Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

КА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Булстат
115831707
  Доставка на машини и оборудване по обособени позиции
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
499 567.00
14.03.2016
25.03.2016
В процеса на изпълнение на проектита Дружеството ще възлага на изпълнители (подизпълнители) извършването на определени дейности по проекта. 
Изпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта и се избират в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. 
При избора на изпълнител/и, Дружеството задължително прилага Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му в случаите, когато се явява възложител по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.1, ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Дружеството ще прилага задължително процедурите за определяне на изпълнител съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 118/20.05.2014 г., независимо от размера и интензитета на договорената безвъзмездна финансова помощ.
При избора на изпълнител/и, Дружеството задължително спазва и указанията, заложени в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по настоящата процедура.
В процеса на изпълнение на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители съгласно приложимото законодателство за което Дружеството изрично ще заявява желание за това.
Изборът на подизпълнители е много важна част от проектните дейности, тъй като успешното изпълнение и финализиране на проекта, зависи именно от тях. 
За избор на изпълнител доставчик за закупуване на необходимото ни оборудване ще използваме следните стъпки:
1.	Разработване на техническа спецификация за необходимото оборудване 
2.	Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка
3.	Публикуване на обява в пресата;
4.	Провеждане на оценителна сесия, отваряне на офертите и оценяване на доставчика;
5.	Избор на доставчик; 
6.	Уведомяване на одобрения доставчик;
7.	Подписване на договор; 
8.	Доставка на оборудването;
9.	Инсталиране и тестване на оборудването;
10.	Подписване на приемо-предавателни протоколи.

След одобрение на проектното предложение и слючване на ДБФП, ръководството на компанията ще проведе работна среща в която да се плануват и степенуват по важност дейностите по изпълнение на проекта. По време на срещата ще бъдат определени отговорностите на лицата, които да извършат подготовката на тръжната документация. Изборът на изпълнител ще бъде извършен съобразно действащото ПМС при спазване на принципите за недискриминация, избягване на конфликт на интереси, прозрачност, ефективност и ефикасност при изразходване на средствата предоставени от програмата. Подготвеното тръжно досие ще бъде съгласувано и с УО, като задължително ще бъдат следвани инструкциите от Оперативното ръководство на програмата. При наличие на одобрени от УО образци, ще бъдат използвани и ще бъдат упоменати финансиращите институции във визуализиращата част. Достъпът до тръжната документация ще бъде възможен на сайта определен за публикуване на обществени поръчки. Изборът на процедура ще бъде - чрез ибор с публична покана. Право да подават оферти ще имат всички заинтересовани лица, като съответно договор за доставка ще бъде сключен с кандидата отговарящ на най-висок брой точки при класиране на подадените предложения. След сключване на Договор за доставка с избрания изпълнител, ще бъде спазен финасовият ангажимент към същия съгласно предварително определените условия в сключения договор. След доставка на оборудването ще бъде подписан Приемо-предаваелен протокол, при положително становище от страна на бенефициента, след проведно обучение и тестови проби на доставеното оборудване ще бъде подписан Финален приемо-предавателен протокол за приемане на машините. Допълнително ще бъдат изискани задължителите документи на производителя относно експлоатацията на оборудването и начините на съхранение (техническа документация на български език).
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Тръжна документация

Ka eng 15 04 2015.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
1 брой СNC Струго-фрезови център с прътоподаващо стройство 0
1 брой струг с установка за ултразвуково ППД 0
1 брой Установка за измерване на микротвърдост 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.