Критерии за оценка

I. Група
1.	Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в срок
Да
2.
Проектното предложение е с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни в Указанията за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване (Приложение А)
Да
3.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на български език, с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език
*В случай на разминаване между текстовете, водещ е текстът на български език.
Да
4.
Придружителните документи са подадени по електронен път чрез системата ИСУН 2020, като изрично посочените в т. 24 от Условията за кандидатстване сa подписaни с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и са прикачени в системата.
Да
5.
Енергиен одит по образец съгласно Приложение Б, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.– подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата* или упълномощено лице. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, енергийният одит се подписва от всяко от тях.
Забележка: Енергийният одит се предоставя по служебен път от АУЕР.
*За целите на настоящата процедура под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на предприятието-кандидат
Да
6.
Становище за съответствие на енергийния одит, попълнен по образец съгласно Приложение В – подписано от изпълнителния директор на АУЕР или упълномощено от него лице.
Забележка: Становището за съответствие на енергийния одит се предоставя по служебен път от АУЕР .
Да
7.
Проектното предложение е подадено след получаването от кандидата на становището за съответствие от АУЕР с вписано одобрение/неодобрение на енергийния одит
Да
8.
Становището за съответствие на енергийния одит съдържа одобрение на енергийния одит
Да
9.
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение Г), подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, Декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
10.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове , попълнена по образец (Приложение Д към Условията за кандидатстване) и подписана с КЕП от всички лица, които са посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, прикачена в ИСУН 2020.
Да
11.
Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Е), подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, Декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
12.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия– попълнена по образец (Приложение Ж), подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата и прикачена в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, Декларацията се подписва от всяко от тях.
Да
13.
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на данни за 2015 г.), подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачено в ИСУН 2020.
Да
14.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител* и/или проучване в интернет* за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи –с предложена цена от производителя/доставчик/строител, подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачена в ИСУН 2020.
* В случай на СМР оферентът следва да представи КСС по образец (съгласно приложение Ш)
*В случай че документите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език
Не
15.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет за идентична инвестиция с по-ниски показатели за енергийна ефективност, която е възможно да бъде реализирана без подкрепа по настоящата процедура (приложимо, когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност не могат да бъдат разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, в случай че по елемент А „Инвестиции“ се прилага чл. 38, пар. 3, б) на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията) – с предложена цена от производителя/доставчик/строител, подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачена в ИСУН 2020.
Не
16.
Документ в потвърждение на обстоятелството, че кандидатът би реализирал идентичната инвестиция, в случай че не получи помощ по настоящата процедура (приложимо, когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност не могат да бъдат разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, в случай че се прилага чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията)
Да
17.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. – подписани с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачени в ИСУН 2020. В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър.
Да
18.
Справка за група предприятия за 2013, 2014 и 2015 г. (ако е приложимо) - подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачена в ИСУН 2020. В случай че кандидатът не съставя посочената справка същият следва да представи списък на предприятията, с които формира група предприятия (подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020). В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване и са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър.
Да
19.
Данъчен амортизационен план, удостоверяващ сумата на разходите за амортизация на активите, свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани, за предходните три отчетни периода преди започване на работата по инвестицията (документът се изисква в случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Инвестиции“ е „регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта се осъществява основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект), подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020
Да
20.
Справка-декларация относно активите, свързани с дейността, която ще се модернизира – попълнена по образец (Приложение З), подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата и прикачена в ИСУН 2020. Документът се изисква в случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Инвестиции“ е „регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта се осъществява основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и Справката се подписва от всяко от тях.
Да
21.
Сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001 (незадължителен документ, необходим за техническата и финансова оценка) – подписан/и с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачен/и в ИСУН 2020.
Не
22.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП и подписване с КЕП на документите, за които не е изрично отбелязано в т. 24 от Условията, че не могат да се подписват от упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за които се носи наказателна отговорност - подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички от тях.
Да
23.
Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти – подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице и прикачена в ИСУН 2020.
Не
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Да
2.
Кандидатът има минимум три приключени финансови години (2013, 2014, 2015 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти.
Да
3.
Кандидатът е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014.
Да
4.
Кандидатът развиват своята основна дейност в един от следните сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008)
Да
5.
Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа в качеството на посредник.
Да
6.
Дейността, за която кандидатът кандидатства за финансиране, не е в някоя от следните области: 
а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
б) сектора на първично производство на селскостопански продукти;
в) преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
−	когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
−	когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи¬тели;
г) сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;
д) сектор въгледобив в случай на регионална помощ;
е) сектор корабостроене в случай на регионална помощ;
ж) сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;
з) сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на регионална помощ;
и) производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури в случай на регионална помощ.
Да
7.
В случай на регионална помощ проектното предложение не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.
Да
8.
В случай на минимална помощ проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение
Да
9.
Помощта не се предоставя за дейности, свързани с инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н)
Да
10.
Помощта не се предоставя на предприятия ( и на ниво група), които са закрили същата или подобна дейност (изцяло или частично) в Европейското икономическо пространство през двете години, предхождащи заявлението му за регионална инвести¬ционна помощ, или които към момента на подаване на заявлението за помощ имат конкретни планове да закрият такава дейност (изцяло или частично) в срок до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се кандидатства за помощта, в съответния регион (в случай че се кандидатства по режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 по Елемент А „Инвестиции“) .
*Обстоятелството ще се проверява допълнително на етап договаряне, чрез изискването на Приложение (пояснителни бележки), съставна част от годишния финансов отчет или съответно консолидирания финансов отчет (за група предприятия), като по този начин ще се удостовери декларираното от кандидата на етап кандидатстване обстоятелство непосредствено преди сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което допълнително гарантира актуалността му, спрямо датата на отпускане на помощта.
Да
11.
Помощта не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа.
Да
12.
Помощта не е поставена в зависимост от използване на местни за сметка на вносни стоки.
Да
13.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар (в случай че се кандидатства за „регионална инвестиционна помощ“ или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014).
*Обстоятелството за предприятията, с които кандидатът формира група, ще се проверява допълнително на етап договаряне
Да
14.
Кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение (в случай че кандидатства за „регионална инвестиционна помощ“ или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ от Регламент (ЕС) № 651/2014) и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: 
- В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции.
- В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на друже-ството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
- Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
- Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.
Да
15.
Кандидатът не е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на селски райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение Т към Условията за кандидатстване) и не е заявил за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.
Да
16.
Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
Да
17.
Кандидатът не е микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение С), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение Т).
Да
18.
Кандидатът не е малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение С), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение Т).
Да
19.
Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
•	10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
•	10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
•	10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
•	10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
•	10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
•	10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
•	10.81. „Производство на захар”;
•	10.83 „Преработка на кафе и чай”;
•	10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
•	10.91 „Производство на готови храни за животни”;
•	11.02. „Производство на вина от грозде”;
•	11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
•	11.06. „Производство на малц”.
Да
20.
Кандидатът не е предприятие, което кандидатства за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в сектор 
търговия или услуги .
*Съгласно Агрегираната номенклатура на икономическите дейности А3 (Приложение Ч) секторите на икономическа дейност се разделят на Селско, горско и рибно стопанство (сектор А), Индустрия (B, C, D, E и F) и Услуги, в това число и търговия (G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T и U)
Да
21.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
а) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;;
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си; 
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушили чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавите, в които кандидатите са установени;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата или членовете на управителни и надзорни органи или други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи на кандидатите са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата или техни членовете на управителни и надзорни органи или други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) лицата, които представляват кандидата или техни членовете на управителни и надзорни органи или други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Да
III. Група
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Продължителността на проекта не надхвърля 18 (осемнадесет) месеца.
Да
2.
Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на Република България
Да
3.
Проектът не се реализира в партньорство с други предприятия/организации.
Да
4.
Проектът се базира на препоръки от извършен енергиен одит по образец
Да
5.
Писменото становище за съответствие на енергийния одит (изготвен съгласно Приложение В) потвърждава, че заключенията от „обследването за енергийна ефективност” са точни и правилни.
Да
6.
Всяка от предвидените за изпълнение мерки, включени в енергийния одит, е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност
Да
7.
Проектът е насочен към постигане на целта на процедурата
Да
8.
Проектът включва минимум една от следните дейности по Елемент А „Инвестиции“:
1)Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.
2)Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.
Да
9.
Проектът включва подкрепа за дейности по елемент А „Инвестиции“ по режим „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и има за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързани с: 
−	разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
−	основна промяна в целия производствения процес на съществуващ стопански обект .
Да
10.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:
•	Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
•	Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
Да
11.
Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 50 000 лв.
Да
12.
В случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Инвестиции“ е „регионална инвестиционна помощ“ и кандидатът е декларирал, че ще извършва основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект, общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ надхвърля амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка, който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), през предходните три финансови години.
Да
13.
В случаите, когато приложимият режим по Елемент А „Инвестиции“ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, проектът не включва дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалният бенефициент спазва стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.