Всички

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (11)
   • BG05FMOP001-1 - Закупуване на хранителни продукти (4)
    • BG05FMOP001-1.001 - Закупуване на хранителни продукти - 2015 г. (Приключила)
    • BG05FMOP001-1.002 - Закупуване на хранителни продукти-2016 (Приключила)
    • BG05FMOP001-1.003 - Закупуване на хранителни продукти-2017-2019 (Приключила)
    • BG05FMOP001-1.004 - Закупуване на хранителни продукти - 2020 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти (4)
    • BG05FMOP001-2.001 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2015 (Приключила)
    • BG05FMOP001-2.002 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2016 (Приключила)
    • BG05FMOP001-2.003 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019 (Приключила)
    • BG05FMOP001-2.004 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020 (Приключила)
   • BG05FMOP001-3 - Осигуряване на топъл обяд (2)
    • BG05FMOP001-3.001 - Осигуряване на топъл обяд - 2015 (Приключила)
    • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" (Приключила)
   • BG05FMOP001-5 - 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 (1)
    • BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ (Приключила)
  • Наука и образование за интелигентен растеж (45)
   • BG05M2OP001-1 - Научни изследвания и технологично развитие (3)
    • BG05M2OP001-1.001 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ (Приключила)
    • BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ (Приключила)
    • BG05M2OP001-1.003 - ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020, КОНКУРС WIDESPREAD-TEAMING, ФАЗА 2 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2 - Образование и учене през целия живот (16)
    • BG05M2OP001-2.001 - СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.002 - СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ– ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.003 - СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.004 - РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.005 - ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.006 - УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - Фаза 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.007 - ВЪВЕЖДАНЕ НА КРЕДИТИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.008 - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.009 - ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.010 - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.011 - "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.012 - "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.013 - Студентски практики 2 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.014 - "Подкрепа за дуалната система на обучение" (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.015 - УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2 (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.016 - Модернизация на висшите училища (Приключила)
   • BG05M2OP001-3 - Образователна среда за активно социално приобщаване (25)
    • BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.003 - ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ - ФАЗА 1 (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.004 - ,,ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.005 - Активно приобщаване в системата на предучилищното образование (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.006 - МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.007 - МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.008 - МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Уча се, за да сполуча“ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.009 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.010 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Подмярка 2 "Образователна интеграция на ученици от маргинализирани общности" (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.011 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.012 - „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.013 - МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.014 - "МИГ - Тунджа - мярка 3.9. "Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места" (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.015 - МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря" (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.016 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii "Интеграция чрез образование" (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.017 - Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.018 - ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.019 - ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.020 - ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2 (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.021 - МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.022 - „МИГ Луковит-Роман - Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.024 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище" (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.025 - МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна (Приключила)
   • BG05M2OP001-5 - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи (1)
    • BG05M2OP001-5.001 - РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ (Приключила)
  • Развитие на човешките ресурси (268)
   • BG05M9OP001-1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (127)
    • BG05M9OP001-1.001 - Младежка заетост (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.002 - Активни (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.004 - Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателитe (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.005 - Обучения и заетост за младите хора (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.006 - "Обучения и заетост" (Прекратена)
    • BG05M9OP001-1.007 - Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.009 - НАЦИОНАЛНА EURES МРЕЖА (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.010 - ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.011 - „ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИ СЪС СЛАБО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В КЛЮЧОВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕКТОРИ” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.012 - РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ВЕРИГА НА МНК (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.013 - “РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ – MY COMPETENCE” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.014 - Финансови инструменти по ОПРЧР 2014-2020 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.015 - „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.016 - „Ваучери за заети лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.017 - "Готови за работа" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.018 - „ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, ПРЕМИНАЛИ КУРСОВЕ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.019 - „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.020 - Подкрепа за предприемачество (Прекратена)
    • BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.022 - СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.023 - Подкрепа за предприемачество (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.024 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.025 - Бъдещето на труда (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.026 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.027 - МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.028 - РАБОТА (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.029 - "Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.030 - "МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.031 - МИГ - Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.032 - "МИГ Раковски - МП01/ИП5 - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.033 - “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.034 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.036 - "МИГ Белово, Септември, Велинград - предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.037 - МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН - УЧА И РАБОТЯ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.038 - МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро - и малки предприятия (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.039 - „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.040 - МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.041 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 "Обучение на заети лица" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.042 - „ МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.043 - МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.044 - МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.045 - МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.046 - МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.047 - МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.048 - МИГ Куклен - Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.049 - "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.050 - МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.051 - Съвместни дейности на социалните партньори (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.052 - МИГ Свиленград Ареал 1.3.Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.054 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.055 - Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.056 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.057 - УМЕНИЯ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.058 - „МИГ – общини Момчилград и Крумовград - "Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.059 - МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.060 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.061 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.062 - „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“--„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.063 - МИГ Ардино - Джебел - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот ” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.064 - МИГ Павликени - П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.065 - МИГ Ардино - Джебел - "Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.066 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.067 - "МИГ Ардино-Джебел - Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.068 - Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.069 - „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.070 - МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ - -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.071 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.072 - "МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.073 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.074 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.075 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.076 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.077 - "Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.078 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.079 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.080 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.081 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.082 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.083 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.084 - „МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.085 - „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.086 - "МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.087 - "Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.088 - "МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.090 - "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.091 - МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.092 - МИГ Поморие - Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.093 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.094 - Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.095 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.096 - ДЕТСКИ КЪТОВЕ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.097 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.098 - МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“- 2020 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.099 - ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЗАПЛАХИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПАНДЕМИЧНИ КРИЗИ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.101 - МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.102 - МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.103 - МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.104 - КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.105 - ПОДКРЕПА И ЗАЩИТА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.106 - Заетост за теб (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.107 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.108 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.109 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.110 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.111 - МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.113 - МИГ Павликени - П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.114 - „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.115 - МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.116 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.117 - „МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.118 - МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.119 - МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.120 - МИГ Поморие - Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.121 - МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.122 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.123 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.124 - „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.125 - МИГ Ардино - Джебел - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.126 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.127 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 1 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2 (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.129 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (111)
    • BG05M9OP001-2.001 - НОВИ АЛТЕРНАТИВИ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.002 - Независим живот (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.003 - Приеми ме 2015 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.004 - Услуги за ранно детско развитие (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.005 - Активно включване (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.006 - Развитие на социалното предприемачество (Прекратена)
    • BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното предприемачество (Прекратена)
    • BG05M9OP001-2.008 - Подкрепа за лицата с увреждания (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.009 - Открий ме (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.011 - РАВНИ ШАНСОВЕ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.012 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.013 - МИГ ПОМОРИЕ - МЯРКА 9: "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР." (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.014 - МИГ"Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.015 - „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот„ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.017 - МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.019 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.020 - „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.021 - МИГ „Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.022 - "МИГ Раковски - МПО2/ИП1 - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.023 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.024 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" - "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.026 - ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства КОМПОНЕНТ 2 (Прекратена)
    • BG05M9OP001-2.028 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.029 - „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.030 - „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.031 - "МИГ Раковски - МПО2/ИП4 - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.032 - Социално включване в общността (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.033 - МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.034 - МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.035 - МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ (Прекратена)
    • BG05M9OP001-2.036 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.037 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.038 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.039 - МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.041 - "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.042 - "МИГ РАКОВСКИ - МП02/ИП3 - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.043 - МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.044 - „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.045 - „МИГ СРЕДЕЦ - Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.046 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.047 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" - "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.048 - "МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.049 - МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по – добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.051 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Грижа и подкрепа за независим живот“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.052 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.053 - МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ на МИГ"Лясковец-Стражица" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.054 - МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.055 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увраждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.057 - МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.058 - МИГ Хисаря - Мярка 12 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.059 - BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения. (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.063 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.064 - МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.065 - МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.066 - „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.067 - МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.068 - МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.069 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.070 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.071 - МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.072 - „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.-Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.073 - „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.074 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.075 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.076 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.077 - МИГ Тунджа "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.078 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.079 - МИГ"Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.080 - МИГ Луковит-Роман -Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.081 - ,,Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения‘‘ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.082 - Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.084 - МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.085 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.086 - Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.087 - "МИГ Самоков - По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.088 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпне цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.089 - "МИГ РАКОВСКИ - МП02/ИП3 - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.091 - МИГ Луковит-Роман -Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.093 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства Компонент 2 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.095 - МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.096 - МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.097 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.100 - МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ - 2020 (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.102 - “МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково - "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.104 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.105 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.106 - МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ (Прекратена)
    • BG05M9OP001-2.107 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.108 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.109 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.110 - МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.111 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.112 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.113 - „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.114 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 2.4.Развитие на социалното предприемачество (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.115 - МИГ ПОМОРИЕ - МЯРКА 9: "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР." (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.116 - МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.117 - „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.118 - МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” (Приключила)
   • BG05M9OP001-3 - Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд (21)
    • BG05M9OP001-3.001 - Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.002 - Центрове за заетост и социално подпомагане (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.003 - ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.004 - Оптимизация и иновации в ИА ГИТ (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.005 - „НОВИ СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.006 - Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.007 - „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.008 - "Специализирани обучения за служителите от МТСП" (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.009 - „Контрол на командированите лица” (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.010 - Експертиза на работоспособността (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.011 - Заедно срещу насилието (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.012 - Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.013 - РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДНИЯ (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.014 - Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.015 - ИНТЕГРИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И В СОЦИАЛНАТА СФЕРА (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.016 - Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.017 - Подобряване на условията на труд в България чрез намаляване на условията за дискриминацията (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.018 - Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.019 - ‚,РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.020 - "ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.021 - Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги (Приключила)
   • BG05M9OP001-4 - Транснационално сътрудничество (4)
    • BG05M9OP001-4.001 - Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж (Приключила)
    • BG05M9OP001-4.002 - Иновативни заедно (Прекратена)
    • BG05M9OP001-4.003 - Транснационални партньорства (Приключила)
    • BG05M9OP001-4.004 - ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА (Прекратена)
   • BG05M9OP001-5 - Техническа помощ (1)
    • BG05M9OP001-5.001 - Техническа помощ 2014-2020 (Приключила)
   • BG05M9OP001-6 - Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (4)
    • BG05M9OP001-6.001 - ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЗАПЛАХИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПАНДЕМИЧНИ КРИЗИ - Компонент 2 (Приключила)
    • BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + (Приключила)
    • BG05M9OP001-6.003 - "ЗАПАЗИ МЕ" (Приключила)
    • BG05M9OP001-6.006 - Солидарност (Приключила)
  • Добро управление (62)
   • BG05SFOP001-1 - Административно обслужване и е-управление (22)
    • BG05SFOP001-1.001 - Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие" (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.002 - Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.003 - Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.004 - Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.005 - Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.006 - Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.007 - Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2) (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.008 - Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.010 - Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.013 - Реализиране на приоритетни мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.014 - Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.015 - Разработка и внедряване на система за е-архивиране (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.016 - Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.017 - Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.018 - Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.019 - Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.020 - Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.023 - Национална геопространствена платформа (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.024 - Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.025 - Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.026 - Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.027 - Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията (Приключила)
   • BG05SFOP001-2 - Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса (26)
    • BG05SFOP001-2.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000 (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.002 - Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.003 - „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)” (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.004 - Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.005 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.006 - Специализирани обучения за централната администрация (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.007 - Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.008 - Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.010 - Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.011 - Усъвършенстване на концесионната политика (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.012 - Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.013 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.014 - Развиване на капацитета за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.015 - Обучения за служителите в администрацията, органзирани от Диполоматическия институт към министъра на външните работи и Националното сдружение на общините в Република България (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.016 - Разработване на Национална стратегия за околна среда и развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000 (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.017 - Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.018 - Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.019 - Специализирани обучения за териториалната администрация (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.021 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (Прекратена)
    • BG05SFOP001-2.022 - Изграждане на единна, ефективна система за управление на ресурси в системата на Министерството на вътрешните работи (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.023 - Подкрепа за изготвянето на териториални планове за справедлив преход на осем области (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.024 - Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР чрез специализирани обучения (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.026 - Организационно развитие на ИСС и засилване ролята на организираното гражданско общество (Приключила)
    • BG05SFOP001-2.027 - Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция (Приключила)
   • BG05SFOP001-3 - Прозрачна и ефективна съдебна система (8)
    • BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.002 - Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.004 - Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.005 - Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.006 - Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.007 - Подобряване и актуализиране на политиките и правилата, свързани с атестирането и възнагражденията на съдебните служители, и въвеждане на гаранции за обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети (Приключила)
    • BG05SFOP001-3.008 - Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка (Приключила)
   • BG05SFOP001-4 - Техническа помощ за управлението на ЕСИФ (6)
    • BG05SFOP001-4.001 - „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.002 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.003 - Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.004 - „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“ (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.005 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.007 - Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023 (Приключила)
  • Програма за развитие на селските райони (558)
   • BG06RDNP001-1 - Трансфер на знания и действия за осведомяване (1)
    • BG06RDNP001-1.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-2 - Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство (2)
    • BG06RDNP001-2.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги" по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от мярка 2 "Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-2.002 - процедура по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4 - Инвестиции в материални активи (10)
    • BG06RDNP001-4.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.002 - Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.009 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.010 - Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.011 - Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Прекратена)
    • BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-5 - Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки (4)
    • BG06RDNP001-5.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-5.002 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-5.003 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-5.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения подадени от публични субекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6 - Развитие на стопанства и предприятия (8)
    • BG06RDNP001-6.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.004 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.008 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.011 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (10)
    • BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.005 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.006 - Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.008 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.013 по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.014 - Процедура по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.015 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-8 - Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (5)
    • BG06RDNP001-8.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. (Приключила)
    • BG06RDNP001-8.002 - Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-8.003 - Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Прекратена)
    • BG06RDNP001-8.004 - Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Приключила)
    • BG06RDNP001-8.005 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-9 - Създаване на групи и организации на производителите (1)
    • BG06RDNP001-9.001 - Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-16 - Сътрудничество (4)
    • BG06RDNP001-16.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-16.002 - Процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество" от Програма за развитие на селското стопанство за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-16.003 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-16.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (513)
    • BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.003 - МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.004 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.005 - МИГ Попово Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.006 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.007 - МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.008 - МИГ-Разлог, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.009 - МИГ-Разлог, Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.010 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.011 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.012 - МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.013 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.014 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.015 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.016 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.017 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.018 - "МИГ Харманли" - мярка 22 "Популяризиране на местните продукти и услуги" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.019 - МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.020 - МИГ Попово Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово , Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.022 - МИГ Сливница – Драгоман Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.024 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.026 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.027 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.028 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.029 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.030 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.031 - МИГ - Белово Септември Велинград - Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.032 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.033 - "МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.034 - "МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.035 - МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.036 - МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.037 - СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.039 - МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.040 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.041 - МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.042 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.043 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.044 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.045 - "МИГ Харманли" - подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.046 - МИГ Сандански - подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.047 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.048 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.049 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.050 - МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН М 7.6 "ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ,СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.051 - "МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН": МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.052 - МИГ Аврен - Белослав Мярка 19.2/7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.054 - МИГ Свиленград ареал 7.11 - „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.055 - МИГ Свиленград ареал " Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.056 - МИГ -Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.057 - МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги иобновяване на селата в селските райони“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.058 - МИГ Свиленград Ареал - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: Мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.061 - МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.062 - МИГ ЛОМ МЯРКА 2- 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.064 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.067 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.068 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.069 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.070 - МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.071 - "Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница" - подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.072 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.073 - МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.074 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.075 - МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.076 - МИГ Тервел - Крушари, Марка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.077 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.078 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.079 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.080 - МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.081 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански - подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.083 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.084 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.085 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.086 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.087 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.089 - МИГ Нови пазар - Каспичан МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.090 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.091 - МИГ "Преспа" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.092 - Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.093 - МИГ Девня-Аксаково - Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.094 - МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.095 - Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.096 - Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.097 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.098 - МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.099 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.100 - МИГ Минерални бани - Черноочене - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.103 - МИГ "Аврен-Белослав" 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.104 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.106 - МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.107 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.108 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.109 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.112 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.113 - МИГ Чирпан Mярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез въстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.115 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018 (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.116 - МИГ Чирпан подмярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.117 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.119 - МИГ Чирпан Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.120 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.121 - МИГ Чирпан под мярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.122 - МИГ Чирпан под-мярка 1.1. "Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.124 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.125 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.126 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.127 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.128 - МИГ Чирпан , Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.129 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.130 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.134 - МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.135 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.136 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.137 - МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.138 - Подмярка 4.1. ""Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.139 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.140 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.142 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.144 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.145 - МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.146 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.147 - МИГ Сандански - подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.148 - МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.149 - „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ - подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.150 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.151 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.152 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.153 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.155 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.156 - "МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.157 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.161 - МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.162 - МИГ - Тунджа-Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.163 - МИГ Хисаря, Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.164 - „МИГ –Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.165 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.166 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.168 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.170 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.171 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.172 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.173 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.174 - "МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.176 - МИГ Бяла Слатина 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.177 - МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.178 - „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.179 - СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.180 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - М 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.181 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.182 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции,свързани с поддържане,възстановяване и подобряване на културното и природно наследства на селата (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.183 - МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.185 - МИГ ЛОМ мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.186 - „МИГ -Куклен - Асеновград”Мярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.187 - Мярка 6.4.1. - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.188 - „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.189 - МИГ САМОКОВ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.190 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.191 - “МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.194 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе- подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.195 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.196 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 8.6 “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.197 - „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.198 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.199 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.200 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Подмярка М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.201 - МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.202 - МИГ –Кирково-Златоград -Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.203 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.204 - "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местна култура". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.205 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово- Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.206 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.207 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе - Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.208 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.210 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.211 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.212 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.213 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.214 - МИГ Стамболово - Кърджали 54: Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.216 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.217 - МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.218 - МИГ - Тунджа - Мярка 20 "Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ - Тунджа" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.219 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.220 - МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.221 - МИГ Бяла Слатина 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.222 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.226 - МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.227 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.228 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.230 - МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.231 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.232 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.233 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.234 - МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.235 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" - мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.236 - МИГ Костинброд-Своге- подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.237 - МИГ Костинброд-Своге-мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.238 - МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.239 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.241 - МИГ Поморие_6.4_М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.242 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.244 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.245 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица -Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.246 - МИГ Поморие - 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.247 - МИГ Хисаря - Мярка 1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.248 - „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ - подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.249 - МИГ-Тунджа - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.250 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 6.4 .1 "Инвестииции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.251 - СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.252 - СНЦ "МИГ Тутракан – Сливо поле", Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.253 - „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.254 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.256 - МИГ общини Елена и Златарица - подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.257 - МИГ Хисаря, Мярка 2. „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.258 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.259 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 8.6 - „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.260 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.261 - МИГ Балчик–Генерал Тошево - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.263 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.264 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.265 - МИГ Бяла Слатина 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.266 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.267 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.268 - МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.269 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.270 - МИГ- Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.271 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.271 МИГ ”ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.273 - Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.274 - МИГ Хисаря - Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.275 - "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.276 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.277 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - Мярка 6.4"Инвестиции в неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.279 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.280 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 22 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.281 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.282 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.284 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.286 - МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.287 - Местна инициативна група "Преспа" – общини Баните, Лъки и Чепеларе" - подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.288 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.289 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.290 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.292 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.293 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе - Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.294 - МИГ Бяла Слатина 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.295 - МИГ общини Елена и Златарица - 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.298 - МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.299 - МИГ Костинброд-Своге-подмярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.300 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.301 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.303 - "МИГ САМОКОВ– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.304 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.305 - "МИГ Тутракан - Сливо поле", Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.306 - „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.308 - МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.311 - "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.313 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.315 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.316 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.317 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.319 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.321 - МИГ Белене - Никопол, Мярка 8.1 "Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.322 - МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.323 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.325 - МИГ "Минерални бани - Черноочeне" 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.326 - МИГ "Минерални бани - Черноочeне" 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.327 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.328 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.329 - МИГ общини Елена и Златарица 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.330 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.332 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.333 - МИГ Айтос Мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.334 - МИГ- Айтос - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.335 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.336 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.337 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.339 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.340 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.342 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.343 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.345 - МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - Мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.346 - МИГ Стралджа 2016г Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.347 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.349 - МИГ Попово Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.350 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.351 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.352 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.353 - „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.354 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.357 - МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.358 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.359 - МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.361 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.362 - МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.363 - МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.364 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.365 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.366 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе- подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.368 - МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.369 - МИГ -Попово - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.370 - МИГ САМОКОВ - мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.371 - МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.372 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.373 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш - 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.375 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.376 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.377 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.379 - СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.381 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.382 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.383 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.385 - МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.387 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.388 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.389 - МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.391 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.392 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.393 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.395 - МИГ Исперих – мярка 7.4 "Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.396 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.397 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА" – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.398 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.399 - МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги иобновяване на селата в селските райони“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.401 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.405 - МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.406 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.407 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.408 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.409 - "МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения „ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.410 - "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.411 - МИГ-Разлог, Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.412 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.413 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.414 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.415 - МИГ Исперих Мярка 21 "Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.416 - МИГ Исперих Мярка 1.3 "Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.417 - МИГ Бяла Слатина 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.418 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.419 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.420 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.421 - МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.422 - МИГ Костинбод-Своге BG06RDNP001-19.422 Подмярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.423 - „МИГ Луковит-Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.424 - МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.425 - МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.426 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.427 - МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.428 - "МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица - Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.429 - МИГ ЛОМ МЯРКА 2-4.2 „ Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.430 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.431 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.432 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.433 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.434 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.435 - Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.436 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.437 - „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин М 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.439 - МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.440 - МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.441 - МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.442 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.443 - МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.444 - МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.445 - МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.446 - МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.447 - МИГ Чирпан Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.448 - МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.449 - МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.450 - МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.453 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.454 - МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.455 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.458 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.459 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.460 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.461 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.462 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.463 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.464 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.466 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.467 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.469 - МИГ "Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.470 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.471 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.472 - Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.473 - "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Мярка 8.6 Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.474 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.475 - МИГ Луковит-Роман - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.477 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.478 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.479 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.480 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 6.4 .1 "Инвестииции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.481 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.482 - МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.484 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.492 - „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.493 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.494 - Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.495 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.496 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.499 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.500 - МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.501 - МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.502 - МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.504 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.505 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.506 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.509 - МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.510 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.511 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.513 - МИГ Бяла Слатина 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.514 - МИГ Бяла Слатина 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.515 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.517 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.518 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.519 - МИГ Сандански - подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.520 - МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.521 - МИГ Стралджа 2016г. Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.522 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.523 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.525 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.526 - МИГ Луковит-Роман мярка 19 -7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.527 - "МИГ Тутракан - Сливо поле", Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.528 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.529 - МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.530 - Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.532 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.533 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.536 - МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.537 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.539 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.541 - СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.542 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.543 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.548 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.549 - МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.550 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.551 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.557 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.558 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.560 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.561 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.563 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.567 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.569 - МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.570 - МИГ Нови пазар - Каспичан, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Прекратена)
    • BG06RDNP001-19.572 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.574 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.575 - МИГ Свиленград Ареал - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.576 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.577 - МИГ Поморие 6.4. М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.579 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.584 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.585 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.587 - МИГ Костенец 2010 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.588 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.592 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.593 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.594 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.597 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Мярка 120. „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.598 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.599 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.605 - МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.606 - 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.609 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.617 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.618 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.619 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.620 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.624 - „МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.625 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.626 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.629 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.630 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.632 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.633 - МИГ Балчик–Генерал Тошево - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.643 - МИГ Попово Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
  • Програма за морско дело и рибарство (158)
   • BG14MFOP001-1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите (17)
    • BG14MFOP001-1.001 - Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.002 - Здраве и безопасност (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.003 - Окончателното преустановяване на риболовните дейности (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.004 - Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.006 - Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.007 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.008 - Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.009 - Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.010 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.011 - Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.013 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.014 - Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.015 - Здраве и безопасност (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.016 - Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.017 - Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.019 - „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-1.020 - Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност (Приключила)
   • BG14MFOP001-2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури (16)
    • BG14MFOP001-2.001 - Иновации в аквакултурата (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.002 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.003 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.006 - Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.007 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.008 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.009 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.010 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.011 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.012 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.013 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.014 - Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.015 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.016 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.017 - Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.018 - Финансови инструменти по "Програмата за морско дело и рибарство" (Приключила)
   • BG14MFOP001-3 - Насърчаване на изпълнението на ОПОР (1)
    • BG14MFOP001-3.002 - Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2014 – 2016 г. (Приключила)
   • BG14MFOP001-4 - Повишаване на заетостта и териториалното сближаване (106)
    • BG14MFOP001-4.001 - Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.002 - Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.003 - МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.004 - МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.005 - МИРГ Бургас-Камено мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.006 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал - (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.007 - МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.008 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.009 - МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.010 - МИРГ ВБА мярка 1.2.1. Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.011 - МИРГ ВБА мярка 1.1.2. Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.012 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.013 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.014 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.016 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.017 - Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.018 - МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.019 - МИРГ Пазарджик Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.020 - МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.021 - МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.022 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.023 - МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.024 - МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.025 - МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.026 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.027 - МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакулутирите в МИРГ Поморие““ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.028 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.029 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.030 - Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.032 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Mярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.033 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.034 - Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.035 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.036 - МИРГ Пазарджик - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.037 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.038 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.039 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.040 - МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.041 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.042 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.043 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.044 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.045 - Мярка 1.2 "Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.046 - Мярка 2.1 "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.047 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.048 - МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.049 - МИРГ Самоков - Мярка 01 "Производствени инвестиции в аквакултурите" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.050 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.051 - МИРГ Самоков - Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.052 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.053 - МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.054 - МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.055 - МИРГ ВБА мярка 1.2.1. Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.056 - МИРГ Самоков - Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.057 - МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.058 - МИРГ Самоков - Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.059 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.060 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.061 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.062 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.063 - МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.064 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.065 - мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" на МИРГ Бургас – Камено (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.066 - Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.067 - Мярка 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.068 - Мярка 1.2 "Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.069 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.070 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.071 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.072 - Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.073 - МИРГ Пазарджик - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.074 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.075 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.076 - Мярка 2.1 "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.077 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.078 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.079 - МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.080 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.081 - МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие““ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.082 - МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.083 - МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.084 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.085 - МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.086 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.087 - МИРГ "ПАЗАРДЖИК" - Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.088 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.089 - МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.090 - МИРГ Самоков - Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.091 - Мярка 1.2 "Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.092 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.093 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.096 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.097 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.098 - Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.099 - Мярка 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.100 - мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" на МИРГ Бургас – Камено (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.101 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.102 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.103 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.105 - МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.106 - МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.109 - Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.110 - Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас - Камено (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.111 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.112 - Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработването (13)
    • BG14MFOP001-5.001 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.003 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.004 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.005 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.006 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.007 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.010 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.011 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.012 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.013 - Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.014 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.015 - Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.016 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-6 - Насърчаване на изпълнението на ИМП (3)
    • BG14MFOP001-6.001 - Интегрирано морско наблюдение (Приключила)
    • BG14MFOP001-6.003 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда (Приключила)
    • BG14MFOP001-6.004 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда (Приключила)
   • BG14MFOP001-7 - Техническа помощ (2)
    • BG14MFOP001-7.002 - Техническа помощ (Приключила)
    • BG14MFOP001-7.003 - Техническа помощ (Приключила)
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (2)
   • BG16M1OP001-3 - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт (1)
    • BG16M1OP001-3.001 - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт (Прекратена)
   • BG16M1OP001-4 - Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта (1)
    • BG16M1OP001-4.001 - Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта (Приключила)
  • Околна среда (70)
   • BG16M1OP002-1 - Води (20)
    • BG16M1OP002-1.001 - Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.002 - Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки. (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.003 - Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.004 - Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.005 - Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.006 - Изпълнение на ранни ВиК проекти (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.007 - Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.008 - Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води (Прекратена)
    • BG16M1OP002-1.009 - Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2 (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.010 - Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите (Прекратена)
    • BG16M1OP002-1.011 - Подобряване мониторинга на качеството на питейните води (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.012 - Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води (Прекратена)
    • BG16M1OP002-1.013 - Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.014 - „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.015 - Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.017 - Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.018 - Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2 (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.019 - Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.020 - Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община (Приключила)
   • BG16M1OP002-2 - Отпадъци (10)
    • BG16M1OP002-2.001 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.003 - Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.004 - Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.006 - Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.007 - Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.008 - Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 (Приключила)
   • BG16M1OP002-3 - НАТУРА2000 и биоразнообразие (29)
    • BG16M1OP002-3.001 - Развитие на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за управление на НПРД (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.002 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони (Прекратена)
    • BG16M1OP002-3.003 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.004 - Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 (Прекратена)
    • BG16M1OP002-3.005 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.006 - Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.007 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.008 - МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ” (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.009 - „МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Прекратена)
    • BG16M1OP002-3.010 - МИГ Свиленград Ареал, „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.011 - Сдружение „МИГ Хисаря”, Мярка 9 от СВОМР - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ХИСАРЯ” (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.012 - МИГ „Стамболово – Кърджали 54 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.013 - МИГ Белене-Никопол, Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол (Прекратена)
    • BG16M1OP002-3.014 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Прекратена)
    • BG16M1OP002-3.015 - Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.016 - Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.017 - МИГ САМОКОВ "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков" (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.018 - "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА" (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.019 - Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.020 - Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.021 - Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.023 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Прекратена)
    • BG16M1OP002-3.027 - Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2 (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.028 - МИГ Свиленград Ареал, „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2” (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.029 - „МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.030 - МИГ Белене-Никопол "Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол" (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.031 - Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България - 2 (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.032 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Приключила)
    • BG16M1OP002-3.033 - „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища (5)
    • BG16M1OP002-4.001 - Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи (Приключила)
    • BG16M1OP002-4.002 - Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър (Приключила)
    • BG16M1OP002-4.004 - Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения (Приключила)
    • BG16M1OP002-4.005 - Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г. (Приключила)
    • BG16M1OP002-4.006 - Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер (Приключила)
   • BG16M1OP002-5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух (5)
    • BG16M1OP002-5.001 - Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време (Приключила)
    • BG16M1OP002-5.002 - Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух (Приключила)
    • BG16M1OP002-5.003 - Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух (Приключила)
    • BG16M1OP002-5.004 - Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух (Приключила)
    • BG16M1OP002-5.005 - Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2 (Приключила)
   • BG16M1OP002-6 - Техническа помощ (1)
    • BG16M1OP002-6.001 - Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Прекратена)
  • Региони в растеж (64)
   • BG16RFOP001-1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие (42)
    • BG16RFOP001-1.001 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.002 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.003 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.005 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.006 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Стара Загора (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.007 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Плевен (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.008 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.010 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.012 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.013 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пазарджик (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.014 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.015 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.016 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Габрово (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.017 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.018 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Перник (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.019 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Враца (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.020 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.021 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.022 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Смолян (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.023 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.024 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.025 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Асеновград (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.027 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.028 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Гоце Делчев (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.029 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.030 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кюстендил (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.031 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.033 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Търговище (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.034 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Лом (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.035 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Петрич (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.036 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.037 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.038 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Карлово (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.040 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Инвестиционни програми (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.041 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София-голям проект (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.042 - Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти в проекти за устойчиво градско развитие в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (Приключила)
   • BG16RFOP001-2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони (3)
    • BG16RFOP001-2.001 - Енергийна ефективност в периферните райони (Приключила)
    • BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2 (Приключила)
    • BG16RFOP001-2.003 - „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” (Приключила)
   • BG16RFOP001-3 - Регионална образователна инфраструктура (4)
    • BG16RFOP001-3.001 - Култура и спорт в училище (Приключила)
    • BG16RFOP001-3.002 - Подкрепа за професионалните училища в Република България (Приключила)
    • BG16RFOP001-3.003 - Подкрепа за висшите училища в Република България (Приключила)
    • BG16RFOP001-3.004 - Спорт в училище (Приключила)
   • BG16RFOP001-4 - Регионална здравна инфраструктура (3)
    • BG16RFOP001-4.001 - Регионална здравна инфраструктура (Приключила)
    • BG16RFOP001-4.002 - Регионална здравна инфраструктура-2 (Приключила)
    • BG16RFOP001-4.003 - Борба с COVID 19 (Приключила)
   • BG16RFOP001-5 - Регионална социална инфраструктура (2)
    • BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ (Приключила)
    • BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” (Приключила)
   • BG16RFOP001-6 - Регионален туризъм (2)
    • BG16RFOP001-6.001 - Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти в проекти за регионален туризъм в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (Приключила)
    • BG16RFOP001-6.002 - Развитие на туристически атракции (Приключила)
   • BG16RFOP001-7 - Регионална пътна инфраструктура (2)
    • BG16RFOP001-7.001 - Регионални пътища (Приключила)
    • BG16RFOP001-7.002 - Пътна безопасност (Приключила)
   • BG16RFOP001-8 - Техническа помощ (5)
    • BG16RFOP001-8.001 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” (Приключила)
    • BG16RFOP001-8.002 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“ (Приключила)
    • BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ (Приключила)
    • BG16RFOP001-8.004 - БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ (Приключила)
    • BG16RFOP001-8.005 - ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, ММС, МК” (Приключила)
   • BG16RFOP001-9 - Подкрепа за здравната система за справяне с кризи (1)
    • BG16RFOP001-9.001 - Мерки за справяне с пандемията (Приключила)
  • Иновации и конкурентоспособност (149)
   • BG16RFOP002-1 - Технологично развитие и иновации (30)
    • BG16RFOP002-1.001 - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.002 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.003 - Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.004 - Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.006 - МИГ Девня –Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.007 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подкрепа за внедряване на иновации в преприятията (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.008 - МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.009 - МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.010 - МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации" (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.012 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.013 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.014 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.015 - „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.016 - „Развитие на иновационни клъстери“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.017 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.018 - Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ) (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.021 - МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия (Прекратена)
    • BG16RFOP002-1.023 - МИГ Хисаря - Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.024 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.026 - МИГ Девня –Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.027 - Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ) (Прекратена)
    • BG16RFOP002-1.028 - МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации" (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.029 - МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни- мярка 1.1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.031 - МИГ Аврен-Белослав „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.032 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.034 - МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.035 - МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации" (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.036 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (104)
    • BG16RFOP002-2.001 - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.003 - "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.004 - „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.005 - Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.006 - „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.007 - Финансови инструменти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.008 - Предоставяне на институционална подкрепа на ИА БСА за подобряване на инфраструктурата по качеството. (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.009 - Развитие на клъстери в България (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.010 - Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.011 - „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.012 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин» (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.013 - МИГ - Община Марица М08 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.014 - МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.015 - Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.016 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.017 - „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.018 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.020 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.021 - МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.022 - МИГ Белене-Никопол "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.023 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.025 - МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.026 - МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.027 - МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.028 - МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.029 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.030 - МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.031 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.032 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.033 - МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари (Прекратена)
    • BG16RFOP002-2.035 - МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.036 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“. (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.037 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.038 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.039 - "МИГ Балчик – Генерал Тошево" – „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.041 - МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.042 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.043 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.044 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.045 - МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград." (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.046 - МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.047 - МИГ Бяла Слатина 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.048 - МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.049 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.050 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.051 - МИГ-Тунджа-Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП) (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.052 - Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.053 - МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.054 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица "Повишаване на конкурентноспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.055 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.056 - МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.057 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.058 - МИГ- Карлуковски карст – Червен бряг - Искър - Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.059 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.060 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.061 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.062 - МИГ Бяла Слатина 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.063 - МИГ Хисаря Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.064 - „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.065 - МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.066 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.069 - "МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" - Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.070 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.071 - МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ ЛОМ - 2020“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“. (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.074 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.075 - МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.076 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.078 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.079 - Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.080 - Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.081 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.082 - МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград." (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.084 - МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.085 - МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.086 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.087 - МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.090 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.091 - Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.092 - Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.094 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП) (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.095 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.097 - „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.098 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.100 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.101 - BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.102 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.103 - „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.104 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" - Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.105 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.107 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.108 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.110 - МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал" (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.111 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.113 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
   • BG16RFOP002-3 - Енергийна и ресурсна ефективност (5)
    • BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (Приключила)
    • BG16RFOP002-3.002 - Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия (Приключила)
    • BG16RFOP002-3.003 - „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-3.004 - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите (Приключила)
    • BG16RFOP002-3.005 - „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-4 - Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ (3)
    • BG16RFOP002-4.001 - „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-4.002 - „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-4.003 - „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-5 - Техническа помощ (5)
    • BG16RFOP002-5.001 - Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите добри практики (Приключила)
    • BG16RFOP002-5.002 - Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство (Приключила)
    • BG16RFOP002-5.003 - Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение (Приключила)
    • BG16RFOP002-5.004 - Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси (Приключила)
    • BG16RFOP002-5.005 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (Приключила)
   • BG16RFOP002-6 - Възстановяване на МСП (2)
    • BG16RFOP002-6.001 - Финансови инструменти по приоритетна ос 6 "Възстановяване на МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (Приключила)
    • BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ (Приключила)
  • Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (24)
   • BG65AMNP001-1 - Убежище (9)
    • BG65AMNP001-1.001 - „Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети страни”, BG/AMIF–SO1–NO1–A1 (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.002 - „Подобряване на механизма на социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди”, BG/AMIF – SO1 - NO1 - A4 (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.003 - Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници; Предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод за търсещи закрила граждани на трети страни; Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.005 - “Подобряване системата за предоставяне на убежище в Р България” (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.006 - “Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет; Правни консултации и превод за търсещи закрила ГТС; Социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация“ (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.007 - “Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети държави” (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.009 - Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, търсещи международна закрила и наемане на допълнителен персонал за ДАБ (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.010 - „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.“ (Приключила)
    • BG65AMNP001-1.011 - Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, настанени в центровете на ДАБ и наемане на допълнителен персонал за ДАБ . (Приключила)
   • BG65AMNP001-2 - Интеграция/законна миграция (6)
    • BG65AMNP001-2.001 - „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF–SO2–NO2–A1 (Приключила)
    • BG65AMNP001-2.002 - „Предоставяне на административни и правни консултации, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF–SO2–NO2–A2 (Приключила)
    • BG65AMNP001-2.003 - „Предоставяне на административни и правни консултации, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF – SO2 – NO2 – A2 (Приключила)
    • BG65AMNP001-2.004 - „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“ (Приключила)
    • BG65AMNP001-2.005 - „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ (Приключила)
    • BG65AMNP001-2.007 - Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3 - Връщане (7)
    • BG65AMNP001-3.001 - „Развитие на системата за мониторинг на принудителното връщане”,BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 (Приключила)
    • BG65AMNP001-3.002 - „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод”, BG/AMIF – SO3 - NO2 – A2 (Приключила)
    • BG65AMNP001-3.004 - „Провеждане на консултaции за насърчаване на доброволното връщане”, BG/AMIF – SO3 – NO1 – A2 (Приключила)
    • BG65AMNP001-3.005 - Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход. (Приключила)
    • BG65AMNP001-3.006 - “Осигуряване на средства за оперативни разходи, изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулски служби на трети страни в Р България” (Приключила)
    • BG65AMNP001-3.007 - Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към дирекция „Миграция“ - МВР. (Приключила)
    • BG65AMNP001-3.008 - Осигуряване на средства за оперативни разходи за обекти на дирекция „Миграция“ – МВР, в които са настанени граждани на трети държави. (Приключила)
   • BG65AMNP001-5 - Специални случаи (2)
    • BG65AMNP001-5.001 - Трансфер и преместване (Приключила)
    • BG65AMNP001-5.002 - Презаселване (Приключила)
  • Фонд "Вътрешна сигурност" (50)
   • BG65ISNP001-1 - Подкрепа за обща визова политика (3)
    • BG65ISNP001-1.001 - “Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни канали за връзка на консулските служби с ограничен достъп до VPN”, BG/ISF–SO1–NO1–А2 (Приключила)
    • BG65ISNP001-1.002 - „Развитие на програмното и техническото осигуряване на НВИС и ВИС на ЕС, мигриране към ВИС мейл , извършване на реконструкция, ремонт и модернизация на консулските служби и увеличаване на броя на биометричните гишета в консулските служби с най-голям брой издавани визи и повишаване квалификацията на консулските служители относно прилагането на законодателството на ЕС в област „Визи“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-1.003 - Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел намаляване на процента на отказани визи за САЩ на български граждани, вид В1(business visa) и вид В2 (tourism, pleasure or visiting) (Приключила)
   • BG65ISNP001-2 - Граници (14)
    • BG65ISNP001-2.001 - "Доставка на мобилна система за наблюдение - оборудване за ФРОНТЕКС", GB/ISF - SO2 - NO6 - A16 (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.002 - "Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника". BG/ISF - SO2 - NO6 - A12. (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.003 - "Разширяване на възможностите на радиокомуникационната система на МВР по TETRA стандарт чрез обновяване на софтуера за подобряване на взаимодействието и обмена на информация в зоните за отговорност на ГД „Гранична полиция“ на външните граници на ЕС", BG/ISF-SO2-NO2-A6 (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.004 - Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряваща охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства на външните граници" - BG/ISF-SO2-NO6-A14 (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.005 - „Повишаване на ефективността на граничния контрол, чрез осигуряване на оборудване за осъществяване на граничен контрол на външни граници, включително нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.006 - „Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD“, (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.007 - Модернизиране на Националния координационен център в София; надграждане на аналитичния слой на Националната ситуационна картина; Обучение на служителите от ГДГП за обезпечаване и еднакво прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на граничния контрол; Доизграждане на Н.ШИС чрез осигуряване на допълнителна функционалност на Главния и Резервния комуникационен компютърен център; Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване на съвместен с румънските гранични органи граничен контрол на плавателни средства по р. Дунав във Видин; Повишаване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на Министерството на вътрешните работи по външните граници на ЕС чрез внедряване на система за събиране, анализ и съхраняване на информация за активността на крайните потребители и устройства; Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.008 - „Оперативна подкрепа за ефективен граничен контрол“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.009 - „Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб – Оборудване за ФРОНТЕКС“. (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.011 - „Повишаване на административния и техническия капацитет на МВР в областта на граничния контрол“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.012 - Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи и закупуване на оборудване с оглед измененията в Регламента ЕВРОДАК (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.013 - Развитие и внедряване на ЕТИАС и подкрепа за ефективно надграждане на НШИС (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.014 - Доставка на оборудване, предпазни средства и консумативи за защита здравето на полицейските служители и предотвратяване разпространението на COVID-19 на границите на Р България. (Приключила)
    • BG65ISNP001-2.015 - Повишаване на капацитета на ГДГП с оглед осигуряване на допълнителна подкрепа за целите на граничния контрол по външните граници, включително временните външни граници с потенциално или очаквано висок миграционен натиск (Приключила)
   • BG65ISNP001-3 - Оперативна подкрепа (10)
    • BG65ISNP001-3.001 - „Осигуряване надеждна следгаранционна поддръжка на: 1. Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово, 2. Интегрирана система ,,Синя граница", 3. Автоматизирана система за техническо наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ Калотина“, 4. Хеликоптери, кораби, автомобили с нормална и повишена проходимост,специализирани автомобили и електронни гишета, използвани за граничен контрол“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.002 - “Поддръжка на техническо оборудване за граничен контрол – електронни гишета, използвани за граничен контрол“, BG/ISF – SO3 – NO2 – A18 (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.003 - Осигуряване следгаранционна поддръжка на изградена ТЕТРА системи на външните граници и Националната компонента на Шенгенската информационна система (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.004 - “Текуща поддръжка и модернизация на сградите и помещенията, необходими за осъществяване на граничния контрол и за организацията и осъществяването на граничното наблюдение между ГКПП на външните граници“ , BG/ISF- SO3-NO2-А17 (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.005 - „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.006 - Следгаранционна поддръжка на НВИС (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.007 - Следгаранционна поддръжка на НШИС (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.008 - „Следгаранционна поддръжка на гранично-полицейски кораби“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.009 - Ремонт на помещения, необходими за осигуряване на подходящи условия за осъществяване на граничен контрол на външните граници (Приключила)
    • BG65ISNP001-3.010 - Следгаранционна поддръжка на интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП -Капитан Андереево до ГКПП-Лесово. Доставка на технически и програмни средства. (Приключила)
   • BG65ISNP001-5 - Предотвратяване и борба с престъпността (16)
    • BG65ISNP001-5.001 - Подобряване на мобилността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за осъществяване на ефективно разследване и противодействие на трансграничната, тежката и организираната престъпност чрез доставка на нови автомобили (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.002 - „Повишаване капацитета на досъдебното полицейско разследване и свързаните с него експертно-криминалистически изследвания чрез обновяване, доставяне и поддръжка на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства" - BG/ISF-SO5-NO1-A22 (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.003 - „Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видео наблюдение в полицейските автомобили" (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.004 - „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването ѝ в Ballistic Information Network (IBIN)“, BG/ISF – SO5-NO2-A26 (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.005 - „Обмен и обучение на служители по тематики, свързани със сигурността на информацията, информационните системи и мрежите за пренос за технологична съвместимост на полицейските системи със структури от ЕС“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.006 - „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества “ (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.007 - „Модернизиране и повишаване на ефективността при защита от бомбен тероризъм и повишаване капацитета на физико-химично изследване. Модернизиране на учебно материалната база и повишаване качеството и ефективността на стрелковата и тактическа подготовка на служителите от СОБТ и служители от ОДМВР в страната.", BG/ISF-SO5-NO1-A23 (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.008 - „Изграждане на нова Централна полицейска система, надграждане и поддръжка на автоматизираните информационни системи – АИС „Разследване в МВР“, АИС „Бюлетин“, АИС „Оперативен документ“, АИС „Оперативен анализ“, АИС EUROPOL BG; АИС „Управление на документните потоци”, Географски информационни системи на МВР. Подобряване на сигурността на базите данни с информация, свързана с полицейски служители. Осигуряване на работата на националния компонент на системата за целите на полицейската работна група по тероризма (PWGT)“, BG/ISF-SO5-NO2-A25. (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.009 - „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво” (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.010 - Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.011 - "Доставка на технически средства за правоприлагащи органи, техническо обезпечаване на експерти, обучения, международни практики и информационни кампании." (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.012 - „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления.” (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.013 - Мерки за противодействие на тежката и организирана престъпност и повишаване на ефективността при извършване на оперативно-издирвателни дейности (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.014 - „Развиване на звена за данни за пътници (PNR). Изграждане на автоматизирана аудио- и видео комуникационна система. Подкрепа в борбата срещу организираната и тежка международна престъпност“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.015 - Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи. (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.016 - Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави-членки, както и оперативна съвместимост с ИТ системи и бази данни на ЕС и други държави-членки (Приключила)
   • BG65ISNP001-6 - Рискове и кризи (7)
    • BG65ISNP001-6.001 - Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления (Приключила)
    • BG65ISNP001-6.002 - „Развитие на учебен център Монтана, с цел осигуряване на по-добро обучение на компетентните органи в областта на защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита (ХБРЯЗ)“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-6.003 - „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, BG/ISF-SO6-NO5-A36 (Приключила)
    • BG65ISNP001-6.004 - „Изготвяне на национален и секторни стратегически риск анализи по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, чрез въвеждане на методология и привличане на експертна помощ“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-6.006 - “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-6.007 - „Мерки за изпълнение, развиване и прилагане на националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ (Приключила)
    • BG65ISNP001-6.008 - Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. (Приключила)
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" (1)
   • BG16RFSM001-1 - Подобряване на достъпа до дългово финансиране на МСП в България (1)
    • BG16RFSM001-1.001 - Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП (Приключила)
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (47)
   • BG-RRP-1 - Образование и умения (2)
    • BG-RRP-1.005 - C1.R1 Реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот (Приключила)
    • BG-RRP-1.006 - C1.R2 Реформа във висшето образование (Приключила)
   • BG-RRP-2 - Научни изследвания и иновации (1)
    • BG-RRP-2.003 - C2.R1 Изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускорено икономическо и социално развитие на страната (Приключила)
   • BG-RRP-3 - Интелигентна индустрия (1)
    • BG-RRP-3.003 - C3.R1 Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми (Приключила)
   • BG-RRP-4 - Нисковъглеродна икономика (11)
    • BG-RRP-4.009 - C4.R1 Създаване на Национален фонд за декарбонизация (Приключила)
    • BG-RRP-4.010 - C4.R2 Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Приключила)
    • BG-RRP-4.011 - C4.R3 Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност (Приключила)
    • BG-RRP-4.012 - C4.R4 Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия (Приключила)
    • BG-RRP-4.013 - C4.R5 Обслужване на едно гише (Приключила)
    • BG-RRP-4.014 - C4.R6 Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ (Приключила)
    • BG-RRP-4.015 - C4.R7 Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород (Приключила)
    • BG-RRP-4.016 - C4.R8 Либерализация на пазара на електрическа енергия (Приключила)
    • BG-RRP-4.017 - C4.R9 Създаване на Комисия за енергиен преход за изработването на Пътна карта към климатична неутралност (Приключила)
    • BG-RRP-4.018 - C4.R10 Декарбонизация на енергийния сектор (Приключила)
    • BG-RRP-4.019 - C4.R11 Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-5 - Биоразнообразие (1)
    • BG-RRP-5.003 - C5.R1 Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа (Приключила)
   • BG-RRP-6 - Устойчиво земеделие (1)
    • BG-RRP-6.003 - C6.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-7 - Дигитална свързаност (3)
    • BG-RRP-7.004 - C7.R1 Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка (Приключила)
    • BG-RRP-7.005 - C7.R2 Ефективно използване на радиочестотния спектър (Приключила)
    • BG-RRP-7.006 - C7.R3 Създаване на благоприятна инвестиционна среда (Приключила)
   • BG-RRP-8 - Транспортна свързаност (5)
    • BG-RRP-8.008 - C8.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор (Приключила)
    • BG-RRP-8.009 - C8.R2 Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г. (Приключила)
    • BG-RRP-8.010 - C8.R3 Реформа за устойчивата градска мобилност (Приключила)
    • BG-RRP-8.011 - C8.R4 Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт (Приключила)
    • BG-RRP-8.012 - C8.R5 Eлектрическа мобилност (Приключила)
   • BG-RRP-9 - Местно развитие (2)
    • BG-RRP-9.003 - C9.R1 Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти (Приключила)
    • BG-RRP-9.004 - C9.R2 Продължаване на реформата във водния сектор (Приключила)
   • BG-RRP-10 - Бизнес среда (12)
    • BG-RRP-10.012 - C10.R1 Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие (Приключила)
    • BG-RRP-10.013 - C10.R2 Противодействие на корупцията (Приключила)
    • BG-RRP-10.014 - C10.R3 Разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела (Приключила)
    • BG-RRP-10.015 - C10.R4 Укрепване на процедурата по несъстоятелност (Приключила)
    • BG-RRP-10.016 - C10.R5 Цифрова реформа на българския строителен сектор (Приключила)
    • BG-RRP-10.017 - C10.R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата (Приключила)
    • BG-RRP-10.018 - C10.R7 Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия (Приключила)
    • BG-RRP-10.019 - C10.R8 Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари (Приключила)
    • BG-RRP-10.020 - C10.R9 По-високо качество и предсказуемост на законодателния процес в рамките на Народното събрание (Приключила)
    • BG-RRP-10.021 - C10.R10 Обществени поръчки (Приключила)
    • BG-RRP-10.022 - C10.R11 Разрастване България (Приключила)
    • BG-RRP-10.023 - C10.R12 Съвет за икономически анализи (Приключила)
   • BG-RRP-11 - Социално включване (2)
    • BG-RRP-11.008 - C11.R1 Реформа в сферата на минималните доходи (Приключила)
    • BG-RRP-11.009 - C11.R2 Реформата в областта на социалните услуги (Приключила)
   • BG-RRP-12 - Здравеопазване (6)
    • BG-RRP-12.008 - C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор "Здравеопазване" (Приключила)
    • BG-RRP-12.009 - C12.R2 Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система (Приключила)
    • BG-RRP-12.010 - C12.R3 Подобряване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на цялата страна (Приключила)
    • BG-RRP-12.011 - C12.R4 Подобряване на достъпа до първична и извънболнична помощ (Приключила)
    • BG-RRP-12.012 - C12.R5 Подобряване на достъпа до превантивни скринингови дейности (Приключила)
    • BG-RRP-12.013 - C12.R6 Съвременно здравно образование в българското училище (Приключила)
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество (5)
   • BGCULTURE-1 - Подобрено управление на културното наследство (2)
    • BGCULTURE-1.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 "ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА" (Приключила)
    • BGCULTURE-1.002 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 "ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 "ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" (Приключила)
   • BGCULTURE-2 - Подобрен достъп до изкуства и култура (2)
    • BGCULTURE-2.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ (Приключила)
    • BGCULTURE-2.002 - ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ (Приключила)
   • BGCULTURE-3 - Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми) (1)
    • BGCULTURE-3.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 "ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)" (Приключила)
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност (4)
   • BGENERGY-1 - Повишено производство на енергия от възобновяеми източници (2)
    • BGENERGY-1.001 - „ПРОУЧВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВИМОСТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МАЛКИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ (Приключила)
    • BGENERGY-1.002 - „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ (Приключила)
   • BGENERGY-2 - Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините (2)
    • BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините (Приключила)
    • BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ (Приключила)
  • Опазване на околната среда и климатични промени (12)
   • BGENVIRONMENT-1 - Екосистеми (1)
    • BGENVIRONMENT-1.001 - Предефиниран проект №1 "Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-2 - Морски води (5)
    • BGENVIRONMENT-2.001 - Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-2.002 - „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-2.003 - „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-2.004 - "Предефиниран проект №2 "Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на околната среда на Черно море (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-2.005 - Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Разработена система за оценка, мониторинг и управление на морските води" (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-3 - Кръгова икономика и управление на ресурсите (2)
    • BGENVIRONMENT-3.001 - „Малка грантова схема кръгова икономика“ (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-3.002 - Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ (Приключила)
   • BGENVIRONMENT-4 - Климат (4)
    • BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-4.002 - „Малка грантова схема климат“ (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-4.003 - Открита покана № 3 „Климат“ (Приключила)
    • BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ (Приключила)
  • Вътрешни работи (19)
   • BGHOMEAFFAIRS-1 - Увеличаване на капцитета на националните органи в областта на убежището и миграцията (2)
    • BGHOMEAFFAIRS-1.002 - Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията. (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-1.003 - Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-2 - Подобряване на капацитета на правоохранителните ограни в превенцията и разследването на престъпността. (9)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.001 - Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.002 - “Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности ” (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.003 - Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.004 - Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в Научноизследователски институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи (НИК) и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории. (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.005 - „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“ (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.006 - “Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности ” (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.007 - Повишаване на капацитета на ГДБОП за постигане на по-висока ефективност на борбата с организираната и трансграничната престъпност. (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.008 - „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“ (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-2.009 - „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“ (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-3 - Подобряване на ситуацията на ромското население (4)
    • BGHOMEAFFAIRS-3.001 - Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-3.002 - Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-3.003 - Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-3.004 - Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители (Приключила)
   • BGHOMEAFFAIRS-4 - Увеличаване на капацитета на българските органи в борбата с икомомическите престъпления и корупцията (4)
    • BGHOMEAFFAIRS-4.001 - Превенция и противодействие на корупцията (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-4.002 - Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-4.003 - Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност (Приключила)
    • BGHOMEAFFAIRS-4.004 - Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност . (Приключила)
  • Правосъдие (6)
   • BGJUSTICE -1 - Подобряване на корекционните услуги (1)
    • BGJUSTICE -1.001 - Подобряване на корекционните услуги (Приключила)
   • BGJUSTICE -2 - Подобряване на прилагането на европейската правна рамка от българската съдебна система (1)
    • BGJUSTICE -2.001 - Подобряване на прилагането на европейска правна рамка от българската съдебна система (Приключила)
   • BGJUSTICE -3 - Повишаване капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие (2)
    • BGJUSTICE -3.001 - Повишаване на капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие (Приключила)
    • BGJUSTICE -3.002 - Малка грантова схема O3 (Приключила)
   • BGJUSTICE -4 - Повишаване капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието над жени (2)
    • BGJUSTICE -4.001 - Повишаване на капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак (Приключила)
    • BGJUSTICE -4.002 - Малка грантова схема O4 (Приключила)
  • Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи (10)
   • BGLD-1 - Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение (5)
    • BGLD-1.001 - „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ (Приключила)
    • BGLD-1.002 - Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP (Приключила)
    • BGLD-1.003 - Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие (Приключила)
    • BGLD-1.004 - Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания (Приключила)
    • BGLD-1.006 - Здравеопазване за всички (Приключила)
   • BGLD-2 - Подобрено социално включване на децата и младите (3)
    • BGLD-2.001 - Изграждане на младежки центрове (Приключила)
    • BGLD-2.002 - Изграждане на капацитет за образователно и социално включване (Приключила)
    • BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст (Приключила)
   • BGLD-3 - Подобрено включване и овластяване на ромите (2)
    • BGLD-3.001 - Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права (Приключила)
    • BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите (Приключила)
  • Фонд за двустранни отношения (4)
   • DFPO-1 - Pre-defined Initiatives/Предефинирани инициативи (4)
    • DFPO-1.002 - Cooperation for decent work/Сътрудничество за достойни условия на труд (Приключила)
    • DFPO-1.003 - Crisis Management Center at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs (BMFA) (Приключила)
    • DFPO-1.004 - Strategic cooperation between Bulgaria and Norway in support of Bulgaria’s international commitments to combating antisemitism and preserving Jewish heritage (Приключила)
    • DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.