Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
18.04.2016 Доставка на оборудване по обособени позиции М-МАШ ЕООД Преглед
18.04.2016 Доставка на оборудване и специализиран софтуер по обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване за довършителни операции Обособена позиция 2: Система за автоматично кроене (CAD/CAM) Обособена позиция 3: Шевно оборудване Обособена позиция 4: Специализиран софтуер за управление на производствени бригади "ДЖОДИ - 1" ЕООД Преглед
18.04.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шевно оборудване "КРИСТИ - 04" ООД Преглед
20.04.2016 Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано шевно оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирани шевни автомати и машини и Обособена позиция 2 Шевни машини за допълнителни операции БАЛЕ ООД Преглед
22.04.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции САМИТАШ МЕТАЛБАУ ЕООД Преглед
22.04.2016 Доставка на заготвително оборудване по четири обособени позиции БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД Преглед
22.04.2016 Доставка на производствена линия за емайлиране на бойлери 1. Линия за предварително третиране 2. Линия за нанасяне / сушене 3. Линия за изпичане на емайл НОБЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Преглед
22.04.2016 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за нуждите на „БАЛКАН“ АД, по четири обособени позиции: "БАЛКАН" АД Преглед
25.04.2016 Доставка, монтаж, пускане в експлоатция на ДМА ММ МЕХАНИКС ООД Преглед
27.04.2016 Доставка на оборудване - Двуколонен CNC фрезов център СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД Преглед
27.04.2016 Предмет на предвидената процедура (до 1 000 символа) Доставка на плетачно оборудване и мострираща система, както следва: Плетачна машина без интарзионни нишководачи 14 файн - 2бр. Плетачна машина с интарзионни нишководачи 7 файн - 2бр. Компютъризиран плетачен автомат 5 файн - 2бр. Плетачна машина 14 файн - 1бр. Мострираща система – тип „Всичко в Едно“ - 1бр. КАЙФ ЕООД Преглед
28.04.2016 Доставка на 1 бр. машина с цифрово програмно управление за производство на корпуси за секретни ключалки АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД Преглед
28.04.2016 Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на мебели за баня по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Едностранна автоматична машина за шлайфане на кантове - 1 брой Обособена позиция 2. Робот за боядисване - 1 брой Обособена позиция 3. Камера за боядисване и лакиране - 1 брой ГУРЦОВ ООД Преглед
28.04.2016 Доставка и монтаж, инсталация, внедряване на ДМА и ДНМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лентоотрезна машина – 1 бр. Обособена позиция 2: Пресов абкант - 1 бр. Обособена позиция 3: CNC струг - 1 бр. Обособена позиция 4: Монтажни маси за ел. табла - 2 бр. Обособена позиция 5: Комплект заваръчно оборудване – 3 бр. Обособена позиция 6: Сървърна система – 1 бр. Обособена позиция 7: Специализиран софтуер за проектиране на електрически схеми – 1 бр. Обособена позиция 8: Специализирана софтуерна (мрежова) система за инженерно проектиране – 1 бр. КИТТНЕР АНЛАГЕН - УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД Преглед
03.05.2016 Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - обособени позиции машини и специализирано ИКТ оборудване и дълготрайни нематериални активи (ДНА) - специализиран софтуер, свързан с ИКТ оборудването, съгласно Техническата спецификация ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД Преглед
03.05.2016 Доставка на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - Разработена технология, методология и Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие на новоусвоявани продукти с изисквания на публикациите от серията AQAP's 2000 ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД Преглед
03.05.2016 Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Патлиджански" ООД” ПАТЛИДЖАНСКИ ООД Преглед
03.05.2016 Доставка на оборудване по обособени позиции:Обособена позиция 1: Стругов автомат от швейцарски тип – 1 бр ; Обособена позиция 2: Стругов автомат от швейцарски тип – 3 бр ЕАЗ ООД Преглед
04.05.2016 Доставка на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: CNC Струг – 1 бр.; Обособена позиция 2: CNC Струг - 1 бр.” ОПТОМАТИК - 64 ООД Преглед
05.05.2016 Доставка на 5-осна фреза с ЦПУ ФУУД МАШИНЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.