Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q005 (04.11.2021 г.)
Здравейте,

Аз съм част от неправителствена организация, която има интерес към кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 - „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"

В раздела с Документи по процедурата е качен файл "Насоки за кандидатстване", който е нечетим формат и не се отваря по никакъв начин. Как мога да получа достъп до Насоките за кандидатстване, за да  се запозная подробно с необходимите документи, изисквания и друга информация?
Направихме проверка на архивен файл "Насоки за кандидатстване" по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и не откриваме проблем. Файлът се достъпва и се чете, което е видно и от другите зададени въпроси по процедурата. 
За Ваше улеснение Насоките за кандидатстване и техните приложения са добавени в ИСУН и в архивен файл с разширение .ZIP.
BG05SFOP001-2.025-Q004 (04.11.2021 г.)
Допустимо ли е партньорството с повече от 1 партньор по настоящата процедура,тъй като партньорът е поделение,съгласно чл.36,ал.8 от КТ и със статут Федерация на транспортните работници с персонал от 3-ма служители.Необходим ли е още едни партньор на ниво поделение.
По процедурата е допустимо партньорство с един или повече партньори. Партньори могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията, посочени в т.12 от Насоките за кандидатстване (НК) по Процедурата BG05SFOP001-2.025. Партньор, поделение на СИП (по смисъла на т. 12 от НК) следва да бъде самостоятелно юридическо лице, да има финансов капацитет съгласно изискванията на Критерий 2.5 и оперативен капацитет съгласно изискванията на Критерий 2.6 от Методиката за оценка – Приложение 8 към НК. Кандидатът следва да докаже наличието на оперативен капацитет за изпълнението на проекта както за себе си, така и за всеки от партньорите поотделно.
BG05SFOP001-2.025-Q003 (03.11.2021 г.)
Във връзка с  „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата и партньора“, подкритерий номер 6: Кандидатът и всеки от партньорите (ако има такива) имат оперативен капацитет за изпълнение на проекта:

(1) Кандидатът и всеки от партньорите (ако има такива), има изпълнени в периода 2016-2021 г. 3 (три) или повече проекта, финансирани от ЕС или други донори, в качеството му на бенефициент И/ИЛИ ….

От таблицата за административна оценка на кандидати, ще се приемат ли като доказателство проекти финансирани от „други донори“, например от Фондация създадена към дадена българска община? В случая става въпрос за проект финансиран от Фондация Русе – град на свободния дух.
За доказване на оперативен капацитет могат да бъдат използвани всички проекти с донорско финансиране, които съответното юридическо лице е изпълнявало в качеството му на бенефициент в периода 2016-2021 г. Източникът на донорското финансиране може да бъде например международна организация, община, оперативна програма, неправителствена организация, търговец, банка и др.
BG05SFOP001-2.025-Q002 (28.10.2021 г.)
Уважаеми представители на УО на ОПДУ, във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, моля за отговор на следният въпрос:
Съгласно Насоките и по – точно т. 13.2 Недопустими за финансиране дейности, е посочено, като такива: дейности за мониторинг и/ или изпълнение на политики в сферата на пазара на труда, социалната икономика и социалното предприемачество или в сферата на предоставянето на услуги на пазара на труда, социални услуги , образователни услуги , транспортни услуги, както и други услуги от общ икономически интерес  чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.
Следва ли да се разбира, че проект, насочен към мониторинг на политики, именно в тези сфери, би бил допустим, само ако не се изпълнява, чрез съвместни партньорства между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП?
Благодаря!
Дейности за мониторинг на политики в сферата на пазара на труда, социалната икономика и социалното предприемачество или за мониторинг в сферата на предоставянето на услуги на пазара на труда, социални услуги, образователни услуги, транспортни услуги, както и други услуги от общ икономически интерес са допустими за финансиране по процедурата, при условие че бъдат изпълнявани самостоятелно от Кандидат или Партньор НПО/ СИП (по смисъла на т. 11 и т. 12 от Насоките за кандидатстване по процедурата) или чрез съвместни действия (партньорство) с НПО/СИП. В случай че проектното предложение предвижда участието на Партньор, не е допустимо всички дейности в проектното предложение да се изпълняват само от Партньор или само от Кандидата.
BG05SFOP001-2.025-Q001 (18.10.2021 г.)
Допустимо ли е партньорство по настоящата процедура между две НПО, които имат едно и също лице физическо лице за председател?
По тази процедура партньорството е допустимо и препоръчително. Наличието на партньорство е обект на Техническа и финансова оценка. В случай че проектното предложение предвижда участието на Партньор, не е допустимо всички дейности в проектното предложение да се изпълняват само от Партньор или само от Кандидата. Кандидатът, както и всеки партньор следва да разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнението на съответния проект.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата е допустимо партньорство между две НПО, които имат едно и също физическо лице за председател.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.