Приключилa/прекратена процедура

BGENERGY-1.002 - „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ (Приключила)

По процедура за подбор на проекти „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане в сграда/и за използване на геотермална енергия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 11.03.2021 г. 16:54 ч.

Краен срок: 10.09.2021 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.