Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
04.10.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения Възложител: „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, адрес гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29, е-mail: office@zaharnizavodi.com В изпълнение на дейностите заложени в договор BG05M9OP001-1.003-0060-C01 за финансиране на проект „Новите работни места в „Захарни заводи” АД – възможност за заетост и развитие.” по процедура ВG05М9OР001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ Предмет на процедурата: Избор на обучаваща организация по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“- „Работа с компютърна техника” ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Преглед
04.10.2016 Съобщение за набиране на ценови предложения Възложител: „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, адрес гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29, е-mail: office@zaharnizavodi.com В изпълнение на дейностите заложени в договор BG05M9OP001-1.003-0060-C01 за финансиране на проект „Новите работни места в „Захарни заводи” АД – възможност за заетост и развитие.” по процедура ВG05М9OР001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ Предмет на процедурата: Избор на доставчик на материали и консумативи. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Преглед
31.08.2016 "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на - Смесител за прахообразни вещества - Гранулатор - Капсулброячна машина" на стойност 635 000 лв. БОРОЛА ООД Преглед
24.11.2017 Доставка и въвеждане в експлоатация на Мобилна Роторна трошачна инсталация - 1бр. СОЛАР СИТИ ЕООД Преглед
27.04.2018 Доставка на дълготрайни нематериални активи необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания - 1бр. ИНДЪСТРИ ГРИЙНТЕХ ООД Преглед
25.03.2016 Доставка на машини и оборудване по обособени позиции КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Преглед
03.07.2017 "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на дейностите" ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ" Преглед
30.12.2016 "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по четири обособени позиции" „СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ” ЕООД Преглед
06.10.2020 "Избор на изпълнител за Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация по следните обособени позиции": Обособена позиция 1: Фрези /Милинги с ЦПУ управление за приложение в денталната индустрия: Фрезова машина тип 1 - 1 бр.; Фрезова машина тип 2 - 1 бр." Обособена позиция 2: Пещ за изпичане на керамика и Синтеровъчна пещ; Обособена позиция 3: Микромотори /Машини за шлифоване - 2 бр; Обособена позиция 4: Компресор за сгъстен въздух САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ СОФ КАД ООД Преглед
30.03.2017 "Консултантски услуги по администриране и отчитане на изпълнението на проектните дейности" ОМЕКА МЕНИДЖМЪНТ ООД Преглед
22.11.2019 “ Разработване на иновативна Система за дигитална обработка и съхранение на счетоводни данни Digital Safe Accounting в частта проектиране на цялостното системно решение, стандартизация на документи и документопотоци, къстомизация на потребителските интерфейси и внедряване на уебпортал за системата, включващ следните дейности: ОП 1: Външни услуги по проектиране, стандартизация и къстомизация. ОП 2: Доставка, инсталация, късомизиция и сервизиране на уебпортал, интегриран с приложните програмни продукти на Възложителя за изграждане на интегрираното системно решение ” АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД Преглед
04.03.2021 “Доставка на 1 бр. нов (неупотребяван) трактор с кабина, минимум 55 к.с ” Шевкет Мехмедов Делиюмеров Преглед
25.11.2016 “Закупуване/Доставка на 1 брой трошачно - сортировъчна инсталация” ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012 ЕООД Преглед
20.06.2018 “Обучения за заети лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД, по обособени позиции, ОП № 1 Провеждане на обучение по професия"Техник по компютърни системи" , специалност „Телекомуникационни системи“ ОП № 2 Провеждане на обучение по професия „Търговски представител", специалност „Търговия на едро и дребно“ ОП № 3 Провеждане обучение по ключова компетентност 2 – Английски език”, във връзка с изпълнението на проект: Обучения за заети лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД, BG05M9OP001-1.021-0485-C01, с договор от 15.02.2018г., финансиран по процедура “ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. “Табак Ком Инженеринг” ООД" Преглед
26.01.2017 „Доставка на лицензирани офис пакети“ ЛЕНО БГ ООД Преглед
24.04.2018 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни ДМА: Обособена позиция 1: CNC Машина за лазерно рязане с фибро източник - 1 бр., Електро-хидравличен абкант - 1 бр., Универсален струг - 1 бр. и Универсална фреза - 1 бр., част от Линия за производство на заварени конструкции; Обособена позиция 2: Универсален струг - 1 бр. и Многофункционален струго-фрезови обработващ център (МФСФОЦ) - 1 бр., част от Линия за производство на валове; Обособена позиция 3: Гилотинна ножица - 1 бр., Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал - 1 бр., Каруселен струг със CNC управление - 1 бр., Универсална фреза - 1 бр., Дробоструйна камера - 1 бр. и Бояджийска камера с 2 бр. въздушнобутална помпа - 1 бр., част от Линия за производство на съдове за енергетиката; Обособена позиция 4: Хидравлична преса за изпичане на намотки - 1 бр.“ АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД Преглед
27.04.2017 „Заемане на длъжност „Координатор“ в Екип за управление на проект“ по проект BG05M9OP001-1.003-1895 ”Подобрен достъп до заетост в “Даел-2008" ЕООД” ДАЕЛ - 2008 ЕООД Преглед
03.01.2018 „Избор на изпълнител за извършване на анализи” ЕТ "Евроконсулт - Цветан Цонев" Преглед
14.03.2021 „Избор на изпълнител за организиране и провеждане събития“ ОБЩИНА СЛИВЕН Преглед
19.04.2018 „Надстрояване на люпилня – складове, лаборатория и битов персонал“ "АГРОТЕКСИМ" ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.