Completed/terminated procedure

BG16RFOP002-3.001 - Energy efficiency for SMEs (Ended)

Providing focused support to Bulgarian SMEs to promote the implementation of energy efficiency measures and measures to reduce the energy intensity of the economy.

Application time limits

Start: 14.05.2016 16:28

Deadline: 28.10.2016 17:30

Additional information on deadline

ВАЖНО! Попълване на индикатор “Намаляване на емисиите на парникови газове” Управляващият орган обръща внимание, че тенденцията на индикатор “Намаляване на емисиите на парникови газове” е „увеличение“. При попълване на индикатора като базова стойност се попълва „0“, а като целева стойност - общо спестени емисии парникови газове на годишна база в резултат от изпълнението на проекта (таблица 1.3.1 от образеца на енергиен одит). В случай че системата дава грешка при попълване на целева стойност, която е по-голяма от базовата стойност (напр. базова стойност „100“, а целева „80“), кандидатът трябва да изтрие индикатора и да го добави отново.

Internet address: www.opcompetitiveness.bg

Documents for information and application

Evaluation tables

The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021