Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за техническа и финансова оценка
0.00
Критерий Максимален праг
120.00
1.
Хоризонтални принципи на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.: 
Проектното предложение допринася за постигане на всички 3 хоризонтални принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (3 т.)
Проектното предложение допринася за постигане на 2 от хоризонталните принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (2 т.)
Проектното предложение допринася за постигане на 1 от хоризонталните принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (1 т.) 
Проектното предложение не допринася за постигане на нито един от хоризонталните принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (0 т.)
3.00
2.
Постигане на целта на процедурата: 
Проектното предложение съдържа детайлна и ясна информация за приноса на проекта за постигане на целта на процедурата (4 т.)
Проектното предложение съдържа информация за приноса на проекта за постигане на целта на процедурата, която не е достатъчно детайлна или ясна (2 т.)
4.00
3.
Проектното предложение съдържа:
Ясно описание на целите на проекта;
Релевантна информация за целевите групи;
Ясно описание на логическата последователност на дейностите, в т.ч. реалистичен времеви обхват, начало и край на всяка от дейностите;
Реалистичен План за информираност и публичност.

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания (4 т.)
Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания (3 т.)
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания (2 т.)
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания (1 т.)
Не е изпълнено нито едно от гореописаните изисквания (0 т.)
4.00
4.
Ефективност на БФП към инсталираната мощност (проектна топлинна мощност) на съоръжението/ята за отопление или отопление и охлаждане, в т.ч. горещо водоснабдяване - I, лв./kW

Ефективност на инвестицията по-малко или равно на 2000 лв./kW (20 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 2000 лв./kW и по-малко или равно на 2400 лв./kW (15 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 2400 лв./kW и по-малко или равно на 2800 лв./kW (10 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 2800 лв./kW и по-малко или равно на 3200 лв./kW (5 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 3200 лв./kW (0 т.)
20.00
5.
Ефективност на БФП към прогнозното годишно производство на топлинна енергия за отопление и БГВ, и енергия за охлаждане от геотермална енергия - P, лв./kWh

Ефективност на инвестицията по-малко или равно на 1 лв./kWh (30 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 1 лв./kWh и по-малко или равно на 1,4 лв./kWh (24 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 1,4 лв./kWh и по-малко или равно на 1,8 лв./kWh (18 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 1,8 лв./ kWh и по-малко или равно на 2,2 лв./kWh (12 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 2,2 лв./ kWh и по-малко или равно на 2,6 лв./kWh (6 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 2,6 лв./ kWh (0 т.)
30.00
6.
Ефективност на БФП към количеството спестени емисии на парникови газове в резултат от използване на геотермална енергия и др. енергия от ВИ за отопление или отопление и охлаждане – Y, лв./тСО2

Ефективност на инвестицията по-малко или равно на 850 лв./tCO2 (20 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 850 лв./tCO2 и по-малко или равно на 1190 лв./tCO2 (16 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 1109 лв./tCO2 и по-малко или равно на 1530 лв./ tCO2 (12 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 1530 лв./tCO2. и по-малко или равно на 1870 лв./tCO2 (8 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 1870 лв./tCO2. и по-малко или равно на 2200 лв./tCO2 (4 т.)
Ефективност на инвестицията по-голямо от 2200 лв./tCO2 (0 т.)
20.00
7.
Дял на геотермалната енергия в крайната енергия за отопление, охлаждане и горещо водоснабдяване, след изпълнение на проекта– Z, %

Z по-голямо и равно на 55% (8 т.)
Z по-голямо от 45% и Z по-малко от 55% (6 т.)
Z по-голямо от 35% и Z по-малко от 45% (4 т.)
Z по-малко или равно на 35 % (0 т.)
8.00
8.
Мониторинг за потреблението на енергия

Проектното предложение предвижда доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия (4 т.)
Проектното предложение не предвижда доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на топлинна енергия (0 т.)
4.00
9.
Проектът предвижда използването на геотермалната енергия и за охлаждане 

Проектното предложение предвижда използването на геотермалната енергия и за охлаждане (4 т.)
Проектното предложение не предвижда използването на геотермалната енергия и за охлаждане (0 т.)
4.00
10.
Участие на Партньор/и от страна-донор при изпълнение на дейностите по проекта

Налице е/са Партньор/и от страна-донор, ангажиран/и с проекта (5 т.)
Не е налице Партньор/и от страна-донор, ангажиран/и с проекта (0 т.)
5.00
11.
Анализ на риска 
В проектното предложение е представен анализ на риска, който съдържа информация за:
(а)	Основните финансови, човешки, материални, технологични и информационни ресурси, необходими за изпълнение на дейностите по проекта и за осигуряване устойчивостта на неговите резултати;
(б)	Възможните рискове, вероятността от възникването им и отражението, което биха имали върху постигане на резултатите на проекта;
(в)	Мерките, които Кандидатът предвижда за осигуряване на необходимите ресурси и за предотвратяване, смекчаване, 
прехвърляне или приемане и управление на установените рискове. (4 т.)

Анализът на риска е наличен, но информацията за основните институционални, оперативни и финансови рискове не е достатъчно ясна, за да може да гарантира постигането и дългосрочната устойчивост на резултатите от проекта или анализ на риска въобще не е наличен (0 т.)
4.00
12.
Капацитет на Кандидата за изпълнение и управление на проекта 

В екипа по проекта са включени ръководител, технически и финансов експерт, всеки от които притежава най-малко три години опит в инфраструктурни проекти и/или проекти за енергийна ефективност (4 т.)
Ръководителят на проекта притежава най-малко три години опит в инфраструктурни проекти и/или проекти за енергийна ефективност (2 т.)
Техническият и финансовият експерт притежават най-малко три години опит в инфраструктурни проекти и/или проекти за енергийна ефективност (1 т.)
Не е изпълнено нито едно от горните условия (0 т.)
4.00
13.
Реалистичност на разходите по проекта

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и 
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо) и Всички бюджетни редове са коректно обособени и попълнени съгласно изискванията на т. 13.4 от Насоките за кандидатстване.(10 т.)

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и 
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо), но Не всички бюджетни редове са коректно обособени и попълнени съгласно изискванията на т. 13.4 от Насоките за кандидатстване. (8 т.)

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и 
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, но Не всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо). (6 т.)

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване, но 
Не всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение. (4 т.)

Не всички разходи, включени в бюджета, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постигната. (2 т.)

Не всички разходи, включени в бюджета, за които се иска финансиране, са допустими, и в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постигната. (0 т.)
Оценка „0“ се присъжда задължително и в случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи за мерки за енергийна ефективност и/или когато в резултат на редуциране на бюджета на проекта, общата сума на БФП за проектното предложение е по-ниска от 200 000 евро.
10.00
60.00
Праг за преминаване:
120.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.