Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q010 (11.11.2021 г.)
Уважаеми представители на УО на ОПДУ, във връзка с публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, моля за разяснения по следните въпроси:
В т. 2.4. от Методиката за оценка на проектните предложения е записано, че се дават 3 точки, ако част от дейностите се изпълняват от Партньор (самостоятелно или съвместно с Кандидата). В т. 3.7 от същата е предвидено изискване да е планирано поне една дейност да се изпълнява от Кандидата самостоятелно или съвместно с Партньор (ако има такъв).
1.	В какво се състои изискването поне една дейност да се изпълнява от Кандидата (самостоятелно или съвместно с Партньор)? Значи ли това, че проектното предложение трябва да съдържа поне една дейност, която се изпълнява чрез вътрешните човешки ресурси на Кандидата? Ако отговорът е „Да“, възможно ли е възнагражденията, които ще бъдат заплащани на лица - част от персонала или от експертния състав на организацията и които ще бъдат включени към преките разходи по проекта, да са по граждански договори, когато трудови договори не могат да бъдат сключвани (например, защото лицето е самоосигуряващо се и има забрана да сключва трудови договори)?
2.	Какво означава част от дейностите да се изпълняват от Партньора (самостоятелно или съвместно с Кандидата)? Значи ли това, че проектното предложение трябва да съдържа поне една дейност, която се изпълнява чрез вътрешните човешки ресурси на Партньора? 
3.	Следва ли Партньорът (ако има такъв) задължително да разходва средства по проекта?
4.	Възможно ли е ръководител на проекта да е и експерт по проекта?
Съгласно т. 13.1., б. „а“ от Насоките за кандидатстване допустими за финансиране по тази процедура са дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението.
5.	Провеждането на обществени консултации и консултации със заинтересованите страни допустими дейности ли са по настоящата процедура?
Изпълнението на дейност от Кандидата или от Партньор самостоятелно означава, че в проектното предложение е предвидено именно Кандидатът/Партньорът да е отговорен за изпълнението на дейността, независимо дали същата ще се осъществи чрез вътрешни човешки ресурси или изпълнението й ще бъде възложено изцяло или частично на трето лице/лица. Когато Кандидатът/Партньорът изпълнява дейност самостоятелно, следва да е планирано всички разходи по дейността да се извършат от него.
Изпълнението на дейност от Кандидата съвместно с Партньор означава, че в проектното предложение е предвидено разпределение между двете юридически лица на отговорностите за изпълнение на дейността, независимо дали същата ще се осъществи чрез вътрешни човешки ресурси или изпълнението й ще бъде възложено изцяло или частично на трето лице/лица.
Когато Кандидатът изпълнява дейност с един или повече Партньори съвместно, разходи по дейността могат да се извършват както само от Кандидата, така и само от Партньора/ите или от всеки от тях. В проектното предложение и в Споразумението за партньорство, което Кандидатът следва да сключи с всеки от партньорите преди сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва ясно и конкретно да са описани приносът и конкретните отговорности на всяко от лицата, които участват в съвместното изпълнение на дейността.

1. Изискването поне една дейност от проекта да се изпълнява от Кандидата (самостоятелно или съвместно с Партньор) не означава, че е задължително дейността да се изпълнява чрез вътрешните човешки ресурси на Кандидата. 
Следва да се има предвид, че съгласно т. 14, под-точка 14.1.1.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата (НК), „разходите за възнаграждения на персонала включват възнаграждения/заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя/органа по назначаването на служители на трудово или служебно правоотношение с Кандидата/Партньор по проектното предложение“, т.е. не се считат за персонал лица, наети на граждански договори. Служители на бенефициента/партньора, заети на трудово или служебно правоотношение (персонал), могат да участват в изпълнението на проекта в рамките на съответното правоотношение, като за изчисляването на разходите за възнагражденията им се прилага фиксирана ставка 14,85 лева за действително отработен и отчетен астрономически час работа по изпълнението на дейностите по проекта.
Допустимо е възнагражденията на лица, участващи в изпълнението на дейностите по проекта да са изплатени по договори за услуга (граждански договори), като следва да се има предвид, че съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ е недопустимо бенефициентът/партньорът да сключват граждански договор с лице, което е назначено в съответната организация на трудово или служебно правоотношение. 

2. Изискването част от дейностите да се изпълняват от Партньора (самостоятелно или съвместно с Кандидата) не означава, че е задължително поне една дейност да се изпълнява чрез вътрешните човешки ресурси на Партньора. 

3. Не е задължително Партньорът (ако има такъв) да разходва средства по проекта. 
Примери: Когато е предвидено Партньорът самостоятелно да изпълнява дадена дейност и за изпълнението й няма нужда от разходване на средства по проекта, в Поле „Стойност“ в Раздел 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) за съответната дейност се поставя „0“, а във Финансовата обосновка (ФО) за съответната дейност се предвиждат разходи в размер на 0 лв. Когато е предвидено Партньорът да изпълнява дадена дейност съвместно с Кандидата, но приносът му не е свързан с извършването на разходи, във ФК не следва да се предвиждат и във ФО не следва да се посочват разходи на Партньора за съответната дейност.

4. Допустимо е едно физическо лице да бъде ръководител на проекта и да участва в изпълнението на дейностите по проекта. В този случай е важно да се отграничат ясно отговорностите му на ръководител на проекта от тези на лице, участващо в изпълнението на дейностите по проекта. Разходите за възнагражденията и командировките на ръководителя на проекта са част от допустимите непреки разходи, описани в т. 14, подточка 14.1.2 от НК, които са в размер на 8% от допустимите преки разходи, извършени от Кандидата или от всеки от Партньорите. Разходите за възнаграждения на лицата, участващи в изпълнението на дейностите по проекта, са част от преките разходи. 

5. Провеждането на обществени консултации по смисъла на чл. 18а от Закона за нормативните актове, както и по смисъла на други нормативни актове, не е допустима дейност по процедурата. Провеждането на обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни може да бъде част от всяка от петте допустими дейности по т. 13.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата, когато това е необходимо за целите на изпълнение на съответната дейност и е обосновано в проектното предложение.
BG05SFOP001-2.025-Q009 (10.11.2021 г.)
1.Допустимо ли е да кандидатстват поотделно по настоящата процедура двама кандидати, които съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 попадат в дефиницията за „едно и също предприятие”?

2.Таванът от 200 хил. евро по де минимис съблюдава ли се с натрупване за кандидат НПО и партньор НПО, когато кандидат и партньор не са едно и също предприятие или всеки от тях поотделно преценява получената помощ, заедно с друга помощ да не надвишава за него размерът от 200 хил. евро?
1. По процедурата е допустимо всяко едно от две юридически лица, които съставляват „едно и също предприятие” по смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 да подаде по едно проектно предложение. Също така, едното от посочените лица може да бъде включено като партньор в проектното предложение на другото лице, както и двете лица могат да бъдат партньори по проектно предложение на трето лице.

2. Съгласно чл. 3, пар. 2, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава-членка на едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 евро за период от три бюджетни години. Ето защо, предоставяната помощ се преценява по отделно за всяко лице кандидат или партньор, като се взема предвид и помощта, получена от други лица, с които кандидатът/ партньорът съставлява „едно и също предприятие“. Когато кандидат и партньор съставляват „едно и също предприятие“, помощта за двете юридически лица се кумулира.
BG05SFOP001-2.025-Q008 (09.11.2021 г.)
Към допустимите разходи за софтуер в размер до 10% от общо допустимите преки разходи, допустимо ли е разработването на уеб сайт?
Разходите за разработване на уеб сайт попадат в обхвата на разходите за разработване на софтуер (по т.14.1.1.5 от Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025), като за тях се прилага посоченото в Насоките ограничение на размера, а именно същите не могат да надвишават 10% от общо допустимите преки разходи по проекта. УО на ОПДУ не насърчава разработването на нови интернет страници и портали предвид ограниченото им използване след края на изпълнението на проекта.
BG05SFOP001-2.025-Q007 (09.11.2021 г.)
Здравейте, съгласно нашия прочит, изискванията за оперативен капацитет се прилагат за кандидата и партньора отделно, като всяка организация следва да има 3 или повече проекта, финансирани от ЕС, в качеството на Бенефициент И/ИЛИ изпълнение на 3 дейности, сходни, с тези предвидени в проектното предложение.
В тази връзка, моля да поясните следните въпроси, свързани с доказване на оперативния капацитет на организациите:
1.	Може ли оперативния капацитет на организацията да се докаже с комбинация от 2 проекта и 1 една изпълнена дейност, или обратното?
2.	Под изпълнена дейност, правилно ли е да разбираме, че ако в проектното предложение има заложен анализ, то следва да се докаже изпълнението на анализ като опит на органозацията?
3.	Има ли изискване проектите, финансирани от ЕС да са в същата тема, или всеки проект, в който организацията е била бенефициент е приемлив?
4.	Ако в изпълнен от Кандидата проект, финансиран по ЕС,  има реализирани 2 различни дейности, каквито има заложени и в проектното предложение към ОПДУ ( например анализ и проучване на добри практики), то може ли Кандидата да посочи като отделно изпълнени тези дейности, а не проекта като цяло, и така да покрие изискването за 2 сходни дейности?
5.	Ще се приемат ли като отделни дейности, реализирани такива на регулярен принцип – например, предлага се проектно предложение в сферата на културата, и общината доказва опит с ежегодно организиран културен фестивал в последните 3 години?
1.	Оперативният капацитет за Кандидата и всеки от Партньорите не може да бъде доказан с комбинация между проекти и изпълнени сходни дейности.

2.	Ако в проектното предложение е включена дейност за анализ и Кандидатът възнамерява да докаже наличието на оперативен капацитет на Кандидата/Партньор с изпълнението на „дейности, сходни на предвидените в проектното предложение“, то Кандидатът следва да представи информация в Раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) относно участието на лицето (Кандидат или Партньор), което ще изготвя анализа в рамките на проекта, в изпълнението на сходната дейност. Ако счете за необходимо, оценителната комисия може да изиска представянето на допълнителни разяснения и/или документи за доказване на твърденията на Кандидата. 

3.	За доказване на оперативния капацитет на Кандидата и всеки от Партньорите (ако има такива), не е от значение темата, целите, резултатите, целевата група, сферата или териториалният обхват на проектите, финансирани от ЕС или други донори и изпълнени в периода 2016-2021 г. от Кандидата или Партньор в качеството му на бенефициент. За да се установи връзката между проект, с който се доказва наличието на оперативен капацитет и Кандидата или Партньор, в Раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати“ от ФК следва да се попълни изискуемата информация.

4.	При доказване на оперативен капацитет е допустимо в Раздел 11 от ФК да се опишат 2 сходни дейности, изпълнени в рамките на един и същи проект. Също така без значение е дали дейностите са изпълнени в рамките на един или два проекта, или в рамките на регулярната дейност на кандидата (без да са били включени в проект). Обръщаме внимание обаче, че изискванията на критерий 2.6 от Раздел І на Методиката за оценка по Процедура BG05SFOP001-2.025 са за „поне 3 (три) дейности, сходни на предвидените в проектното предложение“. Ако кандидат има реализирани две дейности, сходни на предвидените в проектното предложение, това ще допринесе за частично изпълнение на критерий 2.6.

5. Като „дейности, сходни на предвидените в проектното предложение“ в критерий 2.6 от Раздел І на Методиката за оценка по Процедура BG05SFOP001-2.025 се приемат и дейности, реализирани на регулярен принцип, стига същите да са сходни с включените в проектното предложение.
BG05SFOP001-2.025-Q006 (06.11.2021 г.)
Здравейте, 
Допустимо ли е членове на Управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел, учредено на основание ЗЮЛНЦ в обществена полза, кандидат по настоящата процедура, да сключат договори за услуги (граждански договор) за изпълнение на дейност в рамките на проектното предложение (Дейност а/ Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението от Насоките за кандидатстване)? 
Членовете на Управителния съвет не са назначени на трудово правоотношение в организацията.
В случай че за възлагането на работата се прилага процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно чл. 49, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), бенефициентът/партньорът следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 12, ал. 9 от Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ., бр. 52 от 8 Юли 2016 г.).
В случай на възлагане без провеждане на процедура за избор с публична покана няма пречка работа по проекта да се възложи на член на управителния съвет, стига въпросното физическо лице да не се явява органен (законен) представител на юридическото лице (ЮЛ) бенефициент/партньор. 
В случаите обаче на договаряне на органен (законен) представител на едно ЮЛ от името на това ЮЛ лично със себе си, намира приложение забраната на чл. 38, ал. 1 предл. 1 от Закона за задълженията и договорите, съгласно която представителят не може да договаря от името на представлявания лично със себе си, освен ако представляваният е дал съгласието си за това.
Ето защо, за преодоляване на посочената забрана, компетентният (съгласно закона и устройствените документи на ЮЛ) орган на ЮЛ следва да изрази изрично съгласието си за подобно договаряне. В решението на компетентния орган на ЮЛ следва да бъде уточнен и механизмът за приемане на работата и за осъществяване на контрол върху нейното качество, с оглед възпроизвеждането им в договора с изпълнителя.

Съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ е недопустимо бенефициентът/партньорът да сключват договор за услуга (граждански договор) с лице, което е назначено в съответната организация на трудово или служебно правоотношение.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.