Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
I.	Повишаване на енергийната ефективност
0.00
Критерий Максимален праг
48.00
1.
% планирани енергийни спестявания в резултат от изпълнението на проекта:

по-големи от 20% планирани енергийни спестявания (20 т.)

по-големи от 16% ≤20% планирани енергийни спестявания  ( 16 т.)

по-големи от 12% ≤16% планирани енергийни спестявания  ( 12 т.)

по-големи от 8% ≤12% планирани енергийни спестявания   (10 т.)

по-големи от 3% ≤8% планирани енергийни спестявания    ( 8 т.)

≤3% планирани енергийни спестявания ( 6 т.)
20.00
2.
Проектът включва дейности за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия:

Критерият е изпълнен ( 3 т.)

Критерият не е изпълнен ( 0 т.)
3.00
3.
Проектът включва дейности за ко-генерационни инсталации за собствени нужди:

Критерият е изпълнен ( 2 т.)

Критерият не е изпълнен ( 0 т.)
2.00
4.
Проектът включва дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт вкл. съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и/или изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението:

Проектът включва и двете дейности: дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт вкл. съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, както и дейности за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението ( 5 т.)

Проектът включва една от двете дейности: или дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт вкл. съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, или дейности за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението ( 3 т.)

Проектът не включва нито една от двете дейности ( 0 т.)
5.00
5.
Фактор на енергийни спестявания (ESR – Energy Saving Ratio) - показателят се отнася за препоръчания пакет мерки и отчита дела на енергийните спестявания по отношение на общото енергийно потребление (респ. общото коригирано енергийно потребление) за свързаните с мерките дейности преди въвеждането им:

по-голям от 40% планиран фактор на енергийни спестявания ( 18 т.)

по-голям от 30% ≤40% планиран фактор на енергийни спестявания ( 15 т.)

по-голям от 20% ≤30% планиран фактор на енергийни спестявания ( 12 т.)

по-голям от 10% ≤20% планиран фактор на енергийни спестявания ( 9 т.)

по-голям от 5% ≤10% планиран фактор на енергийни спестявания ( 6 т.)

5 % планиран фактор на енергийни спестявания ( 0 т.)
18.00
II. Група Праг за преминаване
Икономическа и финансова стабилност на кандидата
0.00
Критерий Максимален праг
17.00
1.
Внедрени стандарти: кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001:

Кандидатът е реализирал две или повече дейности, свързани с въвеждане на международно признати стандарти ( 2 т.)

Кандидатът е реализирал една дейност, свързана с въвеждане на международно признат стандарт ( 1 т.)

Кандидатът не е реализирал подобни дейности или кандидатът не е представил необходимите документи в потвърждение за тяхното реализиране ( 0 т.)
2.00
2.
Претеглен марж на печалбата (2013, 2014, 2015 г.):

Претегленият марж на печалбата е по-голям от 35%  ( 5 т.)

Претегленият марж на печалбата е по-голям от 27% и ≤ 35%  ( 4 т.)

Претегленият марж на печалбата е по-голям от 19% и ≤ 27% ( 3 т.)

Претегленият марж на печалбата е по-голям от 11% и ≤ 19%  ( 2 т.)

Претегленият марж на печалбата е по-голям от 3% и ≤ 11%   ( 1 т.)

Претегленият марж на печалбата е ≤ 3%  ( 0 т.)
5.00
3.
Претеглена брутна добавена стойност (2013, 2014 , 2015 г.):

Претеглената брутна добавена стойност е по-голяма от 45%  ( 5 т.)

Претеглената брутна добавена стойност е по-голяма от 37% и ≤ 45%  ( 4 т.)

Претеглената брутна добавена стойност е по-голяма от 29% и ≤ 37%  ( 3 т.)

Претеглената брутна добавена стойност е по-голяма от 21% и ≤ 29% ( 2 т.)

Претеглената брутна добавена стойност е по-голяма от 10% и ≤ 21% ( 1 т.)

Претеглената брутна добавена стойност е ≤ 10%  ( 0 т.)
5.00
4.
Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2013, 2014, 2015 г.)

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е по-голям от 20% ( 5 т.)

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е по-голям от 16% и ≤ 20%  ( 4 т.)

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е по-голям от 12% и ≤ 16%  ( 3 т.)

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е по-голям от 8% и ≤ 12%  ( 2 т.)

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е по-голям от 4 % и ≤ 8%  ( 1 т.)

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е ≤ 4%  ( 0 т.)
5.00
III. Група Праг за преминаване
Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)
0.00
Критерий Максимален праг
18.00
1.
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на инвестиционните мерки по проекта:

Вътрешната норма на възвръщаемост е по-голяма от 18%  ( 9 т.)

Вътрешната норма на възвръщаемост е ≤18 и по-голяма от 15% ( 7 т.)

Вътрешната норма на възвръщаемост е ≤15 и по-голяма от 12% ( 5 т.)

Вътрешната норма на възвръщаемост е ≤12 и по-голяма от 8% ( 3 т.)

Вътрешната норма на възвръщаемост е ≤ 8%  ( 0 т.)
9.00
2.
Срок на откупуване на инвестициите:

Под 6 години    ( 9 т.)

 От 6 до 8 години  ( 5 т.)

От 9 до 10 години  ( 3 т.)

Над 10 години ( 0 т.)
9.00
IV. Група Праг за преминаване
Приоритизиране на проекти
0.00
Критерий Максимален праг
12.00
1.
Проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008 г. - С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на кокс и продукти на коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 „Производство на химични продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24.“Производство на основни метали“:

Проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност  ( 5 т.)

Проектът не попада в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност  ( 0 т.)
5.00
2.
Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране:

Проектът се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район ( 5 т.)

Проектът НЕ се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район  ( 0 т.)

5.00
3.
Проектът включва:
- дейности за пречистване на отпадъчни води или
- дейности за рециклиране на бракувана продукция или
- използването на рециклирани суровини.

Кандидатът е предвидил да изпълнява една или повече от горепосочените дейности ( 2 т.)

Кандидатът не е предвидил подобни дейности или кандидатът не е представил достатъчно информация в потвърждение за тяхното реализиране ( 0 т.)
2.00
V. Група Праг за преминаване
Реалистичност на разходите по проекта
0.00
Критерий Максимален праг
5.00
1.
Реалистичност на разходите по проекта:

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на целта на проекта и Условията за кандидатстване по процедурата и
Всички разходи съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнението им, като за всички разходи за дълготрайни активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет, а в случаите на инвестиция по чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията и оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет за идентична инвестиция, както и документ в потвърждение на обстоятелството, че кандидатът би реализирал идентичната инвестиция, в случай че не получи помощ по настоящата процедура и
Всички разходи за дълготрайни активи, включени в бюджета на проектното предложение, са съпоставими с пазарните цени за аналогични такива, и
Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции   ( 5 т.)

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на целта на проекта и Условията за кандидатстване по процедурата и
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнението им, като за всички разходи за дълготрайни активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет, а в случаите на инвестиция по чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията и оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет за идентична инвестиция, както и документ в потвърждение на обстоятелството, че кандидатът би реализирал идентичната инвестиция, в случай че не получи помощ по настоящата процедура и
Всички разходи за дълготрайни активи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични такива, но
Не всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета се налага извършване на корекции, свързани с коректното им обособяване и попълване.  ( 4 т.)

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на целта на проекта и Условията за кандидатстване по процедурата и
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнението им, като за всички разходи за дълготрайни активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет, а в случаите на инвестиция по чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията и оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет за идентична инвестиция, както и документ в потвърждение на обстоятелството, че кандидатът би реализирал идентичната инвестиция, в случай че не получи помощ по настоящата процедура, но 
Не всички разходи за дълготрайни активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични такива.  ( 3 т.)

Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и/или налице са разходи, които не съответстват на целите на проекта и/или налице са разходи, които не съответстват на дейностите, предвидени за изпълнението им и/или налице са разходи за дълготрайни активи, за които кандидатът не е представил оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет, а в случаите на инвестиция по чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията и оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик/строител и/или проучване в интернет за идентична инвестиция, както и документ в потвърждение на обстоятелството, че кандидатът би реализирал идентичната инвестиция, в случай че не получи помощ по настоящата процедура, но в случай на извършване на промяна в бюджета, основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата.  ( 1 т.)

Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, като в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постиганата.
/Оценка „0” се присъжда в случай, че в бюджета на проектното предложение са включени недопустими и/или неефективни, и/или дублиращи се и/или некоректно попълнени разходи, което не позволява постигането на основната цел на проекта дори и в случай на извършване на промяна в бюджета. Оценка „0“ точки се присъжда и в случай че не е спазено изискването на чл.14, параграф 7 от Регламент 651 за минимален размер на допустимите разходи/  ( 0 т.)

* В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта”, то се отхвърля!
5.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.