Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q045 (27.12.2021 г.)
Във връзка с публикуваните отговори BG05SFOP001-2.025-Q041 (16.12.2021 г.) моля да уточните:
1. има ли други критерии за доказване на "Оперативен капацитет", освен посочените в отговора на въпрос № 2?
2. израза в скоби "до максимално допустимия размер от 14,85 лв." в отговора на въпрос № 8 и по-конкретно часовата ставка стандартна ли е или всеки кандидат може да определи и ставка по-ниска от "Стандартният размер на единичния разход за труд"?
Ако ДА, следва  ли такова намаление да бъде обосновано?

Като имате предвид отговорите на въпроси 3 и 4 BG05SFOP001-2.025-Q037 (13.12.2021 г.) моля за следните разяснения:
1. Допустимо ли е ръководител или членовете на управителни и контролни органи на НПО да бъде част от експертния екип при условие,  че изпълняват своите функции въз основа на договор за управление и контрол, правоотношенията по който съгласно § 1, т. 26, б. "ж", от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица са трудови?
Ако НЕ моля да уточните – следва с тези експерти да бъдат сключени трудови договори?
2. Моля да потвърдите, че лица упражняващи свободна професия (за които има забрана за работа по трудово правоотношение) могат да участват в изпълнение на дейност по проекта само въз  основа на договор за услуга.

Благодаря за Вашите отговори!
Уточнения към разяснения на въпроси, публикувани в ИСУН под № BG05SFOP001-2.025-Q041/16.12.2021 г.:
1.	Тъй като всяка дейност се състои от множество елементи, преценката доколко тя е сходна на друга дейност следва да се извършва за всеки конкретен случай. В този смисъл оценителите следва да преценят доколко описаните в Раздел 11 дейности са сходни на предвидените в проектното предложение като се вземе предвид цялата налична във Формуляра за кандидатстване (ФК) информация.
2.	Всеки Кандидат може да определи размер на часовата ставка за възнаграждения за труд на персонала на Кандидата или на Партньор по-нисък от определения в т. 14.1.1.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата (НК) размер на часовата ставка (до 14,85 лв.), като този по-нисък размер няма нужда да бъде обосноваван.

Уточнения към разяснения на въпроси, публикувани в ИСУН под № BG05SFOP001-2.025-Q037/13.12.2021 г.:
1.	Сключването на трудови правоотношения с лица, ръководители или членове на управителен или контролен орган на юридическо лице (ЮЛ) Кандидат или Партньор следва да се извършва доколкото същото е допустимо съгласно действащото българско законодателство. 
Относно сключването на договори за услуга (граждански договори) с посочените лица моля вижте публикуваните в ИСУН разяснения относно въпроси № BG05SFOP001-2.025-Q006, № BG05SFOP001-2.025-Q016 и № BG05SFOP001-2.025-Q024.
Моля да имате предвид, че разходите за възнаграждения на лица, част от персонала на Кандидата или на Партньор (наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса на труда или по служебно правоотношение по смисъла на Закона за държавния служител или друг закон, който урежда служебни правоотношения) се планират в съответствие с т. 14.1.1.1 от НК и се отнасят в Група ІІ в Раздел 5 от ФК, а разходите за възнаграждения по договори за услуга се планират в съответствие с изискванията на Указанията за попълване на финансовата обосновка на бюджета на проекта (Приложение 1 към НК) и се отнасят в Група І в Раздел 5 от ФК.
Приравняването съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица на договори за управление и контрол към трудови правоотношения за данъчни цели няма връзка с Процедура BG05SFOP001-2.025.

2.	В случай че за лице, упражняващо свободна професия, е установена с нормативен акт забрана да сключва трудови договори, това лице може да извършва работа по проекта въз основа на договор по Закона за задълженията и договорите.
BG05SFOP001-2.025-Q044 (22.12.2021 г.)
Здравейте,
В т.13.2 от Насоките за кандидатстване е посочено, че Недопустими за финансиране са дейности, които: 
•предвиждат резултат, сходен и/или идентичен на резултат, който вече е постигнат при изпълнение на проект, финансиран по ПО 2 на ОПДУ;
•	предвиждат резултат, сходен и/или идентичен на резултат, който вече е постигнат или се планира да бъде постигнат при изпълнението на проект, финансиран през периода 2014-2021 г. по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., Българо-швейцарската програма за сътрудничество, останалите оперативни програми, или от Фондация „Америка за България“.
Въпросът ни е - Как можем да знаем дали това, което предвиждаме като дейности и резултати вече не е извършено и постигнато чрез някоя от изброените програми? Или, че няма да има сходен резултат? Все пак става въпрос за изпълнени над 300 проекта по посочените програми и е възможно сходство или идентичност да има в голяма степен?
Информацията за проектите и резултатите по всички изброени програми е публична. Публичният модул на ИСУН съдържа информация както за всички проекти по ПО2 на ОПДУ, така и за проекти по други оперативни програми и може да бъде достъпен на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active. 
Информацията относно изпълнени проекти, финансирани от останалите посочени по-горе донори и програми е достъпна на следните адреси: 
https://www.eeagrants.bg/programi
https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=24
https://swiss-contribution.bg/
https://us4bg.org/bg/our-projects/?project_year=all&project_area=all&project_search=.
Срокът за кандидатстване е достатъчно дълъг, за да се направят необходимите справки относно извършените дейности и постигнатите резултати в определена сфера.
BG05SFOP001-2.025-Q043 (21.12.2021 г.)
Здравейте,
1. В отговор на пестовен въпрос отговаряте "...поне на един от членовете на екипа за организация и управление на проекта следва да е възложена по силата на трудово или служебно правоотношение " Означава ли, че ръководителят на проекта задължително трябва да има възнаграждение и не е допустимо да работи без такова?
В такъв случай допустимо ли е едновременно ръководителят на проекта да  получава възнаграждение на трудов договор и като експерт на граждански договор?

2 . Изискване е партньора също да бъде организация в обществена полза.  На това условие към кой момент трябва да отговаря организацията партньор, към пометна на подаване на проекта или  от момента на стартиране на изпълнението на проекта? Въпросът е свързан с това, че нашият партньор предвижда да промени своята регистрация в обществена полза, но все още не е напровил.  Но, ако това условие трябва да е изпълнено към момента на подаване на проектното предложение, може би е нужно да търсим друг партньор. 

Поздрави!
1.	Всеки член на екипа за управление на проекта (в т.ч. и ръководителят на проекта) може да участва в организацията и управлението на проекта без да получава възнаграждение по проекта (непреки разходи). Обръщаме внимание, че в съответствие с чл. 8, ал 2 от Постановление № 189 на Министерския съвет от 28.07.2016 г. по Процедура BG05SFOP001-2.025 не е допустимо организацията и управлението по проекта да бъдат възложени изцяло на външен за бенефициента изпълнител. Това означава, че поне един от членовете на екипа за организация и управление на проекта следва да е нает по трудово или служебно правоотношение да извършва организация и управление на проекта, като в тези случаи следва да се изплаща съответното възнаграждение.
Съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ е недопустимо бенефициентът/партньорът да сключват договор по Закона за задълженията и договорите (граждански договор) с лице, което е назначено в съответната организация на трудово или служебно правоотношение.
Също така не е допустимо физическо лице да получава за извършването на една и съща работа по проекта едновременно възнаграждение по трудово правоотношение и възнаграждение по граждански договор.

2.	Допустимите партньори са изброени в т. 12 от Насоките за кандидатстване по процедурата (НК). Изискването организация да бъде в обществена полза касае само партньорите по т. 12.1 от НК, а именно юридически лица, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Изпълнението на изискванията за допустимост както към кандидатите, така и към партньорите се проверява по време на оценката на административното съответствие и допустимостта. Ако лице не отговаря на критериите за допустимост по време на този етап на оценката, то няма да бъде допуснато до техническа и финансова оценка. В този смисъл е удачно Партньор да отговаря на изискванията за допустимост още при подаването на проектното предложение.
BG05SFOP001-2.025-Q042 (20.12.2021 г.)
Имаме следните два въпроса:
1.Имаме заложени в проектното предложение - организиране на он-лайн семинари. За тази цел ни е необходимо да закупим време и пространство в платформа предоставяща такава услуга, напр. ZOOM . Допустимо ли е като разход и в раздел - Разход за услуги ли го поставяме, съответно прилагаме ли различни оферти/хипер линкове/?
2.Предвиждаме провеждането на заключително събитие - онлайн конференция, коато изцяло ще бъде организирана от нашият партньор. В този случай имаме до 10% за организацията на събитието. Тази дейност може ли да се изпълни от тях или е необходимо да се търси външен изпълнител?Ако може да бъде партньора ни, допустимо ли е да има И заплата на експерта от тяхна страна, който ще изпълнява дейността или всичко влиза в тези до 10% - заплати, закупуване на време и пространство за он-лайн провеждане и излъчване ?
1.	При организиране и провеждане на он-лайн мероприятия, разходите за абонамент за платформа, предоставяща такава услуга (Zoom, Webex, MS Teams и др.) са допустими разходи, които следва да бъдат отнесени към Група „III. Разходи за провеждане и участие в мероприятия“ от Раздел 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване (ФК), бюджетен ред 9 или 10, в зависимост от това дали се планира да бъдат извършени от Кандидата или от Партньор. Стойността на разхода следва да бъде обоснована и доказана съгласно изискванията на Указанията за попълване на Финансовата обосновка – Приложение 1 към Насоките за кандидатстване по процедурата (НК). Най-лесно би било в случая да се осигурят като доказателства хипер линкове.

2.	Мероприятията по проекта могат да бъдат организирани и проведени както от служители на Кандидата, така и от служители на Партньор, или да бъдат възложени на външен изпълнител. Ако дейността се изпълнява от служители на Партньор, допустимо е в разходите за мероприятието да бъдат включени и разходи за възнаграждения на тези служители. В този случай обаче, свързаните с провеждането на мероприятия разходи за персонал следва да бъдат отнесени в Група „III. Разходи за провеждане и участие в мероприятия“ от Раздел 5 „Бюджет“ от ФК, бюджетен ред 9 или 10, в зависимост от това дали се планира да бъдат извършени от Кандидата или от Партньор, съгласно изискванията на т. 5 от Указанията за електронно кандидатстване по процедурата – Приложение 9 към НК (стр.13).

Възможно е он-лайн мероприятията да попадат в обхвата на допустимите дейности по т. 13, подточка 13.1, б. „а“ или б. „б“ от НК при условие, че представляват обсъждане на препоръки, или да попадат в обхвата на допустимите дейности по т. 13, подточка 13.1, б. „г“ от НК, при условие че представляват обсъждане на конкретна политика, или да попадат в обхвата на допустимите дейности по т. 13, подточка 13.1, б. „д“ от НК, при условие, че са част от информационни дейности.

Следва да имате предвид, че не е допустимо проектното предложение да включва само информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по т. 13, подточка 13.1, б. „д“ от НК. Условие за допустимост на дейностите по т. 13, подточка 13.1, б. „д“ от НК е да са непосредствено произтичащи или пряко свързани с резултати от изпълнението на дейности по т. 13, подточка 13.1 б. „а“ – „г“ от НК. Ограничението до 10% от общо допустимите преки разходи по проекта се отнася само за разходите, планирани за информационни дейности по т. 13, подточка 13.1, б. „д“ от НК. Разходите за възнаграждения на персонала биха попаднали в обхвата на посоченото ограничение до 10%, само ако са свързани с изпълнението на  информационни дейности.
BG05SFOP001-2.025-Q041 (16.12.2021 г.)
Моля за Вашите разяснения по следните въпроси:
1. Във връзка с отговорите на въпроси BG05SFOP001-2.025-Q007 и BG05SFOP001-2.025-Q011 моля да уточните – Кои са приемливите документи, с които се доказва наличие на "Оперативен капацитет" на кандидат/партньор?

2. Във връзка с изискванията за доказване на "Оперативен капацитет" моля да уточните – Кои са критериите, според които определени дейности ще бъдат приемани за "сходни", напр. вид на работата (анализ, проучване, създаване на комуникационен интернет сайт/приложение и др.п.), тема, целева група ...?

3. За доказване на "Оперативен капацитет" приемливи ли са дейности, които текущо се изпълняват от кандидат/партньор?

4. Допустимо ли е при доказване на "Оперативен капацитет" да бъде посочен опит – проекти и/или дейности, изпълнени от експерти (персонал) на организацията?

5. Допустимо ли е при предвиждане на експертна услуга, която се изпълнява от експерт на граждански договор да бъде използван определения "Максимално допустим размер на единичния разход за труд за действително отработен и отчетен астрономически час работа"?
Ако ДА, в този случай следва ли да бъдат прилагани източници на информация и/или други документи за обосноваване на разхода?

6. Прилага ли се ограничението от 10% за разработване на софтуер в случай, че дейността се изпълнява от персонала на Кандидата и/или Партньора и е включена в т. II. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ от раздел 5. Бюджет?

7. Следва ли във Финансовата обосновка да бъдат посочени имена на персонала на Кандидата и/или Партньора?

8. Моля да уточните дали във Финансовата обосновка ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛ при описание на начина на формиране на стойностите на разходите, е достатъчно за всяка дейност да посочим заетостта, предвидена за персонала на Кандидата и/или Партньора и определената фиксирана часова ставка.

Благодаря за вашите отговори!
1.	Относно наличието на оперативен капацитет на Кандидата и на всеки от Партньорите се представя ИНФОРМАЦИЯ в Раздел 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати“ от Формуляра за кандидатстване (ФК). Ако счете за необходимо, оценителната комисия може да изиска представянето на допълнителни разяснения и/или документи за доказване на твърденията на Кандидата.
2.	Оценителите ще преценят доколко описаните в Раздел 11 дейности са сходни на предвидените в проектното предложение. От изброените от Вас критерии, под внимание може да бъде взет „вид на работата“.
3.	Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е 17.01.2022 г., а изискването на критерий 2.6 от Раздел І на Методиката за оценка по Процедура BG05SFOP001-2.025 е проектите или дейностите да са изпълнени в периода 2016-2021 г.
4.	Не е допустимо при доказване на оперативен капацитет на Кандидат/Партньор да се използва опитът на физически лица, част от персонала на съответното юридическо лице.
5.	Разходите по договори за услуги следва да бъдат обосновани и доказани съгласно изискванията на Указанията за попълване на Финансовата обосновка – Приложение 1 към Насоките за кандидатстване (НК). Максимално допустимият размер на единичния разход за труд за действително отработен и отчетен астрономически час работа (часова ставка в размер до 14,85 лв.) може да бъде използван единствено при планирането на разходи за възнаграждения на персонал на Кандидатата/Партньор, който персонал ще участва в изпълнението на дейностите по проекта. Персонал са само лица, наети по трудово или служебно правоотношение от Кандидата/Партньор. В този смисъл не е допусмо при обосноваването и доказването на разходи по договори за услуги да се използва посочената в т. 14, подточка 14.1.1.1 от НК часова ставка.
6.	Разходите за закупуване и/или разработване на софтуер следва да са в размер до 10% от общо допустимите преки разходи. В този смисъл, разходи за персонал за изпълнение на дейност по разработването на софтуер също следва да са в размер до 10% от общо допустимите преки разходи по проекта.
7.	Във Финансовата обосновка (ФО), както и във ФК, не следва да бъдат посочвани имена на служители на Кандидата и/или на Партньор, които ще участват в изпълнението на дейностите по проекта.
8.	Във ФО при описание на начина на формиране на стойностите на разходите за възнаграждения на персонал на Кандидата и/или на Партньор е необходимо за всяка дейност да са посочени поне броят на експертите, които ще участват в изпълнението ѝ, заетостта на всеки от тях в часове и определената от Кандидата фиксирана часова ставка за всеки служител (до максимално допустимия размер от 14,85 лв.). Необходимо е също да се уточни за всеки от експертите, участващи в изпълнението на дейността, на кое юридическо лице е служител – на Кандидата, на Партньор 1, Партньор 2 и т.н.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.