Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q025 (29.11.2021 г.)
Уважаеми дами и господа,
във връзка с подаден въпрос № 4 с № BG05SFOP001-2.025-Q017 (17.11.2021 г.),

Моля за отговор на поставеният въпрос, тъй като въпросът ми е свързан с допустимостта на идеята на Проектното предложение. Изказаното становище свързано със качеството на проектното предложение, не е коректно в случая. Не искаме становище по отношение на качеството на проекта а допустимостта на идеята. Така цитираната разпоредба  на Чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, не попада в тази хипотеза.

1.4. Нашето сдружение работи в сферата на детската медия и предоставянето на български медийни услуги за деца. В този връзка се сблъскваме с неуредици в законодателството и конкретно с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, засягаща пряко медиите. Както и промените, който залегнаха в закона за авторското прави и сродните му права регламентират легалното използване на медийния продукт и се бори с пиратството. Не по-малък проблем според нас, е в легалната кражба на авторско право, когато разпространителите-операторите (кабелни и сателитни) и в частност големите оператори, осъществяват сключвайки неизгодни за малките медии договори и не изплащат полагаемото се справедливо възнаграждение за създадената авторска продукция, а често дори е практика да не се заплаща нищо. 

Допустима ли е идеята за финансиране и попада ли като цел в: 1.Партньорско управление с гражданите и бизнеса.  а) Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението.

Поздрави!

Допустимо е проектно предложение, чиято цел допринася за изпълнението на първата цел на процедурата да включва дейности по т. 13, подточка 13.1 б. “а“ от Насоките за кандидатстване (НК). Допустимо е проектно предложение, което съдържа дейности по т. 13, подточка 13.1 б. “а“ от НК да анализира и да оцени въздействието на нормативен акт от българското законодателство, като в рамките на проекта следва да бъдат отправени препоръки до компетентните органи на власт и/или администрации. 
Не е допустимо проектно предложение по процедурата да включва дейности по т. 13, подточка 13.1, б. “а“ от НК, които да предвиждат анализ на директиви. Директивата е част от вторичното законодателство на Европейския съюз (ЕС) и е задължителна за въвеждане в националните законодателства на държавите-членки, които сами преценяват в кои точно актове и по какъв начин да отразят изискванията на директивата.
BG05SFOP001-2.025-Q024 (25.11.2021 г.)
Здравейте,
1. Допустимо ли е представляващият организацията да бъде включен към екипа за управление на проекта, в частта непреки разходи.
Както и в частта преки разходи за възнаграждения на трудов договор на база обявената часова ставка във връзка с изпълнение на поставените цели?

2. Ако бенефициент изготви писмени препоръки за промяна в законодателството в дадена област, но те не бъдат приети. Допустим ли ще бъдат разходите за възнаграждение на служителите положили труд за изготвяне на документа със законодателните промени  и препоръки? Във връзка с дейности от т. а)
3. Моля за пример относно следният текст: "Кандидатът задължително следва да опише начинът, чрез който препоръките ще бъдат отправени до компетентните органи на власт и/или администрации в рамките на проекта. " Моля дайте пример.
1.	Допустимо е законният представител на Кандидат или Партньор да бъде включен както в екипа за организация и управление на проекта, така и в този за изпълнението на дейностите, при условие, че за възлагането на работата НЕ се прилага процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно чл. 49, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 9 от Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ., бр. 52 от 8 Юли 2016 г.).
В случаите на договаряне на органен (законен) представител на едно юридическо лице (ЮЛ) от името на това ЮЛ лично със себе си, намира приложение забраната на чл. 38, ал. 1 предл. 1 от Закона за задълженията и договорите, съгласно която представителят не може да договаря от името на представлявания лично със себе си, освен ако представляваният е дал съгласието си за това.
Ето защо, за преодоляване на посочената забрана, компетентният (съгласно закона и устройствените документи на ЮЛ) орган на ЮЛ следва да изрази изрично съгласието си за подобно договаряне. В решението на компетентния орган на ЮЛ следва да бъдат уточнени механизмът за приемане на работата и за осъществяване на контрол върху нейното качество, с оглед възпроизвеждането им в договора с изпълнителя, както и видът на правоотношението, което следва да е законосъобразно.

2.	При включване в проектното предложение на дейности по т. 13, подточка 13.1, б. „а“ и „б“ от Насоките за кандидатстване по процедурата (НК), няма изискване изготвените писмени препоръки за промяна в законодателството в дадена област да бъдат приети от компетентните органи на власт и/или администрациите към които са отправени. Разходите за тези дейности са допустими за финансиране независимо от степента на приемане на препоръките от тях, стига дейностите да са изпълнени и препоръките да са отправени, за което следва да са предоставени съответните доказателства на Управляващия орган на ОПДУ.

3.	Препоръките могат да бъдат отправени до компетентните органи на власт и/или администрации в рамките на проекта по всички възможни официални начини, предвидени в нормативен акт или посочени на официалната интернет страница на органа/администрацията. Съществено за целите на отчитането по проекта и верифицирането на разходите е осигуряването на доказателства за предоставянето на препоръките.
В този смисъл препоръките могат да бъдат изпратени с официална писмена кореспонденция чрез деловодната система на съответния орган/администрация, чрез информационната Система за сигурно електронно връчване (поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление), чрез електронна поща, ако същото е допустимо като начин за изпращане на официална кореспонденция и др.
В проектното предложение следва да се посочи минимум до кои органи/ администрации ще бъдат изпратени препоръките.
BG05SFOP001-2.025-Q023 (24.11.2021 г.)
Здравейте!
Във връзка с насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, Ви моля за следните разяснения:
1. Може ли в 1 проект да участват като партньори 2 организации, които имат един и същ председател на УС или общи членове на УС (физически лица)
2. Може ли 2 организации да подадат 2 проекта, като в първия проект едната организация е водещ партньор, а втората - партньор, а във втория проект втората организация е водещ партньор, а първата – партньор.
Благодаря предварително!
1.	В проект по процедурата могат да участват като партньори две или повече организации, които имат едно и също лице за председател на управителните им съвети (УС) или едни и същи лица за членове на УС. Обръщаме внимание, че такива организации биха могли да съставляват „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, ако отговарят на някое от изискванията на тази разпоредба, като в този случай получените от тях минимални помощи се натрупват.

2.	Допустимо е две организации, които отговарят на изискванията на т. 11 от Насоките за кандидатстване, да подадат две проектни предложения по процедурата, като в едното първата организация е кандидат, а втората – партньор, а в другото – първата организация е партньор, а втората – кандидат.
BG05SFOP001-2.025-Q022 (24.11.2021 г.)
Здравейте,
допустимо ли е при планиране на дейности по буква б) "Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията" да бъде осъществен мониторинг на съдебна практика по дела свързани с определен закон (Пр. Закона за концесиите), като не всички съдебни дела са заведени срещу една конкретна администрация?
Допустимо е при включване в проектно предложение на дейности по т. 13, подточка 13.1, б. „б“ от Насоките за кандидатстване по процедурата (НК) да бъде осъществен мониторинг на съдебна практика по дела свързани с определен закон. НК не съдържат изискване всички наблюдавани съдебни дела да са заведени срещу конкретна администрация. 
Условие за допустимост на дейностите по т. 13, подточка 13.1 б. “б“ от НК е да се отправят препоръки до компетентните органи на власт и/или администрации в рамките на проекта. По процедурата не е допустимо отправянето на препоръки до органи на съдебната власт и институции в съдебната система. В Раздел 7 от Формуляра за кандидатстване, Кандидатът задължително следва да опише начинът, чрез който препоръките ще бъдат отправени до компетентните органи на власт и/или администрации в рамките на проекта.
BG05SFOP001-2.025-Q021 (23.11.2021 г.)
Здравейте,
1. При попълване на "Начин на формиране на стойността на разхода" във "Финансова обосновка на бюджета на проекта", допустимо ли е да се посочва публична информация от проведени обществени поръчки от възложители по ЗОП/ПМС №160 от 2016г.?

2. Също така, необходимо ли е да се позочва "Начин на формиране на стойността на разхода" във "Финансова обосновка на бюджета на проекта" за допустимите непреки разходи?
1.	При попълване на колона "Начин на формиране на стойността на разхода" във Финансовата обосновка на бюджета на проекта (ФО) не е допустимо да се посочва публична информация от проведени обществени поръчки от други възложители по ЗОП/ ПМС №160/ 2016 г. В Указанията за попълване на ФО (Приложение 1 към Насоките за кандидатстване) изчерпателно е изброен броят и видът на всички допустими източници на информация.

2.	За допустимите непреки разходи не се попълва информация в колона "Начин на формиране на стойността на разхода" във ФО.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.