Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
12.08.2016 Доставка на материали за информиране и публичност във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД Преглед
12.08.2016 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
12.08.2016 МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
12.08.2016 Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект: BG05M9OP001-1.003-0665 "Разкриване на нови работни места и предоставяне на подходящи условия за труд и заетост във фирма за строителни дейности " МЕТЕОР 1981 ЕООД Преглед
12.08.2016 Доставка на строителни машини и оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0665 "Разкриване на нови работни места и предоставяне на подходящи условия за труд и заетост във фирма за строителни дейности " МЕТЕОР 1981 ЕООД Преглед
12.08.2016 Доставка на: Цифров звуков смесител с разпределена архитектура - 1 бр.; РИЪЛ САУНД РЕНТАЛ ООД Преглед
12.08.2016 Избор на външен изпълнител/фирма за счетоводно обслужване изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0665 "Разкриване на нови работни места и предоставяне на подходящи условия за труд и заетост във фирма за строителни дейности " МЕТЕОР 1981 ЕООД Преглед
12.08.2016 ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
12.08.2016 Изработка и доставка на материали за Визуализация, информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.003- 0665 : "Разкриване на нови работни места и предоставяне на подходящи условия за труд и заетост във фирма за строителни дейности " МЕТЕОР 1981 ЕООД Преглед
12.08.2016 ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
12.08.2016 ТРУДОВА МЕДИЦИНА МТК ЗНАНИЕ ЕООД Преглед
15.08.2016 ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Избор на изпълнител за длъжност „Организатор и координатор“ по проект BG05M9OP001-1.003-0275-С01 „ДОБРИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ- УСПЕХ В БИЗНЕСА”, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. БАЛАНС-СК ЕООД Преглед
15.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-0915 „Креативност и иновации на работното място“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. "ПРО ФИТ 1" ЕООД Преглед
15.08.2016 Избор на Счетоводител за счетоводно обслужване за срок от 14 месеца, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003–0093 "Разкриване на нови работни места и нова възможност за професионална реализация и развитие " К РУСЕВА ЕООД Преглед
15.08.2016 Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003–0093 "Разкриване на нови работни места и нова възможност за професионална реализация и развитие " К РУСЕВА ЕООД Преглед
15.08.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на услуга – провеждане на две обучения по проект BG05M9OP001-1.003-0915 „Креативност и иновации на работното място“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. "ПРО ФИТ 1" ЕООД Преглед
15.08.2016 Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД Преглед
15.08.2016 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БМН ИНЖЕНЕРИНГ ООД Преглед
15.08.2016 Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на 4 бр. офис столове”; Обособена позиция 2 „Доставка на офис техника и софтуер; Обособена позиция 3 „Доставка на специализиран счетоводен софтуер ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.