Всички

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (13)
   • BG05FMOP001-1.001 - Закупуване на хранителни продукти - 2015 г. (Приключила)
   • BG05FMOP001-1.002 - Закупуване на хранителни продукти-2016 (Приключила)
   • BG05FMOP001-1.003 - Закупуване на хранителни продукти-2017-2019 (Приключила)
   • BG05FMOP001-1.004 - Закупуване на хранителни продукти - 2020 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.001 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2015 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.002 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2016 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.003 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.004 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020 (Приключила)
   • BG05FMOP001-3.001 - Осигуряване на топъл обяд - 2015 (Приключила)
   • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" (Приключила)
   • BG05FMOP001-4.001 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ (Приключила)
   • BG05FMOP001-6.001 - Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна (Приключила)
  • Наука и образование за интелигентен растеж (47)
   • BG05M2OP001-1.001 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ (Приключила)
   • BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ (Приключила)
   • BG05M2OP001-1.003 - ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020, КОНКУРС WIDESPREAD-TEAMING, ФАЗА 2 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.001 - СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.002 - СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ– ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.003 - СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.004 - РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.005 - ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.006 - УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - Фаза 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.007 - ВЪВЕЖДАНЕ НА КРЕДИТИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.008 - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.009 - ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.010 - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.011 - "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.012 - "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.013 - Студентски практики 2 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.014 - "Подкрепа за дуалната система на обучение" (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.015 - УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2.016 - Модернизация на висшите училища (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.003 - ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ - ФАЗА 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.004 - ,,ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.005 - Активно приобщаване в системата на предучилищното образование (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.006 - МИГ Свиленград-Ареал-Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.007 - МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.008 - МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Уча се, за да сполуча“ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.009 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.010 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Подмярка 2 "Образователна интеграция на ученици от маргинализирани общности" (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.011 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.012 - „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.013 - МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.014 - "МИГ - Тунджа - мярка 3.9. "Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места" (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.015 - МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря" (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.016 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii "Интеграция чрез образование" (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.017 - Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.018 - ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.019 - ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.020 - ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2 (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.021 - МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.022 - „МИГ Луковит-Роман - Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.024 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище" (Приключила)
   • BG05M2OP001-3.025 - МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна (Приключила)
   • BG05M2OP001-4.001 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG05M2OP001-5.001 - РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ (Приключила)
   • BG05M2OP001-6.001 - ПОДКРЕПА НА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЯТА МСП ЧРЕЗ МЯРКА ПРИЛАГАНА ОТ ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА" (SAFE) (Приключила)
  • Развитие на човешките ресурси (271)
   • BG05M9OP001-1.001 - Младежка заетост (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.002 - Активни (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.004 - Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателитe (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.005 - Обучения и заетост за младите хора (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.006 - "Обучения и заетост" (Прекратена)
   • BG05M9OP001-1.007 - Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.009 - НАЦИОНАЛНА EURES МРЕЖА (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.010 - ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.011 - „ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИ СЪС СЛАБО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В КЛЮЧОВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕКТОРИ” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.012 - РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ВЕРИГА НА МНК (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.013 - “РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ – MY COMPETENCE” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.014 - Финансови инструменти по ОПРЧР 2014-2020 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.015 - „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.016 - „Ваучери за заети лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.017 - "Готови за работа" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.018 - „ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, ПРЕМИНАЛИ КУРСОВЕ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.019 - „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.020 - Подкрепа за предприемачество (Прекратена)
   • BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.022 - СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.023 - Подкрепа за предприемачество (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.024 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.025 - Бъдещето на труда (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.026 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.027 - МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.028 - РАБОТА (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.029 - "Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.030 - "МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.031 - МИГ - Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.032 - "МИГ Раковски - МП01/ИП5 - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.033 - “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.034 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.036 - "МИГ Белово, Септември, Велинград - предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.037 - МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН - УЧА И РАБОТЯ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.038 - МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро - и малки предприятия (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.039 - „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.040 - МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.041 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 "Обучение на заети лица" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.042 - „ МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.043 - МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.044 - МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.045 - МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.046 - МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.047 - МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.048 - МИГ Куклен - Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.049 - "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.050 - МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.051 - Съвместни дейности на социалните партньори (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.052 - МИГ Свиленград Ареал 1.3.Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.053 - МИГ Поморие - Мярка 8 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.054 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.055 - Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.056 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.057 - УМЕНИЯ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.058 - „МИГ – общини Момчилград и Крумовград - "Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.059 - МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.060 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.061 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.062 - „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“--„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.063 - МИГ Ардино - Джебел - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот ” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.064 - МИГ Павликени - П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.065 - МИГ Ардино - Джебел - "Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.066 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.067 - "МИГ Ардино-Джебел - Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.068 - Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.069 - „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.070 - МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ - -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.071 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.072 - "МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.073 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.074 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.075 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.076 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.077 - "Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.078 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.079 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.080 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.081 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.082 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.083 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.084 - „МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.085 - „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.086 - "МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.087 - "Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.088 - "МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.090 - "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.091 - МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.092 - МИГ Поморие - Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.093 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.094 - Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.095 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.096 - ДЕТСКИ КЪТОВЕ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.097 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.098 - МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“- 2020 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.099 - ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЗАПЛАХИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПАНДЕМИЧНИ КРИЗИ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.101 - МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.102 - МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.103 - МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.104 - КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.105 - ПОДКРЕПА И ЗАЩИТА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.106 - Заетост за теб (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.107 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.108 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.109 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.110 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.111 - МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.113 - МИГ Павликени - П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.114 - „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.115 - МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.116 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.117 - „МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.118 - МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.119 - МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.120 - МИГ Поморие - Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.121 - МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.122 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.123 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.124 - „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.125 - МИГ Ардино - Джебел - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.126 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.127 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 1 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.129 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” (Приключила)
   • BG05M9OP001-1.130 - Заетост за теб - Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.001 - НОВИ АЛТЕРНАТИВИ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.003 - Приеми ме 2015 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.004 - Услуги за ранно детско развитие (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.005 - Активно включване (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.006 - Развитие на социалното предприемачество (Прекратена)
   • BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното предприемачество (Прекратена)
   • BG05M9OP001-2.008 - Подкрепа за лицата с увреждания (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.009 - Открий ме (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.011 - РАВНИ ШАНСОВЕ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.012 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.013 - МИГ ПОМОРИЕ - МЯРКА 9: "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР." (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.014 - МИГ"Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.015 - „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот„ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.017 - МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.019 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.020 - „Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.021 - МИГ „Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.022 - "МИГ Раковски - МПО2/ИП1 - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.023 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.024 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" - "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.026 - ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства КОМПОНЕНТ 2 (Прекратена)
   • BG05M9OP001-2.028 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.029 - „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.030 - „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.031 - "МИГ Раковски - МПО2/ИП4 - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.032 - Социално включване в общността (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.033 - МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.034 - МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.035 - МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ (Прекратена)
   • BG05M9OP001-2.036 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.037 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.038 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.039 - МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.041 - "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.042 - "МИГ РАКОВСКИ - МП02/ИП3 - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.043 - МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.044 - „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.045 - „МИГ СРЕДЕЦ - Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.046 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.047 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" - "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.048 - "МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.049 - МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по – добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.051 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Грижа и подкрепа за независим живот“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.052 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.053 - МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ на МИГ"Лясковец-Стражица" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.054 - МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.055 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увраждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.057 - МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.058 - МИГ Хисаря - Мярка 12 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.059 - BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.063 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.064 - МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.065 - МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.066 - „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.067 - МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.068 - МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.069 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.070 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.071 - МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.072 - „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.-Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.073 - „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.074 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.075 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.076 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.077 - МИГ Тунджа "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.078 - МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.079 - МИГ"Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.080 - МИГ Луковит-Роман -Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.081 - ,,Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения‘‘ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.082 - Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.084 - МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.085 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.086 - Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.087 - "МИГ Самоков - По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.088 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпне цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.089 - "МИГ РАКОВСКИ - МП02/ИП3 - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.091 - МИГ Луковит-Роман -Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.093 - Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.095 - МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.096 - МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.097 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.100 - МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ - 2020 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.102 - “МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково - "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4 (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.104 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.105 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.106 - МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ (Прекратена)
   • BG05M9OP001-2.107 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.108 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.109 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - "Социално-трудова и здравна интеграция" (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.110 - МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.111 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.112 - МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.113 - „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.114 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 2.4.Развитие на социалното предприемачество (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.115 - МИГ ПОМОРИЕ - МЯРКА 9: "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР." (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.116 - МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.117 - „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.118 - МИГ Поморие - Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” (Приключила)
   • BG05M9OP001-2.119 - Патронажна грижа + Компонент 3 (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.001 - Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.002 - Центрове за заетост и социално подпомагане (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.003 - ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.004 - Оптимизация и иновации в ИА ГИТ (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.005 - „НОВИ СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.006 - Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.007 - „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.008 - "Специализирани обучения за служителите от МТСП" (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.009 - „Контрол на командированите лица” (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.010 - Експертиза на работоспособността (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.011 - Заедно срещу насилието (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.012 - Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.013 - РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДНИЯ (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.014 - Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.015 - ИНТЕГРИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И В СОЦИАЛНАТА СФЕРА (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.016 - Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.017 - Подобряване на условията на труд в България чрез намаляване на условията за дискриминацията (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.018 - Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.019 - ‚,РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.020 - "ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“ (Приключила)
   • BG05M9OP001-3.021 - Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги (Приключила)
   • BG05M9OP001-4.001 - Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж (Приключила)
   • BG05M9OP001-4.002 - Иновативни заедно (Прекратена)
   • BG05M9OP001-4.003 - Транснационални партньорства (Приключила)
   • BG05M9OP001-4.004 - ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА (Прекратена)
   • BG05M9OP001-5.001 - Техническа помощ 2014-2020 (Приключила)
   • BG05M9OP001-6.001 - ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЗАПЛАХИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПАНДЕМИЧНИ КРИЗИ - Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + (Приключила)
   • BG05M9OP001-6.003 - "ЗАПАЗИ МЕ" (Приключила)
   • BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2 (Приключила)
   • BG05M9OP001-6.005 - "ЗАПАЗИ МЕ +" (Приключила)
   • BG05M9OP001-6.006 - Солидарност (Приключила)
  • Добро управление (68)
   • BG05SFOP001-1.001 - Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие" (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.002 - Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.003 - Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.004 - Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.005 - Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.006 - Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.007 - Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2) (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.008 - Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.010 - Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.011 - Изграждане на Единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.013 - Реализиране на приоритетни мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.014 - Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.015 - Разработка и внедряване на система за е-архивиране (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.016 - Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.017 - Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.018 - Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.019 - Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.020 - Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.023 - Национална геопространствена платформа (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.024 - Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.025 - Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.026 - Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.027 - Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията (Приключила)
   • BG05SFOP001-1.029 - Разработване на електронни административни услуги и внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни системи в МВР (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000 (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.002 - Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.003 - „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)” (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.004 - Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.005 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.006 - Специализирани обучения за централната администрация (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.007 - Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.008 - Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.010 - Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.011 - Усъвършенстване на концесионната политика (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.012 - Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.013 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.014 - Развиване на капацитета за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.015 - Обучения за служителите в администрацията, органзирани от Диполоматическия институт към министъра на външните работи и Националното сдружение на общините в Република България (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.016 - Разработване на Национална стратегия за околна среда и развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000 (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.017 - Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.018 - Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.019 - Специализирани обучения за териториалната администрация (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.021 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (Прекратена)
   • BG05SFOP001-2.022 - Изграждане на единна, ефективна система за управление на ресурси в системата на Министерството на вътрешните работи (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.023 - Подкрепа за изготвянето на териториални планове за справедлив преход на осем области (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.024 - Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР чрез специализирани обучения (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.026 - Организационно развитие на ИСС и засилване ролята на организираното гражданско общество (Приключила)
   • BG05SFOP001-2.027 - Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.002 - Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.004 - Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.005 - Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.006 - Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.007 - Подобряване и актуализиране на политиките и правилата, свързани с атестирането и възнагражденията на съдебните служители, и въвеждане на гаранции за обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети (Приключила)
   • BG05SFOP001-3.008 - Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.001 - „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.002 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.003 - Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.004 - „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“ (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.005 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.006 - Хоризонтална подкрепа за ефективното управление на средствата от ЕСИФ (Приключила)
   • BG05SFOP001-4.007 - Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023 (Приключила)
   • BG05SFOP001-5.001 - „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (Приключила)
   • BG05SFOP001-6.001 - Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма (Приключила)
   • BG05SFOP001-7.001 - Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE) (Приключила)
  • Програма за развитие на селските райони (773)
   • BG06RDNP001-1.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-1.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. (Приключила)
   • BG06RDNP001-2.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги" по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от мярка 2 "Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-2.002 - процедура по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.002 - Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.009 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.010 - Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.011 - Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Прекратена)
   • BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-4.016 - Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (Приключила)
   • BG06RDNP001-5.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-5.002 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-5.003 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-5.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения подадени от публични субекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.004 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.008 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.011 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.002 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.005 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.006 - Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.008 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.013 по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.014 - Процедура по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.015 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-8.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-8.002 - Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-8.003 - Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Прекратена)
   • BG06RDNP001-8.004 - Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-8.005 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-9.001 - Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-16.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-16.002 - Процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество" от Програма за развитие на селското стопанство за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-16.003 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-16.004 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.002 - МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.003 - МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.004 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.005 - МИГ Попово Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.006 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.007 - МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.008 - МИГ-Разлог, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.009 - МИГ-Разлог, Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.010 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.011 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.012 - МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.013 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.014 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.015 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.016 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.017 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.018 - "МИГ Харманли" - мярка 22 "Популяризиране на местните продукти и услуги" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.019 - МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.020 - МИГ Попово Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово , Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.022 - МИГ Сливница – Драгоман Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.024 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.025 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.026 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.027 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.028 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.029 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.030 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.031 - МИГ - Белово Септември Велинград - Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.032 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.033 - "МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.034 - "МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.035 - МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.036 - МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.037 - СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.038 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.039 - МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.040 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.041 - МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.042 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.043 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.044 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.045 - "МИГ Харманли" - подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.046 - МИГ Сандански - подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.047 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.048 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.049 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.050 - МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН М 7.6 "ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ,СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.051 - "МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН": МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.052 - МИГ Аврен - Белослав Мярка 19.2/7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.054 - МИГ Свиленград ареал 7.11 - „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.055 - МИГ Свиленград ареал " Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.056 - МИГ -Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.057 - МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги иобновяване на селата в селските райони“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.058 - МИГ Свиленград Ареал - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: Мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.061 - МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.062 - МИГ ЛОМ МЯРКА 2- 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.064 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.067 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.068 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.069 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.070 - МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.071 - "Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница" - подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.072 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.073 - МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.074 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.075 - МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.076 - МИГ Тервел - Крушари, Марка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.077 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.078 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.079 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.080 - МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.081 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански - подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.083 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.084 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.085 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.086 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.087 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.089 - МИГ Нови пазар - Каспичан МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.090 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.091 - МИГ "Преспа" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.092 - Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.093 - МИГ Девня-Аксаково - Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.094 - МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.095 - Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.096 - Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.097 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.098 - МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.099 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.100 - МИГ Минерални бани - Черноочене - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.103 - МИГ "Аврен-Белослав" 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.104 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.106 - МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.107 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.108 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.109 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.112 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.113 - МИГ Чирпан Mярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез въстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.114 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.115 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018 (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.116 - МИГ Чирпан подмярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.117 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.119 - МИГ Чирпан Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.120 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.121 - МИГ Чирпан под мярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.122 - МИГ Чирпан под-мярка 1.1. "Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.124 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.125 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.126 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.127 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.128 - МИГ Чирпан , Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.129 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.130 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.134 - МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.135 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.136 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.138 - Подмярка 4.1. ""Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.139 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.140 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.142 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.144 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.145 - МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.146 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.147 - МИГ Сандански - подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.148 - МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.149 - „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ - подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.150 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.151 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.152 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.153 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.155 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.156 - "МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.157 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.158 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.159 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.161 - МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.162 - МИГ - Тунджа-Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.163 - МИГ Хисаря, Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.164 - „МИГ –Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.166 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.168 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.170 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.171 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.172 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.173 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.174 - "МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.175 - „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.176 - МИГ Бяла Слатина 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.177 - МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.178 - „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.179 - СВОМР на МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.180 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - М 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.181 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.182 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции,свързани с поддържане,възстановяване и подобряване на културното и природно наследства на селата (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.183 - МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.185 - МИГ ЛОМ мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.186 - „МИГ -Куклен - Асеновград”Мярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.187 - Мярка 6.4.1. - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.188 - „МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.189 - МИГ САМОКОВ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.190 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.191 - “МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.194 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе- подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.195 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.196 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 8.6 “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.197 - „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.198 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.199 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.200 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Подмярка М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.201 - МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.202 - МИГ –Кирково-Златоград -Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.203 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.204 - "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местна култура". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.205 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово- Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.206 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.207 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе - Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.208 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.210 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.211 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.212 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.213 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.214 - МИГ Стамболово - Кърджали 54: Мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.215 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.216 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.217 - МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.218 - МИГ - Тунджа - Мярка 20 "Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ - Тунджа" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.219 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.220 - МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.221 - МИГ Бяла Слатина 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.222 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.226 - МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.227 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.228 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.229 - МИГ "МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ" - МЯРКА 6.4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.230 - МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.231 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.232 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.233 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.234 - МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.235 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" - мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.236 - МИГ Костинброд-Своге- подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.237 - МИГ Костинброд-Своге-мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.238 - МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.239 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.241 - МИГ Поморие_6.4_М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.242 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.244 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.246 - МИГ Поморие - 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.247 - МИГ Хисаря - Мярка 1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.248 - „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ - подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.249 - МИГ-Тунджа - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.250 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 6.4 .1 "Инвестииции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.251 - СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.252 - СНЦ "МИГ Тутракан – Сливо поле", Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.253 - „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.254 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.255 - МИГ Ардино - Джебел - Мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.256 - МИГ общини Елена и Златарица - подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.257 - МИГ Хисаря, Мярка 2. „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.258 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.259 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 8.6 - „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.260 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.261 - МИГ Балчик–Генерал Тошево - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.262 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.263 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.264 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.266 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.267 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.268 - МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.269 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.270 - МИГ- Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.271 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.271 МИГ ”ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.272 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.273 - Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.274 - МИГ Хисаря - Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.275 - "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.277 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - Мярка 6.4"Инвестиции в неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.279 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.280 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 22 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.281 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.282 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.284 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.285 - Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница - подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.286 - МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.287 - Местна инициативна група "Преспа" – общини Баните, Лъки и Чепеларе" - подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.288 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.289 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.290 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.292 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.293 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе - Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.294 - МИГ Бяла Слатина 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.295 - МИГ общини Елена и Златарица - 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.298 - МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.299 - МИГ Костинброд-Своге-подмярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.300 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.301 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.303 - "МИГ САМОКОВ– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.304 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.305 - "МИГ Тутракан - Сливо поле", Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.306 - „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.307 - МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.308 - МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.309 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.313 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.315 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.316 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.317 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.319 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.320 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 1.3 "Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.321 - МИГ Белене - Никопол, Мярка 8.1 "Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.323 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.324 - МИГ Стамболово – Кърджали 54” подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.325 - МИГ "Минерални бани - Черноочeне" 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.326 - МИГ "Минерални бани - Черноочeне" 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.327 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.328 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.330 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.332 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.333 - МИГ Айтос Мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.334 - МИГ- Айтос - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.335 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.336 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.337 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.339 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.1 "Територията МИГ Гълъбово - Опан ни обединява" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.340 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.342 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.343 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.344 - МИГ –Куклен-Асеновград - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.346 - МИГ Стралджа 2016г Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.347 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.349 - МИГ Попово Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.350 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.351 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.352 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.353 - „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.354 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.356 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.357 - МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.358 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.359 - МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.361 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.362 - МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.363 - МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.364 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.365 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.366 - МИГ "Преспа" -общини Баните, Лъки и Чепеларе- подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.368 - МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.369 - МИГ -Попово - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.370 - МИГ САМОКОВ - мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.371 - МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.372 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.373 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш - 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.375 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.376 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.377 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.379 - СВОМР на МИГ - Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.380 - “МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.381 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.382 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.383 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.385 - МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.386 - „МИГ Ардино – Джебел мярка 120 “Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” . (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.387 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.388 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.389 - МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.391 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.392 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.393 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.395 - МИГ Исперих – мярка 7.4 "Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.396 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.397 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА" – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.398 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.399 - МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги иобновяване на селата в селските райони“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.401 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.403 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.405 - МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.406 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.407 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.408 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.409 - "МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения „ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.410 - "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.411 - МИГ-Разлог, Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.412 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.413 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.414 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 1-4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.415 - МИГ Исперих Мярка 21 "Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.416 - МИГ Исперих Мярка 1.3 "Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.417 - МИГ Бяла Слатина 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.418 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.419 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.420 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.421 - МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.422 - МИГ Костинбод-Своге BG06RDNP001-19.422 Подмярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.423 - „МИГ Луковит-Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.424 - МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.425 - МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.426 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.427 - МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.429 - МИГ ЛОМ МЯРКА 2-4.2 „ Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.430 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.431 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.432 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.433 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.434 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.435 - Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.436 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.437 - „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин М 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.439 - МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.440 - МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.441 - МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.443 - МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.444 - МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.445 - МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.446 - МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.447 - МИГ Чирпан Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.448 - МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.449 - МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.450 - МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.451 - МИГ Костинброд-Своге подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.452 - МИГ Костинброд-Своге 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.453 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.454 - МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.455 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.456 - МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М _7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.458 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.459 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.460 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.461 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.462 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.463 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.464 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.466 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.467 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.469 - МИГ "Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.470 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.471 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.472 - Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.473 - "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Мярка 8.6 Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.474 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.475 - МИГ Луковит-Роман - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.477 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.478 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.479 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.480 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 6.4 .1 "Инвестииции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.481 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.482 - МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.484 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.486 - МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.487 - МИГ -Попово - Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.488 - МИГ -Попово - Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-Попово“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.492 - „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.493 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.494 - Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.495 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.496 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.499 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.500 - МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.501 - МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.502 - МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.503 - МИГ - Белово Септември Велинград - Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.504 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.505 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.506 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.507 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.508 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.509 - МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.510 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.511 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.512 - МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.513 - МИГ Бяла Слатина 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.514 - МИГ Бяла Слатина 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.515 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.516 - МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.518 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.519 - МИГ Сандански - подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.520 - МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.521 - МИГ Стралджа 2016г. Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.522 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.523 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.525 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.526 - МИГ Луковит-Роман мярка 19 -7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.528 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.529 - МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.530 - Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.531 - „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.532 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.533 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.534 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.535 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.536 - МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.537 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.538 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.539 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.542 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.544 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.546 - МИГ "Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.547 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.548 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.549 - МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.550 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.551 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.552 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.554 - МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.555 - МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.556 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.558 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.559 - МИГ –Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.560 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.561 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.562 - МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.563 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.564 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.566 - „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.567 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.568 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.569 - МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.570 - МИГ Нови пазар - Каспичан, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Прекратена)
   • BG06RDNP001-19.571 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.572 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.573 - МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.574 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.575 - МИГ Свиленград Ареал - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.576 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.577 - МИГ Поморие 6.4. М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.578 - МИГ Исперих Мярка 21 "Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.579 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.581 - „МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.582 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.583 - МИГ - Нова Загора Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.584 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.585 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.587 - МИГ Костенец 2010 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.588 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.591 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.592 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.593 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.594 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.595 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.596 - МИГ Минерални бани - Черноочене - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.597 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Мярка 120. „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.598 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.599 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.603 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.604 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.605 - МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.606 - 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.607 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.608 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.609 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.611 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.612 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местна култура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.614 - „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.615 - МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.617 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.618 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.619 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.620 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.621 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.624 - „МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.625 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.626 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.627 - МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.628 - МИГ Исперих Мярка 1.3 "Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.629 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.630 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.631 - МИГ Исперих – мярка 7.4 "Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.632 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.633 - МИГ Балчик–Генерал Тошево - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.634 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.635 - МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.636 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.637 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.638 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.638 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.639 - Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.640 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.641 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.642 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.643 - МИГ Попово Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.645 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.646 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.649 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.650 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.651 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.653 - МИГ ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.654 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.655 - МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.656 - МИГ ЛОМ Мярка 4 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ - 2022 (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.657 - МИГ - Тунджа - Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.658 - МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.659 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.660 - „МИГ – Стралджа 2016г.” Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.661 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.663 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.664 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.665 - МИГ Бяла Слатина 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.666 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.667 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.668 - МИГ Свиленград ареал " Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.669 - МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.670 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово-Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.671 - МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.672 - „МИГ Луковит-Роман: мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.673 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.674 - Сдружение ,,МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.676 - МИГ-СТРАЛДЖА 2016 мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.677 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.678 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.679 - МИГ Костинброд-Своге-мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряванети или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.680 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.681 - МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.682 - "МИГ САМОКОВ– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.683 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.684 - МИГ Бяла Слатина Мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.685 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.687 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.688 - МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.689 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.691 - МИГ Костинброд-Своге- подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.692 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.694 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.696 - СНЦ"МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.697 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.698 - МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.700 - „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ - МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.701 - МИГ общини Елена и Златарица 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.702 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.704 - МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 4.2 "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.707 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 8.6 "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.708 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 20 "СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.709 - МИГ Попово Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.710 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.711 - МИГ Костинброд-Своге Подмярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.712 - МИГ Костенец 2010 – 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.714 - МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.715 - МИГ Завет - Кубрат: Мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.716 - МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.717 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.718 - "МИГ Харманли" - подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.719 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.720 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.722 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.723 - МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.724 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.725 - МИГ - Берковица и Годеч - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.726 - МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.729 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.730 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.731 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.732 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.733 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.734 - МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.737 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.738 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.739 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.740 - МИГ Исперих – мярка 7.4 "Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.741 - МИГ-Разлог, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.742 - МИГ Чирпан мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.743 - „МИГ -Куклен - Асеновград”Мярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.744 - МИГ Чирпан мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.746 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.747 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.748 - Мярка 6.4.1. - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.749 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.752 - Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.753 - МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.754 - МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.755 - МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.757 - „МИГ –Лясковец-Стражица“ Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура " (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.759 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.760 - МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.762 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.763 - "МИГ Средец, под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.764 - "МИГ Брезово, Братя Даскалови" подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.765 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.766 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.767 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.768 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.769 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.770 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.771 - Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.772 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.773 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.774 - МИГ Костенец 2010 – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.775 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ 2024 (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.776 - "МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД 21 Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на МИГ Куклен – Асеновград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.777 - МИГ Брезово, Братя Даскалови" Подмярка 4.1. ""Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.778 - „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.781 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.782 - МИГ Нови пазар - Каспичан, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.783 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.784 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.785 - МИГ -Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.788 - МИГ Свиленград-Тополовград - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.790 - МИГ Костенец 2010 – 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.791 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.792 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.794 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.794 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.795 - 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата МИГ Костинброд-Своге (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.796 - 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви МИГ Костинброд-Своге (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.797 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.797 МИГ ”ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.798 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.799 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.800 - МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.801 - МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.803 - МИГ ЛОМ Мярка 4 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ - 2024 (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.804 - "МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.805 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.808 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.809 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.810 - "МИГ Нови пазар - Каспичан" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.811 - МИГ –Община Марица - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.812 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.813 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.814 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.815 - МИГ Костенец – Долна баня – 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.816 - МИГ Балчик–Генерал Тошево - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.817 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.818 - МИГ Свиленград - Тополовград, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.821 - МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.822 - МИГ Свиленград-Тополовград " Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.823 - МИГ- Айтос - Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.824 - МИГ- Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.825 - МИГ Костенец – Долна баня – 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ (Приключила)
   • BG06RDNP001-19.827 - МИГ Нова Загора-Сливен Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
  • Програма за морско дело и рибарство (203)
   • BG14MFOP001-1.001 - Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.002 - Здраве и безопасност (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.003 - Окончателното преустановяване на риболовните дейности (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.004 - Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.006 - Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.007 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.008 - Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.009 - Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.010 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.011 - Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.013 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.014 - Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.015 - Здраве и безопасност (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.016 - Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.017 - Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.019 - „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.020 - Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.021 - Здраве и безопасност (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.023 - Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.024 - „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.026 - Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.027 - „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. (Приключила)
   • BG14MFOP001-1.028 - „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.001 - Иновации в аквакултурата (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.002 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.003 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.005 - Аквакултури, осигуряващи екологични услуги (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.006 - Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.007 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.008 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.009 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.010 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.011 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.012 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.013 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.014 - Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.015 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.016 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.017 - Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.018 - Финансови инструменти по "Програмата за морско дело и рибарство" (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.019 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-2.020 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)
   • BG14MFOP001-3.001 - Контрол и изпълнение (Приключила)
   • BG14MFOP001-3.002 - Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2014 – 2016 г. (Приключила)
   • BG14MFOP001-3.003 - Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г. (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.001 - Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.002 - Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.003 - МИРГ Поморие "Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.004 - МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.005 - МИРГ Бургас-Камено мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.006 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал - (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.007 - МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.008 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.009 - МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.010 - МИРГ ВБА мярка 1.2.1. Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.011 - МИРГ ВБА мярка 1.1.2. Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.012 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.013 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.014 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.016 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.017 - Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.018 - МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.019 - МИРГ Пазарджик Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.020 - МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.021 - МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.022 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.023 - МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.024 - МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.025 - МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.026 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.027 - МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакулутирите в МИРГ Поморие““ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.028 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.029 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.030 - Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.032 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Mярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.033 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.034 - Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.035 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.036 - МИРГ Пазарджик - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.037 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.038 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.039 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.040 - МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.041 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.042 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.043 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.044 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.045 - Мярка 1.2 "Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.046 - Мярка 2.1 "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.047 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.048 - МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.049 - МИРГ Самоков - Мярка 01 "Производствени инвестиции в аквакултурите" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.050 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.051 - МИРГ Самоков - Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.052 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.053 - МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.054 - МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.055 - МИРГ ВБА мярка 1.2.1. Диверсификация и нови форми на доход (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.056 - МИРГ Самоков - Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.057 - МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.058 - МИРГ Самоков - Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.059 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.060 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.061 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.062 - МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.063 - МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.064 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.065 - мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" на МИРГ Бургас – Камено (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.066 - Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.067 - Мярка 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.068 - Мярка 1.2 "Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.069 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.070 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.071 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.072 - Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.073 - МИРГ Пазарджик - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.074 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.075 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.076 - Мярка 2.1 "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.077 - МИРГ Бургас-Камено мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.078 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.079 - МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.080 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.081 - МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие““ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.082 - МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.083 - МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.084 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.085 - МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.086 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.087 - МИРГ "ПАЗАРДЖИК" - Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.088 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.089 - МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарството (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.090 - МИРГ Самоков - Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.091 - Мярка 1.2 "Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.092 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.093 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.094 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.096 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.097 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.098 - Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.099 - Мярка 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.100 - мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" на МИРГ Бургас – Камено (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.101 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.102 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.103 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.104 - МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.105 - МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.106 - МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.107 - МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.108 - МИРГ Самоков - Мярка 01 "Производствени инвестиции в аквакултурите" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.109 - Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.110 - Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас - Камено (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.111 - МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.112 - Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.113 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.114 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.115 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.116 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.117 - МИРГ Самоков - Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.118 - МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.119 - МИРГ Самоков - Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.120 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.121 - МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.122 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.123 - Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.124 - Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.125 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.126 - Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено” (Приключила)
   • BG14MFOP001-4.127 - МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.001 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.003 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.004 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.005 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.006 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.007 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.010 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.011 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.012 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.013 - Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.014 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.015 - Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.016 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.017 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.018 - Планове за производство и предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.019 - Мерки за предлагане на пазара (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.020 - Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.021 - Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.022 - Мерки за предлагане на пазара - сектор "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.023 - „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.024 - Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-5.025 - Мерки за предлагане на пазара - сектор "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" (Приключила)
   • BG14MFOP001-6.001 - Интегрирано морско наблюдение (Приключила)
   • BG14MFOP001-6.003 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда (Приключила)
   • BG14MFOP001-6.004 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда (Приключила)
   • BG14MFOP001-6.005 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда (Приключила)
   • BG14MFOP001-6.006 - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда. (Приключила)
   • BG14MFOP001-7.001 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG14MFOP001-7.002 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG14MFOP001-7.003 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG14MFOP001-7.004 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG14MFOP001-7.005 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG14MFOP001-7.006 - Техническа помощ (Приключила)
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (12)
   • BG16M1OP001-1.001 - Развитие на железопътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа- Инфраструктурни проекти (Приключила)
   • BG16M1OP001-1.002 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ (Приключила)
   • BG16M1OP001-1.003 - Разширение на Линия 3 на метрото в гр. София, участък ул. Шипка - кв. Гео Милев – ж.к. Слатина - Зала Арена Армеец/Тех Парк София - бул. Цариградско шосе, включително закупуване на метровлакове за метролиниите (Приключила)
   • BG16M1OP001-2.001 - Развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти (Приключила)
   • BG16M1OP001-2.002 - Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ (Приключила)
   • BG16M1OP001-3.001 - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт (Приключила)
   • BG16M1OP001-4.001 - Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта (Приключила)
   • BG16M1OP001-4.002 - Внедряване на интелигентни транспортни системи и подобряване на безопасността и сигурността на транспорта по вътрешните водни пътища и пристанища (Приключила)
   • BG16M1OP001-4.003 - Увеличаване на капацитета на българските черноморски пристанища (Приключила)
   • BG16M1OP001-5.001 - Техническа помощ (Приключила)
   • BG16M1OP001-5.002 - Бюджетни линии (Приключила)
   • BG16M1OP001-6.001 - „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE)”. (Приключила)
  • Околна среда (78)
   • BG16M1OP002-1.001 - Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.002 - Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки. (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.003 - Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.004 - Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.005 - Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.006 - Изпълнение на ранни ВиК проекти (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.007 - Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.008 - Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води (Прекратена)
   • BG16M1OP002-1.009 - Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2 (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.010 - Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите (Прекратена)
   • BG16M1OP002-1.011 - Подобряване мониторинга на качеството на питейните води (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.012 - Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води (Прекратена)
   • BG16M1OP002-1.013 - Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.014 - „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.015 - Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.017 - Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.018 - Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2 (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.019 - Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води (Приключила)
   • BG16M1OP002-1.020 - Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.001 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.003 - Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.004 - Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.006 - Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.007 - Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.008 - Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 (Приключила)
   • BG16M1OP002-2.011 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 - втора (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.001 - Развитие на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за управление на НПРД (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.002 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони (Прекратена)
   • BG16M1OP002-3.003 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.004 - Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 (Прекратена)
   • BG16M1OP002-3.005 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.006 - Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.007 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.008 - МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ” (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.009 - „МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Прекратена)
   • BG16M1OP002-3.010 - МИГ Свиленград Ареал, „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал” (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.011 - Сдружение „МИГ Хисаря”, Мярка 9 от СВОМР - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ХИСАРЯ” (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.012 - МИГ „Стамболово – Кърджали 54 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.013 - МИГ Белене-Никопол, Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол (Прекратена)
   • BG16M1OP002-3.014 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Прекратена)
   • BG16M1OP002-3.015 - Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.016 - Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.017 - МИГ САМОКОВ "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков" (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.018 - "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА" (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.019 - Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.020 - Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.021 - Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.022 - Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.023 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Прекратена)
   • BG16M1OP002-3.027 - Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2 (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.028 - МИГ Свиленград Ареал, „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2” (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.029 - „МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.030 - МИГ Белене-Никопол "Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол" (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.031 - Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България - 2 (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.032 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.033 - „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ (Приключила)
   • BG16M1OP002-3.035 - Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.001 - Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.002 - Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.003 - Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.004 - Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.005 - Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г. (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.006 - Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер (Приключила)
   • BG16M1OP002-4.009 - Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт (Приключила)
   • BG16M1OP002-5.001 - Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време (Приключила)
   • BG16M1OP002-5.002 - Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух (Приключила)
   • BG16M1OP002-5.003 - Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух (Приключила)
   • BG16M1OP002-5.004 - Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух (Приключила)
   • BG16M1OP002-5.005 - Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2 (Приключила)
   • BG16M1OP002-6.001 - Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Прекратена)
   • BG16M1OP002-6.002 - "Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."" (Приключила)
   • BG16M1OP002-7.001 - Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма (CARE) (Приключила)
   • BG16M1OP002-8.001 - Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE) (Приключила)
  • Региони в растеж (65)
   • BG16RFOP001-1.001 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.002 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.003 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.005 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.006 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Стара Загора (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.007 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Плевен (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.008 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.010 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.012 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.013 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пазарджик (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.014 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.015 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.016 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Габрово (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.017 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.018 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Перник (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.019 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Враца (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.020 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.021 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.022 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Смолян (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.023 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.024 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.025 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Асеновград (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.027 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Горна Оряховица (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.028 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Гоце Делчев (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.029 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.030 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кюстендил (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.031 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.033 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Търговище (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.034 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Лом (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.035 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Петрич (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.036 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.037 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.038 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Карлово (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.040 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Инвестиционни програми (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.041 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София-голям проект (Приключила)
   • BG16RFOP001-1.042 - Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти в проекти за устойчиво градско развитие в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (Приключила)
   • BG16RFOP001-2.001 - Енергийна ефективност в периферните райони (Приключила)
   • BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони - 2 (Приключила)
   • BG16RFOP001-2.003 - „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” (Приключила)
   • BG16RFOP001-3.001 - Култура и спорт в училище (Приключила)
   • BG16RFOP001-3.002 - Подкрепа за професионалните училища в Република България (Приключила)
   • BG16RFOP001-3.003 - Подкрепа за висшите училища в Република България (Приключила)
   • BG16RFOP001-3.004 - Спорт в училище (Приключила)
   • BG16RFOP001-4.001 - Регионална здравна инфраструктура (Приключила)
   • BG16RFOP001-4.002 - Регионална здравна инфраструктура-2 (Приключила)
   • BG16RFOP001-4.003 - Борба с COVID 19 (Приключила)
   • BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ (Приключила)
   • BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” (Приключила)
   • BG16RFOP001-6.001 - Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти в проекти за регионален туризъм в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (Приключила)
   • BG16RFOP001-6.002 - Развитие на туристически атракции (Приключила)
   • BG16RFOP001-7.001 - Регионални пътища (Приключила)
   • BG16RFOP001-7.002 - Пътна безопасност (Приключила)
   • BG16RFOP001-8.001 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” (Приключила)
   • BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ (Приключила)
   • BG16RFOP001-8.004 - БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ (Приключила)
   • BG16RFOP001-8.005 - ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, ММС, МК” (Приключила)
   • BG16RFOP001-8.006 - Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР (Приключила)
   • BG16RFOP001-9.001 - Мерки за справяне с пандемията (Приключила)
   • BG16RFOP001-10.001 - Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE) (Приключила)
  • Иновации и конкурентоспособност (154)
   • BG16RFOP002-1.001 - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.002 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.003 - Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.004 - Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.006 - МИГ Девня –Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.007 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подкрепа за внедряване на иновации в преприятията (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.008 - МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.009 - МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.010 - МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации" (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.012 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.013 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.014 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.015 - „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.016 - „Развитие на иновационни клъстери“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.017 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.018 - Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ) (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.021 - МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия (Прекратена)
   • BG16RFOP002-1.023 - МИГ Хисаря - Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.024 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.026 - МИГ Девня –Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.027 - Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ) (Прекратена)
   • BG16RFOP002-1.028 - МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации" (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.029 - МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни- мярка 1.1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.031 - МИГ Аврен-Белослав „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.032 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.034 - МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.035 - МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации" (Приключила)
   • BG16RFOP002-1.036 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.001 - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.003 - "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.004 - „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.005 - Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.006 - „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.007 - Финансови инструменти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.008 - Предоставяне на институционална подкрепа на ИА БСА за подобряване на инфраструктурата по качеството. (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.009 - Развитие на клъстери в България (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.010 - Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.011 - „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.012 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин» (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.013 - МИГ - Община Марица М08 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.014 - МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.015 - Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.016 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.017 - „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.018 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.020 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.021 - МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.022 - МИГ Белене-Никопол "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.023 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.025 - МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.026 - МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.027 - МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.028 - МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.029 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.030 - МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.031 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.032 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.033 - МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари (Прекратена)
   • BG16RFOP002-2.035 - МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.036 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“. (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.037 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.038 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.039 - "МИГ Балчик – Генерал Тошево" – „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.041 - МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.042 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.043 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.044 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.045 - МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград." (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.046 - МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.047 - МИГ Бяла Слатина 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.048 - МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.049 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.050 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.051 - МИГ-Тунджа-Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.052 - Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.053 - МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.054 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица "Повишаване на конкурентноспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.055 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.056 - МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.057 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.058 - МИГ- Карлуковски карст – Червен бряг - Искър - Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.059 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.060 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.061 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.062 - МИГ Бяла Слатина 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.063 - МИГ Хисаря Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.064 - „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.065 - МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.066 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.069 - "МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" - Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.070 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.071 - МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ ЛОМ - 2020“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“. (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.074 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.075 - МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.076 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.078 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.079 - Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.080 - Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.081 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.082 - МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград." (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.084 - МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.085 - МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.086 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.087 - МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.090 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.091 - Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.092 - Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.094 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.095 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.097 - „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.098 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.100 - МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.102 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.103 - „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.104 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" - Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.105 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.107 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.108 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.109 - "МИГ Тунджа - Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия ( МСП ) (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.110 - МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.111 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.112 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.113 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.114 - МИГ Хисаря Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-2.115 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (Приключила)
   • BG16RFOP002-3.002 - Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия (Приключила)
   • BG16RFOP002-3.003 - „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-3.004 - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите (Приключила)
   • BG16RFOP002-3.005 - „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-4.001 - „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-4.002 - „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-4.003 - „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-5.001 - Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите добри практики (Приключила)
   • BG16RFOP002-5.002 - Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство (Приключила)
   • BG16RFOP002-5.003 - Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение (Приключила)
   • BG16RFOP002-5.004 - Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси (Приключила)
   • BG16RFOP002-5.005 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (Приключила)
   • BG16RFOP002-6.001 - Финансови инструменти по приоритетна ос 6 "Възстановяване на МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (Приключила)
   • BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-7.001 - Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма (Приключила)
   • BG16RFOP002-8.001 - Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE) (Приключила)
  • Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (25)
   • BG65AMNP001-1.001 - „Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети страни”, BG/AMIF–SO1–NO1–A1 (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.002 - „Подобряване на механизма на социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди”, BG/AMIF – SO1 - NO1 - A4 (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.003 - Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници; Предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод за търсещи закрила граждани на трети страни; Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.005 - “Подобряване системата за предоставяне на убежище в Р България” (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.006 - “Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет; Правни консултации и превод за търсещи закрила ГТС; Социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.007 - “Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети държави” (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.009 - Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, търсещи международна закрила и наемане на допълнителен персонал за ДАБ (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.010 - „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.011 - Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, настанени в центровете на ДАБ и наемане на допълнителен персонал за ДАБ . (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.012 - Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.001 - „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF–SO2–NO2–A1 (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.002 - „Предоставяне на административни и правни консултации, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF–SO2–NO2–A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.003 - „Предоставяне на административни и правни консултации, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF – SO2 – NO2 – A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.004 - „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.005 - „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.007 - Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.001 - „Развитие на системата за мониторинг на принудителното връщане”,BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.002 - „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод”, BG/AMIF – SO3 - NO2 – A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.004 - „Провеждане на консултaции за насърчаване на доброволното връщане”, BG/AMIF – SO3 – NO1 – A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.005 - Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.006 - “Осигуряване на средства за оперативни разходи, изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулски служби на трети страни в Р България” (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.007 - Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към дирекция „Миграция“ - МВР. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.008 - Осигуряване на средства за оперативни разходи за обекти на дирекция „Миграция“ – МВР, в които са настанени граждани на трети държави. (Приключила)
   • BG65AMNP001-5.001 - Трансфер и преместване (Приключила)
   • BG65AMNP001-5.002 - Презаселване (Приключила)
  • Фонд "Вътрешна сигурност" (54)
   • BG65ISNP001-1.001 - “Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни канали за връзка на консулските служби с ограничен достъп до VPN”, BG/ISF–SO1–NO1–А2 (Приключила)
   • BG65ISNP001-1.002 - „Развитие на програмното и техническото осигуряване на НВИС и ВИС на ЕС, мигриране към ВИС мейл , извършване на реконструкция, ремонт и модернизация на консулските служби и увеличаване на броя на биометричните гишета в консулските служби с най-голям брой издавани визи и повишаване квалификацията на консулските служители относно прилагането на законодателството на ЕС в област „Визи“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-1.003 - Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел намаляване на процента на отказани визи за САЩ на български граждани, вид В1(business visa) и вид В2 (tourism, pleasure or visiting) (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.001 - "Доставка на мобилна система за наблюдение - оборудване за ФРОНТЕКС", GB/ISF - SO2 - NO6 - A16 (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.002 - "Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника". BG/ISF - SO2 - NO6 - A12. (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.003 - "Разширяване на възможностите на радиокомуникационната система на МВР по TETRA стандарт чрез обновяване на софтуера за подобряване на взаимодействието и обмена на информация в зоните за отговорност на ГД „Гранична полиция“ на външните граници на ЕС", BG/ISF-SO2-NO2-A6 (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.004 - Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряваща охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства на външните граници" - BG/ISF-SO2-NO6-A14 (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.005 - „Повишаване на ефективността на граничния контрол, чрез осигуряване на оборудване за осъществяване на граничен контрол на външни граници, включително нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.006 - „Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD“, (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.007 - Модернизиране на Националния координационен център в София; надграждане на аналитичния слой на Националната ситуационна картина; Обучение на служителите от ГДГП за обезпечаване и еднакво прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на граничния контрол; Доизграждане на Н.ШИС чрез осигуряване на допълнителна функционалност на Главния и Резервния комуникационен компютърен център; Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване на съвместен с румънските гранични органи граничен контрол на плавателни средства по р. Дунав във Видин; Повишаване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на Министерството на вътрешните работи по външните граници на ЕС чрез внедряване на система за събиране, анализ и съхраняване на информация за активността на крайните потребители и устройства; Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.008 - „Оперативна подкрепа за ефективен граничен контрол“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.009 - „Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб – Оборудване за ФРОНТЕКС“. (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.011 - „Повишаване на административния и техническия капацитет на МВР в областта на граничния контрол“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.012 - Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи и закупуване на оборудване с оглед измененията в Регламента ЕВРОДАК (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.013 - Развитие и внедряване на ЕТИАС и подкрепа за ефективно надграждане на НШИС (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.014 - Доставка на оборудване, предпазни средства и консумативи за защита здравето на полицейските служители и предотвратяване разпространението на COVID-19 на границите на Р България. (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.015 - Повишаване на капацитета на ГДГП с оглед осигуряване на допълнителна подкрепа за целите на граничния контрол по външните граници, включително временните външни граници с потенциално или очаквано висок миграционен натиск (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.017 - Наемане допълнителен, временен персонал за охрана на държавната граница (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.018 - Доставка на компютърна техника (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.001 - „Осигуряване надеждна следгаранционна поддръжка на: 1. Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово, 2. Интегрирана система ,,Синя граница", 3. Автоматизирана система за техническо наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ Калотина“, 4. Хеликоптери, кораби, автомобили с нормална и повишена проходимост,специализирани автомобили и електронни гишета, използвани за граничен контрол“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.002 - “Поддръжка на техническо оборудване за граничен контрол – електронни гишета, използвани за граничен контрол“, BG/ISF – SO3 – NO2 – A18 (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.003 - Осигуряване следгаранционна поддръжка на изградена ТЕТРА системи на външните граници и Националната компонента на Шенгенската информационна система (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.004 - “Текуща поддръжка и модернизация на сградите и помещенията, необходими за осъществяване на граничния контрол и за организацията и осъществяването на граничното наблюдение между ГКПП на външните граници“ , BG/ISF- SO3-NO2-А17 (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.005 - „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.006 - Следгаранционна поддръжка на НВИС (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.007 - Следгаранционна поддръжка на НШИС (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.008 - „Следгаранционна поддръжка на гранично-полицейски кораби“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.009 - Ремонт на помещения, необходими за осигуряване на подходящи условия за осъществяване на граничен контрол на външните граници (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.010 - Следгаранционна поддръжка на интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП -Капитан Андереево до ГКПП-Лесово. Доставка на технически и програмни средства. (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.011 - Осигуряване на допълнителни разходи за персонал (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.001 - Подобряване на мобилността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за осъществяване на ефективно разследване и противодействие на трансграничната, тежката и организираната престъпност чрез доставка на нови автомобили (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.002 - „Повишаване капацитета на досъдебното полицейско разследване и свързаните с него експертно-криминалистически изследвания чрез обновяване, доставяне и поддръжка на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства" - BG/ISF-SO5-NO1-A22 (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.003 - „Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видео наблюдение в полицейските автомобили" (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.004 - „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването ѝ в Ballistic Information Network (IBIN)“, BG/ISF – SO5-NO2-A26 (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.005 - „Обмен и обучение на служители по тематики, свързани със сигурността на информацията, информационните системи и мрежите за пренос за технологична съвместимост на полицейските системи със структури от ЕС“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.006 - „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества “ (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.007 - „Модернизиране и повишаване на ефективността при защита от бомбен тероризъм и повишаване капацитета на физико-химично изследване. Модернизиране на учебно материалната база и повишаване качеството и ефективността на стрелковата и тактическа подготовка на служителите от СОБТ и служители от ОДМВР в страната.", BG/ISF-SO5-NO1-A23 (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.008 - „Изграждане на нова Централна полицейска система, надграждане и поддръжка на автоматизираните информационни системи – АИС „Разследване в МВР“, АИС „Бюлетин“, АИС „Оперативен документ“, АИС „Оперативен анализ“, АИС EUROPOL BG; АИС „Управление на документните потоци”, Географски информационни системи на МВР. Подобряване на сигурността на базите данни с информация, свързана с полицейски служители. Осигуряване на работата на националния компонент на системата за целите на полицейската работна група по тероризма (PWGT)“, BG/ISF-SO5-NO2-A25. (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.009 - „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво” (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.010 - Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.011 - "Доставка на технически средства за правоприлагащи органи, техническо обезпечаване на експерти, обучения, международни практики и информационни кампании." (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.012 - „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления.” (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.013 - Мерки за противодействие на тежката и организирана престъпност и повишаване на ефективността при извършване на оперативно-издирвателни дейности (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.014 - „Развиване на звена за данни за пътници (PNR). Изграждане на автоматизирана аудио- и видео комуникационна система. Подкрепа в борбата срещу организираната и тежка международна престъпност“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.015 - Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи. (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.016 - Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави-членки, както и оперативна съвместимост с ИТ системи и бази данни на ЕС и други държави-членки (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.017 - Доставка на специализирано оборудване за биометрична идентификация и друго оборудване (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.001 - Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.002 - „Развитие на учебен център Монтана, с цел осигуряване на по-добро обучение на компетентните органи в областта на защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита (ХБРЯЗ)“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.003 - „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, BG/ISF-SO6-NO5-A36 (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.004 - „Изготвяне на национален и секторни стратегически риск анализи по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, чрез въвеждане на методология и привличане на експертна помощ“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.006 - “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.007 - „Мерки за изпълнение, развиване и прилагане на националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.008 - Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. (Приключила)
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" (1)
   • BG16RFSM001-1.001 - Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП (Приключила)
  • Програма "Образование" 2021-2027 (4)
   • BG05SFPR001-1.001 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование (Приключила)
   • BG05SFPR001-1.003 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование (Приключила)
   • BG05SFPR001-3.001 - Модернизиране на професионалното образование и обучение (Приключила)
   • BG05SFPR001-3.004 - Подкрепа за развитие на проектна докторантура (Приключила)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (21)
   • BG05SFPR002-1.001 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 1 „Активиране“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.002 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.003 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 3 „Заетост“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.005 - СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.006 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 2 „Обучение“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.007 - "Специализация в здравеопазването +" - Компонент 1 (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.008 - „НЕ“ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.009 - Модернизация и дигитализация на услугите на Националния осигурителен институт (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.011 - Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.012 - УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.014 - "Специализация в здравеопазването +" - Компонент 2 (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.015 - АДРЕСИРАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.004 - "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.005 - „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.006 - ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА - КОМПОНЕНТ 1 (Приключила)
   • BG05SFPR002-3.001 - „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +“ (Приключила)
  • Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 (6)
   • BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.002 - Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.003 - Закупуване на стоки за новородени деца (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.004 - „Подкрепа“ (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.005 - „За по- добро бъдеще“ (Приключила)
   • BG05SFPR003-1.006 - Детска кухня (Приключила)
  • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (1)
   • BG14MFPR001-3.001 - „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” (Приключила)
  • Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит (1)
   • BG16BARA001-1.001 - Финансиране на мерки за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (Приключила)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (11)
   • BG16FFPR002-2.001 - Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България (Приключила)
   • BG16FFPR002-2.002 - Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.001 - Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.002 - Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.003 - Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната. (Приключила)
   • BG16FFPR002-3.007 - Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини (Приключила)
   • BG16FFPR002-4.001 - Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.001 - За по-чист въздух! (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.002 - За по-чист въздух! (2) (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.005 - Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво (Приключила)
   • BG16FFPR002-5.007 - Национални стратегически документи в сектор „Въздух“ (Приключила)
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR003-1.002 - Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти по Програма "Развитие на регионите" (ПРР) 2021-2027 (Приключила)
   • BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) (Приключила)
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (4)
   • BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“ (Приключила)
   • BG16RFPR001-1.002 - Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (Приключила)
   • BG16RFPR001-1.003 - Внедряване на иновации в предприятията (Приключила)
   • BG16RFPR001-1.005 - Финансови инструменти по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (Приключила)
  • Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (9)
   • BG16RFPR002-1.001 - Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) (Приключила)
   • BG16RFPR002-1.002 - Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения" (Приключила)
   • BG16RFPR002-1.006 - Финансови инструменти по програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 (Приключила)
   • BG16RFPR002-1.007 - Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър на научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.002 - Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.005 - Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.006 - Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.009 - Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS 5) (Приключила)
   • BG16RFPR002-2.010 - Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1) (Приключила)
  • Програма "Техническа помощ" 2021-2027 (4)
   • BG16RFTA001-1.001 - Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ (Приключила)
   • BG16RFTA001-1.002 - Развитие на Академията за фондовете на ЕС (Приключила)
   • BG16RFTA001-1.006 - Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България (Приключила)
   • BG16RFTA001-1.007 - Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г. (Приключила)
  • Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (4)
   • BG65AMPR001-1.001 - Процедура № 1, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“ и Специфична цел 3 „Връщане“ (Приключила)
   • BG65AMPR001-2.001 - Процедура №3, Специфична цел 1 "Обща европейска система за убежище", Специфична цел 2 "Законна миграция и интеграция" и Специфична цел 3 "Връщане" (Приключила)
   • BG65AMPR001-3.001 - Процедура № 2, Специфична цел 3 „Връщане“ (Приключила)
   • BG65AMPR001-3.002 - Процедура №1 "Специфична цел 3 "Връщане" (Приключила)
  • Програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (5)
   • BG65BVPR001-1.001 - Процедура №1, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" (Приключила)
   • BG65BVPR001-1.002 - Процедура №2, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" (Приключила)
   • BG65BVPR001-1.003 - Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ (Приключила)
   • BG65BVPR001-1.004 - Процедура №1, Специфична цел 1 "Европейско интегрирано управление на границите" (Приключила)
   • BG65BVPR001-2.001 - „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“ (Приключила)
  • Програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ (4)
   • BG65ISPR001-3.001 - Процедура № 1: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгра-нично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ (Приключила)
   • BG65ISPR001-3.002 - Процедура № 2: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгра-нично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ (Приключила)
   • BG65ISPR001-3.004 - Процедура № 1 Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ (Приключила)
   • BG65ISPR001-3.006 - Процедура № 2: Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ и специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение". (Приключила)
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (52)
   • BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” (Приключила)
   • BG-RRP-1.008 - А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ) (Приключила)
   • BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни) (Приключила)
   • BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ (Приключила)