Всички

 • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони (34)
   • BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
   • BG06RDNP001-19.272 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
   • BG06RDNP001-19.276 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.426 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.473 - "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Мярка 8.6 Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
   • BG06RDNP001-19.565 - МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.613 - СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.629 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"
   • BG06RDNP001-19.655 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
   • BG06RDNP001-19.693 - МИГ - Куклен-Асеновград- Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура"
   • BG06RDNP001-19.707 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ"
   • BG06RDNP001-19.714 - МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
   • BG06RDNP001-19.737 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
   • BG06RDNP001-19.743 - „МИГ -Куклен - Асеновград”Мярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства"
   • BG06RDNP001-19.745 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
   • BG06RDNP001-19.765 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"
   • BG06RDNP001-19.766 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
   • BG06RDNP001-19.771 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".
   • BG06RDNP001-19.791 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
   • BG06RDNP001-19.803 - МИГ ЛОМ Мярка 4 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ - 2024
   • BG06RDNP001-19.805 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
   • BG06RDNP001-19.806 - "МИГ Луковит-Роман" - мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.811 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
   • BG06RDNP001-19.813 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.815 - МИГ Костенец – Долна баня – 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”
   • BG06RDNP001-19.817 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"
   • BG06RDNP001-19.819 - Сдружение ,,МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
   • BG06RDNP001-19.821 - МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
   • BG06RDNP001-19.822 - МИГ Свиленград-Тополовград " Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.823 - МИГ- Айтос - Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"
   • BG06RDNP001-19.824 - МИГ- Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
   • BG06RDNP001-19.825 - МИГ Костенец – Долна баня – 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
   • BG06RDNP001-20.001 - Процедура № BG06RDNP001-20.001 за предоставяне на финансова подкрепа на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за изграждане на административен капацитет, ефективно управление и прилагане на ПРСР 2014-2020 г. чрез мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата.
  • Програма "Образование" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт
   • BG05SFPR001-3.002 - От висше образование към заетост
   • BG05SFPR001-4.001 - Техническа помощ
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (6)
   • BG05SFPR002-1.016 - Повишаване капацитета на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ за реализиране на контролната дейност на пазара на труда
   • BG05SFPR002-1.017 - EURES България
   • BG05SFPR002-1.018 - Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенция по заетостта
   • BG05SFPR002-2.008 - НАЦИОНАЛНА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
   • BG05SFPR002-2.009 - Продължаваща подкрепа за дългосрочна грижа
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (2)
   • BG14MFPR001-1.001 - „Контрол и правоприлагане“
   • BG14MFPR001-1.002 - „Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели.“
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (8)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (10)
   • BG16FFPR002-1.002 - Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора
   • BG16FFPR002-2.003 - Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци
   • BG16FFPR002-3.008 - Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.010 - Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000
   • BG16FFPR002-3.015 - Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2
   • BG16FFPR002-4.002 - Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната
   • BG16FFPR002-4.003 - Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси
   • BG16FFPR002-5.003 - Зелени мерки в градска среда
   • BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)
   • BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“
   • BG16FFPR003-5.001 - "Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР"
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (2)
   • BG16RFPR001-1.006 - Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска Агенция за инвестиции (БАИ)
   • BG16RFPR001-3.001 - „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (4)
   • BG16RFPR002-1.014 - Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ
   • BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)
   • BG16RFPR002-2.010 - Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)
   • BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (3)
   • BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България
   • BG16RFTA001-1.004 - Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България
   • BG16RFTA001-1.005 - По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (3)
   • BG65AMPR001-1.003 - Процедура № 3 "Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“ и Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“
   • BG65AMPR001-3.002 - Процедура №1 "Специфична цел 3 "Връщане"
   • BG65AMPR001-4.001 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
  • Програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ (1)
   • BG65ISPR001-3.004 - Процедура № 1 Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (6)
   • BG-RRP-1.016 - "Изграждане на кампуси"
   • BG-RRP-2.015 - Укрепване на изследователския потенциал чрез привличане и задържане на талантливи изследователи
   • BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1)
   • BG-RRP-4.033 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2)
   • BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"
   • BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.