Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BG05SFOP001-2.025-Q005 (04.11.2021)
Здравейте,

Аз съм част от неправителствена организация, която има интерес към кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 - „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"

В раздела с Документи по процедурата е качен файл "Насоки за кандидатстване", който е нечетим формат и не се отваря по никакъв начин. Как мога да получа достъп до Насоките за кандидатстване, за да  се запозная подробно с необходимите документи, изисквания и друга информация?
Направихме проверка на архивен файл "Насоки за кандидатстване" по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и не откриваме проблем. Файлът се достъпва и се чете, което е видно и от другите зададени въпроси по процедурата. 
За Ваше улеснение Насоките за кандидатстване и техните приложения са добавени в ИСУН и в архивен файл с разширение .ZIP.
BG05SFOP001-2.025-Q004 (04.11.2021)
Допустимо ли е партньорството с повече от 1 партньор по настоящата процедура,тъй като партньорът е поделение,съгласно чл.36,ал.8 от КТ и със статут Федерация на транспортните работници с персонал от 3-ма служители.Необходим ли е още едни партньор на ниво поделение.
По процедурата е допустимо партньорство с един или повече партньори. Партньори могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията, посочени в т.12 от Насоките за кандидатстване (НК) по Процедурата BG05SFOP001-2.025. Партньор, поделение на СИП (по смисъла на т. 12 от НК) следва да бъде самостоятелно юридическо лице, да има финансов капацитет съгласно изискванията на Критерий 2.5 и оперативен капацитет съгласно изискванията на Критерий 2.6 от Методиката за оценка – Приложение 8 към НК. Кандидатът следва да докаже наличието на оперативен капацитет за изпълнението на проекта както за себе си, така и за всеки от партньорите поотделно.
BG05SFOP001-2.025-Q003 (03.11.2021)
Във връзка с  „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата и партньора“, подкритерий номер 6: Кандидатът и всеки от партньорите (ако има такива) имат оперативен капацитет за изпълнение на проекта:

(1) Кандидатът и всеки от партньорите (ако има такива), има изпълнени в периода 2016-2021 г. 3 (три) или повече проекта, финансирани от ЕС или други донори, в качеството му на бенефициент И/ИЛИ ….

От таблицата за административна оценка на кандидати, ще се приемат ли като доказателство проекти финансирани от „други донори“, например от Фондация създадена към дадена българска община? В случая става въпрос за проект финансиран от Фондация Русе – град на свободния дух.
За доказване на оперативен капацитет могат да бъдат използвани всички проекти с донорско финансиране, които съответното юридическо лице е изпълнявало в качеството му на бенефициент в периода 2016-2021 г. Източникът на донорското финансиране може да бъде например международна организация, община, оперативна програма, неправителствена организация, търговец, банка и др.
BG05SFOP001-2.025-Q002 (28.10.2021)
Уважаеми представители на УО на ОПДУ, във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, моля за отговор на следният въпрос:
Съгласно Насоките и по – точно т. 13.2 Недопустими за финансиране дейности, е посочено, като такива: дейности за мониторинг и/ или изпълнение на политики в сферата на пазара на труда, социалната икономика и социалното предприемачество или в сферата на предоставянето на услуги на пазара на труда, социални услуги , образователни услуги , транспортни услуги, както и други услуги от общ икономически интерес  чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.
Следва ли да се разбира, че проект, насочен към мониторинг на политики, именно в тези сфери, би бил допустим, само ако не се изпълнява, чрез съвместни партньорства между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП?
Благодаря!
Дейности за мониторинг на политики в сферата на пазара на труда, социалната икономика и социалното предприемачество или за мониторинг в сферата на предоставянето на услуги на пазара на труда, социални услуги, образователни услуги, транспортни услуги, както и други услуги от общ икономически интерес са допустими за финансиране по процедурата, при условие че бъдат изпълнявани самостоятелно от Кандидат или Партньор НПО/ СИП (по смисъла на т. 11 и т. 12 от Насоките за кандидатстване по процедурата) или чрез съвместни действия (партньорство) с НПО/СИП. В случай че проектното предложение предвижда участието на Партньор, не е допустимо всички дейности в проектното предложение да се изпълняват само от Партньор или само от Кандидата.
BG05SFOP001-2.025-Q001 (18.10.2021)
Допустимо ли е партньорство по настоящата процедура между две НПО, които имат едно и също лице физическо лице за председател?
По тази процедура партньорството е допустимо и препоръчително. Наличието на партньорство е обект на Техническа и финансова оценка. В случай че проектното предложение предвижда участието на Партньор, не е допустимо всички дейности в проектното предложение да се изпълняват само от Партньор или само от Кандидата. Кандидатът, както и всеки партньор следва да разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнението на съответния проект.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата е допустимо партньорство между две НПО, които имат едно и също физическо лице за председател.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021