Всички

 • Оперативни програми
  • Програма за развитие на селските райони (37)
   • BG06RDNP001-19.214 - МИГ Стамболово - Кърджали 54: Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства
   • BG06RDNP001-19.248 - „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ - подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.322 - МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства"
   • BG06RDNP001-19.378 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
   • BG06RDNP001-19.508 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
   • BG06RDNP001-19.547 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие
   • BG06RDNP001-19.598 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
   • BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.622 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.623 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.655 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
   • BG06RDNP001-19.669 - МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”
   • BG06RDNP001-19.672 - „МИГ Луковит-Роман: мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
   • BG06RDNP001-19.685 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
   • BG06RDNP001-19.689 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
   • BG06RDNP001-19.705 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"
   • BG06RDNP001-19.725 - МИГ - Берковица и Годеч - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
   • BG06RDNP001-19.729 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.731 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.732 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.754 - МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”
   • BG06RDNP001-19.757 - „МИГ –Лясковец-Стражица“ Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура "
   • BG06RDNP001-19.767 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"
   • BG06RDNP001-19.768 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
   • BG06RDNP001-19.771 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".
   • BG06RDNP001-19.776 - "МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД 21 Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на МИГ Куклен – Асеновград"
   • BG06RDNP001-19.784 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
   • BG06RDNP001-19.785 - МИГ -Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
   • BG06RDNP001-19.788 - МИГ Свиленград-Тополовград - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
   • BG06RDNP001-19.798 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”
   • BG06RDNP001-19.804 - "МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
   • BG06RDNP001-19.806 - "МИГ Луковит-Роман" - мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
   • BG06RDNP001-19.807 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
   • BG06RDNP001-19.808 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата
   • BG06RDNP001-19.812 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"
   • BG06RDNP001-19.814 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"
   • BG06RDNP001-20.001 - Процедура № BG06RDNP001-20.001 за предоставяне на финансова подкрепа на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за изграждане на административен капацитет, ефективно управление и прилагане на ПРСР 2014-2020 г. чрез мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата.
  • Програма за морско дело и рибарство (4)
   • BG14MFOP001-1.028 - „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“
   • BG14MFOP001-5.023 - „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов"
   • BG14MFOP001-5.024 - Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури"
   • BG14MFOP001-5.025 - Мерки за предлагане на пазара - сектор "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури"
  • Програма "Образование" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт
   • BG05SFPR001-3.004 - Подкрепа за развитие на проектна докторантура
   • BG05SFPR001-4.001 - Техническа помощ
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR002-1.012 - УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
   • BG05SFPR002-1.015 - АДРЕСИРАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
   • BG05SFPR002-5.001 - Техническа помощ
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR003-2.001 - Техническа помощ
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (2)
   • BG14MFPR001-1.001 - „Контрол и правоприлагане“
   • BG14MFPR001-1.002 - „Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели.“
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (8)
   • BG16FFPR001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ
   • BG16FFPR001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти
   • BG16FFPR001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ”
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
   • BG16FFPR001-4.001 - Интермодалност в градски условия
   • BG16FFPR001-5.001 - Техническа помощ
   • BG16FFPR001-5.002 - Бюджетни линии
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (5)
   • BG16FFPR002-1.002 - Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора
   • BG16FFPR002-2.002 - Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци
   • BG16FFPR002-3.001 - Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000
   • BG16FFPR002-4.003 - Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси
   • BG16FFPR002-6.001 - Техническа помощ за управление и изпълнение на Програма "Околна среда" за периода 2021 – 2027 г.
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR003-3.001 - „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“
   • BG16FFPR003-5.001 - "Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР"
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (2)
   • BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“
   • BG16RFPR001-3.001 - „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (7)
   • BG16RFPR002-1.002 - Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения"
   • BG16RFPR002-2.002 - Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7)
   • BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)
   • BG16RFPR002-2.005 - Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1)
   • BG16RFPR002-2.006 - Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)
   • BG16RFPR002-2.009 - Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS 5)
   • BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (5)
   • BG16RFTA001-1.002 - Развитие на Академията за фондовете на ЕС
   • BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България
   • BG16RFTA001-1.005 - По-висока добавена стойност на Системата за управление и контрол на средствата от европейските фондове при споделено управление
   • BG16RFTA001-1.006 - Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България
   • BG16RFTA001-1.007 - Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (1)
   • BG65AMPR001-4.001 - Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (7)
   • BG-RRP-1.016 - "Изграждане на кампуси"
   • BG-RRP-2.012 - Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии
   • BG-RRP-2.014 - Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на научни звена на Българската академия на науките
   • BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II
   • BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2
   • BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"
   • BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.