Приключилa/прекратена процедура

BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (Приключила)

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Допълнителна информация относно крайния срок

ВАЖНО! Попълване на индикатор “Намаляване на емисиите на парникови газове”

Управляващият орган обръща внимание, че тенденцията на индикатор “Намаляване на емисиите на парникови газове” е „увеличение“. При попълване на индикатора като базова стойност се попълва „0“, а като целева стойност - общо спестени емисии парникови газове на годишна база в резултат от изпълнението на проекта (таблица 1.3.1 от образеца на енергиен одит). В случай че системата дава грешка при попълване на целева стойност, която е по-голяма от базовата стойност (напр. базова стойност „100“, а целева „80“), кандидатът трябва да изтрие индикатора и да го добави отново.

Краен срок: 28.10.2016 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.