ВИТАНОВ - ВИТРАД ЕТ Преглед
19.08.2016 Доставка на сървърно оборудване БУЛПРОС КОНСУЛТИНГ АД Преглед
19.08.2016 ПРИМЕР АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД Преглед
19.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейност „Информиране и публичност“ по проект BG05M9OP001-1.003-0727-C01 „Създаване на нови работни места в "БЕЛВИ" ООД“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. БЕЛВИ ООД Преглед
19.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност „Координатор“ по проект по проект BG05M9OP001-1.003-0727-C01 „Създаване на нови работни места в "БЕЛВИ" ООД“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. БЕЛВИ ООД Преглед
19.08.2016 Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG05М9OР001-1.003-0252 "РАБОТА И КВАЛИФИКАЦИЯ В ‘СИЛПА’ ООД” СИЛПА ООД Преглед
19.08.2016 Изпълнение на дейностите по визуализация и публичност по проекта КА ЛОГИК ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.