Всички

 • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони (22)
   • BG06RDNP001-19.243 - „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.276 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.378 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
   • BG06RDNP001-19.517 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.541 - СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
   • BG06RDNP001-19.565 - МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.613 - СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.622 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.623 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.686 - СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
   • BG06RDNP001-19.693 - МИГ - Куклен-Асеновград- Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура"
   • BG06RDNP001-19.699 - „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”
   • BG06RDNP001-19.705 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"
   • BG06RDNP001-19.727 - „МИГ-СТРАЛДЖА 2016г.“ мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - втори прием
   • BG06RDNP001-19.745 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
   • BG06RDNP001-19.756 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.786 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.806 - "МИГ Луковит-Роман" - мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.819 - Сдружение ,,МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
   • BG06RDNP001-19.829 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
   • BG06RDNP001-19.830 - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Стралджа - Сливен 2023
   • BG06RDNP001-19.831 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
  • Програма "Образование" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт
   • BG05SFPR001-3.002 - От висше образование към заетост
   • BG05SFPR001-4.001 - Техническа помощ
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (6)
   • BG05SFPR002-1.016 - Повишаване капацитета на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ за реализиране на контролната дейност на пазара на труда
   • BG05SFPR002-1.017 - EURES България
   • BG05SFPR002-1.018 - Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенция по заетостта
   • BG05SFPR002-2.008 - НАЦИОНАЛНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
   • BG05SFPR002-2.009 - Продължаваща подкрепа за дългосрочна грижа
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (4)
   • BG14MFPR001-1.001 - „Контрол и правоприлагане“
   • BG14MFPR001-1.002 - „Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели.“
   • BG14MFPR001-2.001 - „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
   • BG14MFPR001-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (8)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (12)
   • BG16FFPR002-1.002 - Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора
   • BG16FFPR002-2.003 - Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци
   • BG16FFPR002-2.004 - Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора
   • BG16FFPR002-3.008 - Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.010 - Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.015 - Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2
   • BG16FFPR002-4.002 - Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната
   • BG16FFPR002-4.003 - Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси
   • BG16FFPR002-5.003 - Зелени мерки в градска среда
   • BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)
   • BG16FFPR002-5.006 - Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух
   • BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (4)
   • BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“
   • BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност
   • BG16FFPR003-5.001 - "Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР"
   • BG16FFPR003-5.002 - Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на ТПСП
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (3)
   • BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
   • BG16RFPR001-1.006 - Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска Агенция за инвестиции (БАИ)
   • BG16RFPR001-3.001 - „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (3)
   • BG16RFPR002-1.014 - Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ
   • BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)
   • BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (3)
   • BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България
   • BG16RFTA001-1.004 - Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България
   • BG16RFTA001-1.005 - По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (3)
   • BG65AMPR001-1.003 - Процедура № 3 "Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“ и Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“
   • BG65AMPR001-4.001 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
   • BG65AMPR001-4.002 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
  • Програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (1)
   • BG65BVPR001-1.007 - Процедура № 5, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (5)
   • BG-RRP-1.016 - "Изграждане на кампуси"
   • BG-RRP-1.023 - „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове"
   • BG-RRP-2.017 - Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2
   • BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"
   • BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.