Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q040 (15.12.2021 г.)
1. Моля опишете какво налага партньорството по стоящата процедура и какво се очаква от партньорската организация по време на изплетеното на проекта,?
В  бюджета  на проектното предложение няма да се включва, разход за партньора .
2. Партньора следва ли да бъде в сходна област а работа като основата организация?
1.	Партньорството по процедурата не е задължително, но е допустимо и препоръчително. Наличието на партньорство е обект на техническа и финансова оценка като се дава предимство на проектни предложения с участието на Партньор/и (вж. т. 6 и т. 12 от Насоките за кандидатстване по процедурата (НК) и Критерий 2.4 “Наличие на партньорство по проекта” от Раздел ІІ на Методиката за оценка по процедурата – Приложение 8 към НК).
Същевременно Партньор следва да се включва в проектното предложение, само когато е необходим за изпълнение на дейностите и за постигане на целите и резултатите по проекта. Допустимо е партньор да не разходва средства по проекта, но функциите и отговорностите му следва да бъдат ясно описани както в проектното предложение, така и в Споразумението за партньорство.

2. В Насоките за кандидатстване няма изискване партньорите да бъдат в сходна област на работа като Кандидата.
BG05SFOP001-2.025-Q039 (14.12.2021 г.)
При представяне на две различни ценови оферти за един и същи разход, коя е меродавна - по-ниската или трябва да заложим средна стойност между двете? Питам, защото съм срещала донори, които работят със средната стойност.
При остойностяването на разходите за изпълнение на дейностите в проектното предложение не е допустимо планираната стойност на конкретен разход да надвишава по-високата от двете стойности за сходни доставки, услуги или дейности, посочени в документите, с които е обоснован и доказан разходът. Препоръчително е, с оглед спазването на принципа на добро финансово управление при разходването на средствата от ЕС, при планирането на разход да се използва средно аритметичната от двете представени стойности в документите, с които е обоснован и доказан разходът.
BG05SFOP001-2.025-Q038 (14.12.2021 г.)
Здравейте! Във връзка с необходимите документи за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 възникна нужда от разяснение.
Необходимо ли е посочването на наименованието на бенефициента по проектното предложение в решението на общинския съвет за участие на общината като партньор и осигуряване на оборотни средства за изпълнение на планираните дейности?
В Решението на общинския съвет е желателно да бъде посочено наименованието на юридическото лице Кандидат. Задължително е посочването на наименованието на проектното предложение, по което съответната община ще бъде партньор и изразяването на съгласие за участието на общината като партньор в изпълнението на съответното проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Решението на общинския съвет следва задължително да съдържа и съгласие за осигуряването на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът община ще отговаря.
BG05SFOP001-2.025-Q037 (13.12.2021 г.)
Уважаеми госпожи/господа,
Моля за вашите разяснения по следните въпроси:

1.	"Стандартният размер на единичния разход за труд" в размер на 14,85 лева е определен според Методологията за определяне на опростен разход за труд на персонал по Процедура № BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, въз основа на данните на НСИ за разходите на работодателя за труд на един отработен час по икономическа дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ за 2019 г. като е посочено, че това е "Най-актуалната, публикувана през ноември 2020 г., информация от НСИ.", както и че "Данните се публикуват 11 месеца след края на отчетния период." На 30 ноември 2021 г. НСИ публикува актуални данни за 2020 г. според които разходите на работодателя за труд на един отработен час за референтния сектор са в размер на 16,21 лева. Като се има предвид, че одобрените проекти ще се изпълняват в периода 2022 – 2023 г., моля да потвърдите, че при изготвянето  на бюджета на проектното предложение е допустимо ползването на публикуваната на 30 ноември 2021 г. нова референтна стойност.

2.	Метаданните на показателите от категорията “Годишна статистика на заетостта и разходите за труд”, към която се числят и "разходите на работодателя за труд на един отработен час" включват компоненти, които не са пряко свързани с индивидуалните възнаграждения като "обезщетенията по КТ, ЗДС и КСО, социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи", в тази връзка моля да потвърдите, че верифицирането на разходите за персонал се извършва въз основа на часовата ставка и броя на отчетените действително отработени часове от персонала на бенефициента/партньора, ангажиран с изпълнението на дейностите по проекта, съответно няма да бъдат изисквани документи за конкретно извършените плащания.

3.	Моля да потвърдите, че определения "Стандартен размер на единичния разход" е приложим и за всички видове правоотношения, определени като трудови, съгласно § 1, т. 26, от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

4.	Моля за Вашите разяснения относно приложимостта на определения "Стандартен размер на единичния разход" по отношение на правоотношенията с експерти, участващи в изпълнението на проекта, които съгласно § 1, т. 29, от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица са "Лица, упражняващи свободна професия" и правоотношенията с тях не са "извънтрудови" по смисъла на § 1, т. 30, от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

5.	Моля да потвърдите, че за договори, сключени по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда се прилага определения "Стандартен размер на единичния разход".

Благодаря
1.	При изготвянето  на бюджета на проектно предложение по процедурата не е допустимо ползването на публикуваната от Националния статистически институт на 30 ноември 2021 г. нова референтна стойност, тъй като същата не е могла да бъде взета и не е взета предвид при утвърждаването на Насоките за кандидатстване по процедурата (НК). При изготвянето и обсъждането на проекта на НК, както и при утвърждаването им, Управляващият орган е използвал наличните към съответния момент данни на НСИ при определяне на максимално допустимия размер на часовата ставка, която следва да се прилага при планирането на възнаграждения за персонал на Кандидати и Партньори по процедурата. След откриването на 15.10.2021 г. на процедурата евентуалното изменение на НК в частта за посочената часова ставка би довело до нарушаване на принципа за равнопоставеност по чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ, тъй като след тази дата потенциалните кандидати са имали възможност да подадат своите проектни предложения, в които е използвана ставката в размер на 14,85 лв., а след изменението на НК кандидатите биха могли да се възползват от по-високата часова ставка, съобразена евентуално с публикуваните от НСИ данни на 30.11.2021 г.
2.	Верифицирането на разходите за персонал се извършва въз основа на планираната в проектното предложение часова ставка и броя на отчетените действително отработени часове от персонала на бенефициента/партньор, ангажиран с изпълнението на конкретна дейност по проекта. УО няма да изисква документи за извършени плащания за възнаграждения на персонал.
3.	Определената в т. 14, подточка 14.1.1.1 от НК часова ставка за възнаграждения на персонала е приложима за лица, които са в трудово правоотношение с бенефициента/партньора по смисъла на Кодекса на труда или в служебно правоотношение по смисъла на Закона за държавния служител или друг закон, уреждащ служебни правоотношения.  
4.	Извън хипотезата на трудово/служебно правоотношение, с лицата, упражняващи свободна професия, както и с всяко друго правоспособно лице, може да бъде сключен договор за услуга за изпълнение на дейност по проекта, разходите по който попадат в Група І “Разходи за услуги“ в Раздел 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) по процедурата. За разходите за услуги часовата ставка за възнаграждения на персонала, определена в т. 14, подточка 14.1.1.1 от НК, не е приложима. Разходите за услуги следва да бъдат обосновани и доказани съгласно изискванията на Указанията за попълване на Финансовата обосновка – Приложение 1 към Насоките за кандидатстване.
5.	Часовата ставка за възнаграждения на персонала, определена в т. 14, подточка 14.1.1.1 от НК, се прилага за договори по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
BG05SFOP001-2.025-Q036 (13.12.2021 г.)
Здравейте, необходимо ли е освен на ръководителя да се прикачат автобиографии и на експертите по проекта? Ако да - в какъв образец трябва да са? 
Допустимо ли е едно лице да бъде ръководител на повече от един проект?
Не е необходимо в Раздел 13 на Формуляра за кандидатстване да се прикачват автобиографии на експертите по проекта, защото те не са обект на оценка.
	
Допустимо е едно физическо лице да бъде ръководител на екипа за управление на повече от един проект.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.