Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q015 (16.11.2021 г.)
Здравейте!
Допустимо ли е заявеният ръководител на проекта да НЕ получава възнаграждение?                
Да, допустимо е ръководителят на екипа за изпълнение на проекта да не получава възнаграждение.
BG05SFOP001-2.025-Q014 (15.11.2021 г.)
Уважаеми представители на УО на ОПДУ,
Във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, моля да поясните следните въпроси: 
1.	Проектното ни предложение предвижда участие на партньор малка община. Дали в случая би се възприело, че целевата група на проекта е ограничена и/или има ли случаи, при които в този контекст би се считала с недостатъчно широк обхват за целите на процедурата?
2.	В случай, че проектното предложение съдържа дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, следва ли „политики“ и „законодателство“ да бъдат тълкувани в смисъла на конкретни нормативни актове /съгласно ЗНА/ или е възможно проектът да се фокусира върху програмни/стратегически документи. 
Благодаря Ви!
1.	Всички общини са допустими партньори по процедурата. Допустимите целеви групи по процедурата са изброени в т. 15 от Насоките за кандидатстване (НК). Целевите групи на всяко проектно предложение трябва да бъдат подбрани така, че с изпълнението на включените в проектното предложение дейности да могат да бъдат постигнати предвидените в него цели и резултати. Кандидатът следва да формулира цел/и на проектното предложение в съответствие с минимум една от целите на процедурата, посочени в т. 6 от НК. НК не съдържат изисквания относно минималния обхват на целевата/ите група/и в едно проектно предложение. 
2.	При извършването на граждански мониторинг на политики същият може да обхваща както нормативни актове, така и програмни/ стратегически документи. При извършването на граждански мониторинг на законодателство същият следва да обхваща само нормативни актове.
BG05SFOP001-2.025-Q013 (14.11.2021 г.)
При двама кандидати НПО с едно и също представляващо лице, допустимо ли е формулярите за кандидатстване и на двете НПО да бъдат подписани с един и същ КЕП с титуляр и автор въпросното физическо лице?

Съгласно т. 21 от Насоките за кандидатстване по процедурата „КЕП, с който е подписан ФК, може да е с титуляр и автор физическо лице (ФЛ), което е законен представител на Кандидата или да е с титуляр юридическото лице (ЮЛ) – Кандидат и автор ФЛ – законен представител на Кандидата.“ 
Следователно, при двама кандидати със законен представител едно и също физическо лице е допустимо формулярите за кандидатстване и на двете юридически лица да бъдат подписани с един и същ квалифициран електронен подпис (КЕП), при условие, че той е с титуляр и автор физическото лице законен представител на двамата кандидати.
BG05SFOP001-2.025-Q012 (13.11.2021 г.)
Моля за разяснение какво всъщност представлява осигуряването на финансиране за изпълнението на дейностите по проекта от кандидата, посочено в насоките за кандидатстване? 

За целите на процедурата се приема, че Кандидатът разполага с необходимия финансов капацитет, когато не е в процедура по ликвидация.
Преди предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган (УО) е длъжен да провери дали Кандидатът разполага с административен, оперативен и финансов капацитет за изпълнението на проекта. Ето защо, наличието на такъв капацитет е обект на оценка. Като се има предвид, че допустимите кандидати по Процедура BG05SFOP001-2.025 са НПО и СИП по смисъла на т. 11 от Насоките на кандидатстване (НК) и с оглед осигуряване на максимално благоприятни условия за кандидатите, за целите на процедурата е прието, че същите разполагат с финансов капацитет, ако е изпълнено едно единствено условие, а именно юридическите лица да не са в процедура по ликвидация. По този начин се приема, че стига да не са в процедура по ликвидация, кандидатите СИП и НПО могат да осигурят необходимите оборотни средства за изпълнение на планираните по проекта дейности, за които отговарят.
Наличието на финансов капацитет на Кандидата се доказва с прилагане в Раздел 13 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) в ИСУН на удостоверение, че юридическото лице не е в процедура по ликвидация, освен когато данните в него са достъпни чрез публичен безплатен регистър.
BG05SFOP001-2.025-Q011 (12.11.2021 г.)
Уважаеми представители на УО, моля да датете разяснения на следния въпрос:
Кой/какъв е допустимият начин на доказване на "изпълнението на дейности, сходни на предвидените", когато тези дейности не са финансирани чрез проект отвън, а са извършени по собствена инициатива, с труда на доброволци и оборудване и материали от спомоществуватели?
Когато Кандидатът възнамерява да докаже наличието на оперативен капацитет на Кандидата/Партньор с изпълнението на „дейности, сходни на предвидените в проектното предложение“, то Кандидатът следва да представи информация в Раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати“ от Формуляра за кандидатстване (ФК) относно участието на лицето (Кандидат или Партньор) в изпълнението на сходната дейност. 
Ако счете за необходимо, оценителната комисия може да изиска представянето на допълнителни разяснения и/или документи за доказване на твърденията на Кандидата.
Когато сходните дейности са извършени по собствена инициатива, с труда на доброволци и оборудване и материали от спомоществуватели, за да се удостовери сходството, следва да са налице доказателства за извършването на дейностите, за участието на Кандидат/ Партньор в тях и за постигнатите чрез тях резултати, които при необходимост да могат да се представят чрез ИСУН.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.