Приключилa/прекратена процедура

BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (Приключила)

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 14.05.2016 г. 16:28 ч.

Краен срок: 28.10.2016 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

ВАЖНО! Попълване на индикатор “Намаляване на емисиите на парникови газове” Управляващият орган обръща внимание, че тенденцията на индикатор “Намаляване на емисиите на парникови газове” е „увеличение“. При попълване на индикатора като базова стойност се попълва „0“, а като целева стойност - общо спестени емисии парникови газове на годишна база в резултат от изпълнението на проекта (таблица 1.3.1 от образеца на енергиен одит). В случай че системата дава грешка при попълване на целева стойност, която е по-голяма от базовата стойност (напр. базова стойност „100“, а целева „80“), кандидатът трябва да изтрие индикатора и да го добави отново.

Интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.