Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFOP001-2.025-Q035 (10.12.2021 г.)
Озадачен съм от таблицата за финансова обосновка и по-скоро от указанията към нея, в които пише, че в колоните за разходите на кандидата и партньор 1 трябва да се запише ОБЩА СТОЙНОСТ, дори е подчертано. Очаквах по-скоро да се напише името на съответния разход, а общата стойност да е в следващата колона, която така се и нарича - "Стойност". Или идеята е тази колона ("стойност") да сумира всички разходи на кандидата и партньора и по-скоро тя да е "обща стойност". Дали това е грешка или аз нещо не съобразявам? Моля, дайте разяснение.
Разходите, които се описват във Финансовата обосновка (ФО) са организирани по дейности по хоризонтала и по участници в проекта по вертикала.

За всяка дейност се описват както разходите на Кандидата, така и разходите на Партнора/ите (ако е приложимо). 

В зависимост от начина на групиране и въвеждане на разходите в Раздел 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване (ФК), на отделен ред във ФО за всяка от дейностите се посочват разходи по един бюджетен ред или разходи по няколко бюджетни реда от Раздел 5 от ФК. За целта на всеки ред във ФО в колона „А“ „Бюджетен ред“ се попълва номерът на всеки бюджетен ред, с който съответният разход е включен в колона „Описание на конкретния разход“ в Раздел 5 от ФК. 
Например, ако за изпълнението на Дейност 1 са необходими както възнаграждения на персонал на Кандидата, така и възнаграждения на персонал на Партньор, тогава в колона „А“ „Бюджетен ред“ във ФО се посочва „5.1 и 6.1“. Допустимо е в същата колона освен номерата на бюджетните редове във ФК, да се изпишат и наименованията на съответните разходи, така както са формулирани в Раздел 5 от ФК. 

На всеки ред във ФО стойността в колона „Стойност“ се формира от сбора на стойностите по хоризонтала в колони „Разход на Кандидата“, „Разход на Партньор 1“ и допълнителни колони за разходите на повече от един партньор (ако е приложимо).

В зависимост от начина на групиране и въвеждане на разходите в Раздел 5, на всеки ред във ФО в колона „Разход на Кандидата“ или колона „Разход на Партньор Х“ се посочва общата стойност на разходите от съответната подгрупа в Раздел 5 от ФК за съответната дейност. Подгрупите в Раздел 5 от ФК са номерирани с арабски цифри, както е посочено в Указанията за електронно кандидатстване – Приложение 9 към Насоките за кандидатстване по процедурата.

Например, ако е възприет подход разходите за възнаграждения на всеки експерт, служител на Кандидата, за изпълнението на Дейност 1 да бъдат изведени на отделен бюджетен ред в Раздел 5 от ФК, то в колона „Бюджетен ред“ във ФО на един ред следва да се запише например „5.1, 5.2, 5.3…“, а в колона „Разход на Кандидата“ във ФО на същия ред следва да се посочи общата стойност на разходите по съответните бюджетни редове.

В случай че проектното предложение не предвижда партньорство, колоната „Разход на Партньор 1“ във ФО не се попълва, но не се и изтрива. В случай че проектното предложение предвижда включването на повече от един Партньор, във ФО за всеки от партньорите следва да се добави нова колона по образеца на колона „C”, като във всяка колона се отбележи номерът на Партньора (2, 3 и т.н.). 

На всеки отделен ред във ФО стойността на разходите във всички колони следва да съответства на представените изчисления и посочената информация в колона „Обосновка на разхода“ на същия ред.
BG05SFOP001-2.025-Q034 (08.12.2021 г.)
Уважаеми представители на УО на ОПДУ,
Във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, моля да поясните следните въпроси: 
1.	Какво се разбира под изискването „В проектното предложение да са ясно посочени отговорностите на Кандидата и всеки Партньор за постигането на резултатите по дейностите на проекта“?;
2.	В допълнение, ще се счита ли за изпълнение на изискването по т. 1 ако в полето „Организация отговорна за изпълнението на дейността“ във ФК е посочен кандидатът или партньорът, а в описанието на дейността съответно са формулирани отговорностите?; 
3.	В случай, че конкретна дейност се изпълнява съвместно от кандидат и партньор, трябва ли в полето „Организация отговорна за изпълнението на дейността“ във ФК да бъдат посочени кандидата и партньора или само един от тях?
4.	В случай, че част от една дейност се възлага на външни експерти по граждански договор, а друга на служители на трудово правоотношение следва ли да се счита, че „разходът е формиран от отделни елементи“? При положителен отговор, това означава ли, че за всеки член от персонала трябва да се посочат часове и съответно възнаграждение, а за експертите на граждански договор да се посочат отделно стойността на предвиденото възнаграждение?
5.	В случай, че за дейността няма отделни елементи /например, извършване на анализ/ и сме планирали обща стойност на разхода, на базата на допустимите източници на информация /договори, оферти и др./, но дейността/работата/ ще се осъществява от двама или трима външни експерти, как следва да се изпълни изискването „За всеки пряк разход кандидатът следва да посочи и да прикачи в Раздел 12 от ФК (когато е приложимо) поне един от следните източници на информация......“ /Т.е общата планирана сума ще бъде разпределена между няколко експерта/. Достатъчно ли е представянето например на два договора, които да обосноват прекия  разход за дейността /извършване на анализ/ или при разбивката за всеки експерт да бъде посочен източник на информация?
6.	В случай, е кординатора на проекта е назначен на трудов договор, трябва ли да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор и на каква ставка като е непряк разход?
7.	При залагане на преките разходи, в тях не се включва ДДС. Как да планираме разхода в случай, че  при възлагане на дейността на външен изпълнител той издава фактура с ДДС. 
8.	Часовата ставка от 14.85лв. включва ли задължителните осигуровки или трябва да се начислят допълнително?
            Предварително Ви благодарим за подкрепата!
1.	В случаите, в които дейност се изпълнява от повече от едно лице (напр. Кандидат и Партньор/и, съответно от двама или повече Партньори), в проектното предложение следва ясно да са посочени отговорностите на всяко от лицата за постигането на резултатите от дейността. За целта, в Раздел 7 от Формуляра за кандидатстване (ФК), в поле „Организация отговорна за изпълнението на дейността“ за всяка дейност следва да се посочат наименованията на всички юридически лица (ЮЛ), които ще носят отговорност за изпълнението й. В поле „Начин на изпълнение“ за всяка дейност следва да се посочат конкретните отговорности на всяко от лицата, които участват в изпълнението ѝ, напр. каква част от дейността ще изпълни и по какъв начин.

2.	Необходимо е да е налице съответствие на информацията във всички полета за конкретна дейност, включена Раздел 7 от ФК. Ето защо, когато дейност ще се изпълнява от няколко ЮЛ, в поле „Организация отговорна за изпълнението на дейността“ в Раздел 7 от ФК следва да се посочат наименованията на всяко от тях. Същевременно, ако в това поле е посочено само едно лице, но в останалите полета за тази дейност в Раздел 7 от ФК ясно са описани и разграничени отговорностите на всяко ЮЛ, което участва в изпълнението на дейността, ще се счита, че изискването е изпълнено.

3.	В случай, че конкретна дейност се изпълнява съвместно от кандидат и партньор, в поле „Организация отговорна за изпълнението на дейността“ за съответната дейност следва да бъдат посочени наименованията и на Кандидата, и на Партньора. 

4.	Разходите за дейности, възложени на външни експерти по договори за услуга представляват разходи от Група „І. Разходи за услуги“ в Раздел 5 „Бюджет“ от ФК.
Разходите за дейности, възложени на служители на трудово правоотношение представляват разходи от Група „ІІ. Разходи за персонал“ в Раздел 5 „Бюджет“ от ФК.
Ето защо във Финансова обосновка (ФО) на бюджета на проекта посочените разходи следва да се отразят на отделни редове по всяка дейност, за която се отнасят.
За всеки член от персонала във ФО, колона „Начин на формиране на стойността на разхода“ трябва да се посочи брой часове, които умножени по допустимата часова ставка 14,85 лв./ час. да формират съответното възнаграждение. За външните експерти по договори за услуга следва да се посочи стойността на предвиденото възнаграждение.

5.	Всяка дейност може да се възложи на две или повече лица (въз основа на трудово или служебно правоотношение или по договор за услуга) като в този случай разходите за дейността следва да бъдат разпределени между тези лица. В поле „Начин на изпълнение“ за съответната дейност в Раздел 7 от ФК обаче следва да се направи ясно разграничение между функциите и отговорностите на всяко от посочените лица при изпълнението на дейността, така че да няма дублиране. В зависимост от предмета на всеки от договорите за възлагане по съответната дейност разходът/ите следва да бъде/ат обоснован/и и доказан/и съгласно изискванията, посочени в Указанията за попълване на финансовата обосновка на бюджета на проекта – Приложение 1 към Насоките за кандидатстване по процедурата (НК).

6.	Разходите за членовете на екипа за организация и управление на проекта са част от допустимите непреки разходи, посочени в т. 14, подточка 14.1.2 от НК. Към Управляващия орган не се отчита какво включват предявените за възстановяване от Бенефициента непреки разходи, тъй като съгласно т. 4, подточка 4.5 от Условията за изпълнение (Приложение 7 към НК), при подаване на искане за плащане Бенефициентът не представя разходооправдателни и отчетни документи за непреките разходи, в т.ч. документи, свързани с възлагането на работата.
Независимо от това всяко възлагане на дейности по проекта следва да е законосъобразно, като се вземат предвид и следните изисквания: В съответствие с чл. 8, ал 2 от Постановление № 189 на Министерския съвет от 28.07.2016 г. по Процедура BG05SFOP001-2.025 не е допустимо организацията и управлението по проекта да бъдат възложени изцяло на външен за бенефициента изпълнител. Същото се декларира от бенефициента при представянето на искане за междинно или окончателно плащане. В този смисъл работата по управлението на проекта поне на един от членовете на екипа за организация и управление на проекта следва да е възложена по силата на трудово или служебно правоотношение (второто може да се отнася само за партньор по т. 12, подточка 12.3 от Насоките за кандидатстване по процедурата).

7.	Както е посочено в т. 14 от НК, в Раздел 5 „Бюджет“ от ФК се посочват максималните стойности на допустимите разходи за изпълнение на проектното предложение, в които се включва и невъзстановимия ДДС. За определяне на допустимостта на ДДС, Кандидатът следва да се запознае с Указание ДНФ № 3 от 23.12.2016 г.  на министъра на финансите, достъпно на интернет адрес: http://www.minfin.bg/bg/391.

8.	Съгласно т. 14, подточка 14.1.1.1 и Методологията за определяне на опростен разход за труд на персонал по процедурата – Приложение 11 към НК, часовата ставка от 14.85 лв. се прилага за преки разходи за персонал, които се отнасят за възнаграждения/заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя/органа по назначаването на служители на трудово или служебно правоотношение с бенефициента/партньора. В този смисъл в часовата ставка се включват и осигурителните вноски за сметка на осигурителя. Изчисляването на допустимите разходи за възнаграждения на служителите на бенефициента/партньора се извършва като произведение от действително отработените по проекта часове и часовата ставка. В изчислението не се включва времето на ползване на законоустановен отпуск, както и отсъствие на друго основание, при което служителят е обективно възпрепятстван да работи по проекта.
BG05SFOP001-2.025-Q033 (08.12.2021 г.)
Здравейте,
Моля за разяснение допустимо ли е Ръководителя на проекта да бъде от организацията Партньор по проекта, а не от страна на Кандидата?
Допустимо е ръководителят на екипа за изпълнение на проекта да бъде от организацията на Партньор по проекта.
BG05SFOP001-2.025-Q032 (03.12.2021 г.)
Здравейте, ние сме читалище. Имаме желание да кандидатстваме с проектно предложение по процедурата "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство".
Нашето читалище е юридическо лице с нестопанска цел, но сме регистрирани по Закона за народните читалища, а не по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
При това положение, можем ли да кандидатстваме по тази процедура?
Съгл. чл. 2 и чл. 8 и 9 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), народните читалища са юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание специален закон (ЗНЧ), а не на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). За тях ЗНЧ не предполага определянето им в обществена или в частна полза и в тази връзка посоченото обстоятелство не подлежи на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ, съгласно чл. 9, ал. 4 от ЗНЧ. 
Предвид гореизложеното, народните читалища не са допустими кандидати/партньори по процедурата.
BG05SFOP001-2.025-Q031 (03.12.2021 г.)
1.Ако се предвижда партньорство с община, кога трябва да се представи решение на общинския съвет- при подаването на проектното предложение или след одобрение на проектното предложение(ако е одобрено)?


2.Възможно ли е финансираното на новосъздадена НПО, която няма особено голям практически опит в тази сфера?
1.	Решение от Общинския съвет за съгласие общината да участва като партньор в изпълнението на проектното предложение по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря, следва да се представи на етап подаване на проектно предложение. Наличието на такова решение е обект на оценка по критерии 2.2 и 2.5 от Раздел I на Методиката за оценка – Приложение 8 към Насоките за кандидатстване по процедурата (НК).

Партньорското споразумение е условие за сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и следва да бъде сключено след одобряването на проектното предложение за финансиране, а не на етап подаването му в ИСУН. По този начин в споразумението ще могат да бъдат съобразени и евентуалните изменения, направени в проектното предложение от оценителната комисия във връзка с отстраняването на недопустими дейности и/или разходи.

2.	Преди предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган (УО) е длъжен да провери дали Кандидатът и всеки от Партньорите (ако е приложимо) разполага с административен, оперативен и финансов капацитет за изпълнението на проекта. Ето защо, наличието на такъв капацитет е обект на оценка по критерии 2.5, 2.6 и 2.7 от Раздел I на Методиката за оценка – Приложение 8 към НК. 

Оперативният капацитет на допустим Кандидат или съответно на всеки от допустимите Партньори (ако е приложимо) може да бъде доказан чрез предоставянето на информация относно изпълнени от него в периода 2016-2021 г. 3 (три) или повече проекта, финансирани от ЕС или други донори, в качеството на бенефициент И/ИЛИ изпълнени от него в периода 2016-2021 г. поне 3 (три) дейности, сходни на предвидените в проектното предложение. 

При недостатъчен оперативен капацитет на Кандидата или на някой от Партньорите, проектното предложение не се допуска до етап Техническа и финансова оценка.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.