Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BGENERGY-1.002-Q001 (16.03.2021 г.)
Здравейте,

Във връзка с обявената процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.,  бих искал да задам няколко въпроса:

1. В чл. 10, ал. 2 от договора за предоставяне на БФП е посочено, че „Началната дата на допустимост на разходите по Проекта е датата на подписване на настоящия Договор“

Във връзка с подготовката на проектните предложения обаче, се изисква представянето от страна на кандидатите на доклад от обследване за енергийна ефективност, инвестиционен проект (във фаза технически или работен проект) и т.н. Кой се предполага, че трябва да финансира тези дейности? 

Ако това трябва да бъде извършено от кандидата и те не са допустими разходи по проекта, очаква ли се те да бъдат посочени в бюджета му, напр. в раздел VI, перо „Недопустими разходи“, в колона „Съфинансиране“ или това е по преценка на кандидата?

Едновременно с това, съгласно Насоките за кандидатстване, раздел 12.2., недопустими са „дейности, чието изпълнение е започнало преди подаване на проектното предложение“. Следователно, съгласно разпоредбите на раздел 12.2., не е допустима и подготовката на доклад от обследване за енергийна ефективност, разработване на инвестиционен проект (във фаза технически или работен проект) и т.н., макар без тях проектното предложение не може да се внесе и да не се очаква възстановяването им по проекта. Моля, за уточнения.

2. В декларацията по Приложение I кандидатът следва да посочи едно от следните:
a)	съгласно чл. 7.3, параграф 2, буква (k) от Регламента за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. - в процеса на подготовка на проектното предложение, представляваната от мен администрация/община ……………………… не е ползвала услугите на консултант или
b)	съгласно чл. 7.3, параграф 2, буква (k) от Регламента за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. - в процеса на подготовка на проектното предложение, представляваната от мен администрация/община ……………………… е ползвала услугите на консултант/и
(посочва се наименованието на юридическото лице/трите имена на физическото лице и адрес)

Инженерите и архитектите (най-общо проектантите), които подготвят техническия проект, както и лицата, които извършват обследването за енергийна ефективност смятат ли се за „консултант/и“ или това се отнася само за външна консултантска помощ за подготовката на проектното предложение?

Съгласно Насоките за кандидатстване, раздел 12.2., недопустима дейност е „консултантски услуги за разработване на проектното предложение“. Следователно, моля, за уточнения какво включва определението за „консултант“.

3. Съгласно раздел 12.1. от Насоките за кандидатстване, допустима е дейността „Управление на проекта“. Това означава ли, че е допустимо кандидатът да ангажира външна консултантска фирма за извършване на техническа и финансова отчетност във връзка с изпълнението на проекта. Ако да, в кой раздел от бюджета на проекта се посочва този разход? Ако не, какво се предполага, че може да включва дейността „Управление на проекта“?

4. Съгласно раздел 12.1. от Насоките за кандидатстване, за Кандидатите е допустима дейността „Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора от страна-донор“. Посочването на „страна-донор“ означава ли, че е възможно включването на подобна дейност само, ако има партньор от страна-донор?

(продължава)
Съгласно т. 7 от Насоките за кандисване по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ кандидатите могат да задават въпроси по Насоките за кандидатстване по електронна поща: eeagrants@me.government.bg. В тази връзка, моля да подадете Вашите въпроси по указания ред.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.