Open calls

On this page you can review all published clarifications for the application procedure. If you did not access the system through a user profile you will not be able to submit a request for clarification. In order to create and submit a request for clarification you need to log in or create a profile from the menu " Login ".

Reg. number Question Clarrifications
BG05SFOP001-2.025-Q030 (03.12.2021)
Въпросът ми касае източниците на информация в колона „Начин на формиране на стойността на разхода“ във финансовата обосновка, където възможността е това да стане с 2 договора, 2 фактури, 2 оферти и 2 хиперлинка - възможно ли е да има комбинация от начини? Например за обосновка на даден разход да се покаже един изпълнен договор и една оферта и това да е достатъчно?
В Указанията за попълване на ФО (Приложение 1 към Насоките за кандидатстване) се посочват четири вида източници на информация с количествени изисквания за всеки от тях.
Използването на комбинация между различните видове източници за обосновка на конкретен разход, без да се спазва изискването за брой за всеки от тях (например, обосноваване на разход с 1 договор и 1 оферта или с 1 хипервръзка и 1 фактура и т.н.) не е в съответствие с Указанията за попълване на финансовата обосновка на бюджета на проекта. Възможно е да се посочат/ прикачат повече от един вид източници, но за всеки от тях следва да се спазва изискването за брой – например, минимум 2 договора, минимум 2 оферти и т.н.
BG05SFOP001-2.025-Q029 (02.12.2021)
В Насоките е посочено, че са недопустими за финансиране дейности, които "предвиждат резултат, сходен и/или идентичен на резултат, който вече е постигнат при изпълнение на проект, финансиран по ПО 2 на ОПДУ". Това ми изглежда теърде субективно, особено що се отнася до "сходен" резултат и моля за повече разяснения. Например ако един проект е правил мониторинг на изпълнението на регионална стратегия за образованието да речем във Варна, а сега друг проект мониторира по същата методика отново регионална стратегия за образованието, но в Пловдив, това дейности със сходен резултат ли са?
В представения пример липсва информация относно резултатите от двете дейности. От примера е видно, че дейностите са сходни, но изискването в Насоките за кандидатстване касае не сходни дейности, а сходни и/или идентични резултати. Не биха се считали за сходни резултати, които произтичат от дейности с различен предмет и обхват.
BG05SFOP001-2.025-Q028 (01.12.2021)
Моля дайте разяснение на долупосочената и така формулирана цел, какво точно трябва да се разбира под:

1.	Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
и
2.	Открито и отговорно управление.

Двете цели на процедурата съвпадат с втората и третата стратегически цели на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. 

Стратегическа цел 2 „Партньорско управление с гражданите и бизнеса“ включва следните цели:
•	2.1. Ефективен диалог с гражданите, техните организации и средствата за масово осведомяване;
•	2.2. Подобряване на процесите по предоставяне на услуги;
•	2.3. Партньорство за по-добра регулаторна среда.

Стратегическа цел 3 „Открито и отговорно управление“ включва следните цели:
•	3.1. Подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, отваряне на данни;
•	3.2. Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики;
•	3.3. Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти;
•	3.4. Инициативи за екологично отговорна администрация.

В този смисъл, целите на процедурата обхващат както посочените по-горе цели, така и други цели, чрез които може да бъде постигнато партньорско управление с гражданите и бизнеса, както и открито и отговорно управление. 

В Раздел 1 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване (ФК), поле „Цел/и на проектното предложение“, Кандидатът следва да формулира цел/и на ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в съответствие с минимум една от целите на ПРОЦЕДУРАТА. Целите на проектното предложение следва да са конкретни и пряко свързани с предвидените в проектното предложение дейности и резултати.
В случай че проектното предложение не е насочено към постигане на минимум една от целите на процедурата, същото няма да бъде допуснато до техническа и финансова оценка.
BG05SFOP001-2.025-Q027 (30.11.2021)
Искам едно уточнение относно минималната помощ - под текуща година (Х) се има предвид годината на деклариране, т.е. може да е и 2022-ра? В такъв случай другите две години са 2021 и 2020-та. Или не се имат предвид календарните години, а годините пресмятани по 365 дена назад във времето от датата на декларацията? Т.е. ако датата на декларацията е примерно 10.01.2022г, то периодът на деклариране е ли между тази дата и 10.01.2019г.? Още по-конкретно: дали минимална помощ получена на 14.01.2019г трябва да се отрази в декларацията или не?
Ако по време на оценката на проектните предложения се установи, че със стойността на допустимите разходи в проектно предложение през 2022 г. ще бъде надхвърлен допустимият таван от 200 хиляди евро за „едно и също предприятие“ (за минимална помощ предоставена както на кандидата, така и на всеки от партньорите по проектното предложение) за три бюджетни години, проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 

При извършване на оценката се взема предвид само информацията, декларирана от Кандидат/Партньор в Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение 3 към Насоките за кандидатстване) за 2020 и 2021 г., тъй като се предвижда административните договори по процедурата да бъдат сключени и респективно минималната помощ да бъде предоставена през 2022 г. 

Следователно, ако декларацията за минимални и държавни помощи е с дата през 2021 г., в нея се представя информация за календарните 2019, 2020 и 2021 г. (до датата на деклариране). Ако декларацията за минимални и държавни помощи е с дата през 2022 г., в нея се представя информация за календарните 2020, 2021 и 2022 г. (до датата на деклариране)

Дали минимална помощ получена на 14.01.2019 г. трябва да се отрази в декларацията зависи от датата на деклариране. При изчисляване дали ще бъде надхвърлен допустимият таван от 200 хиляди евро за „едно и също предприятие“ няма да бъде вземана предвид минимална помощ, получена през 2019 г., независимо, че съгласно образеца на декларацията такава помощ следва да бъде декларирана, ако декларацията бъде подписана и подадена през 2021 г.
BG05SFOP001-2.025-Q026 (30.11.2021)
Въпросът ми се отнася до начина на формиране на стойността на разхода, в случай че става дума за "Минимум два договора със сходен предмет за доставки, услуги или дейности, сключени от Кандидата или Партньора с физическо и/или юридическо лице не по-рано от 36 месеца преди датата на кандидатстване" - значи ли това, че няма значение кой (кандидатът или партньорът) е сключил договора? Или трябва доказателствата да следват юридическите лица, т.е. ако примерно партньорът планира разход, то и договорът с който доказва стойността му да е задължително негов, а не на кандидата, макар че ще изпълняват един и същ проект?
При обосновка чрез договори на стойност на разход, планиран да бъде извършен от Кандидата или от партньор, следва да бъдат представени минимум два договора със сходен предмет за доставки, услуги или дейности, като по всеки от договорите страна следва да бъде или Кандидата или който и да е от партньорите включени в проектното предложение. Договорите следва да са сключени с физическо и/или юридическо лице не по-рано от 36 месеца преди датата на кандидатстване.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021