Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за проектното предложение е подаден в рамките на крайния срок чрез системата ИСУН 2020
Да
2.
Формулярът за проектното предложение е попълнен на английски и на български език
Да
3.
Формулярът за проектното предложение e подписан с КЕП от законния представител на Кандидата или оправомощено за целите на подаването на проектното предложение лице
Да
4.
Кандидатът е представил документ за оправомощаване за подаване на проектното предложение с КЕП (в случай че е приложимо) – подписан и датиран от законния представител на Кандидата съгласно документа за създаване/акта за учредяване, сканиран и прикачен в ИСУН 2020.
Квалифицираният електронен подпис (КЕП) за подаване на проектното предложение следва да е валиден към датата на кандидатстване.
Да
5.
Декларация за наличие/липса на двойно финансиране - подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Да
6.
В случай че проектът се изпълнява с Партньор/и Кандидатът е представил проект на Споразумение за партньорство/Писмо за намерение за партньорство - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Не
7.
В случай че проектът ще се изпълнява с Партньор/и Кандидатът е представил Удостоверение за регистрация (или подобен документ), издадено от компетентния орган на съответната държава - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Не
8.
Удостоверение за код на икономическа дейност по данни за последната приключила финансова година, издадено от Националния статистически институт или за чуждестранните Партньори еквивалентен документ за последната приключила финансова година - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020. Или за чуждестранните Партньори – линк към аналогични регистри съгласно законодателството на съответната държава
Не
9.
Декларация за липса на икономическа дейност и устойчивост на проекта – попълнена по образец (Приложение H) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Да
10.
Декларация за минимални и държавни помощи от Партньора – попълнена по образец (Приложение M) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Не
11.
Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта - подписани, сканирани и прикачени в ИСУН 2020:
-	Ръководител на екипа;
-	Технически експерт;
-	Финансов експерт.
Да
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е администрация към орган на изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 1 от ЗАдм. или община на територията на Република България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА
Да
2.
Кандидатът е представил Решение на органа на изпълнителната власт, който ръководи Кандидата, за съгласие да кандидатства по настоящата процедура, когато е колективен орган, съответно изявление на органа на изпълнителната власт, който ръководи Кандидата, за съгласие да кандидатства по настоящата процедура, когато е едноличен орган, или решение на Общинския съвет за съгласие общината да кандидатства по настоящата процедура и ако е приложимо – за даване на съгласие за сътрудничество с Партньора/ите - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Да
3.
Кандидатът е собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в проекта) или сградата (съответно всяка от сградите, включени в проекта) е предоставена за управление по смисъла на чл. 14, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) на Кандидата или на органа, който го ръководи – когато Кандидатът е юридическо лице – администрация към орган на изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 1 от ЗАдм., 
или 
Кандидатът е собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в проекта) - когато Кандидатът е община на територията на Република България по смисъла на чл. 14 ЗМСМА
Да
4.
Кандидатът вече е изпълнил основните мерки за енергийна ефективност (изолация на стени, под и покрив и смяна на дограма)
Да
5.
Кандидатът е представил подписана и датирана от законния представител на Кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020 (Приложение I ) декларация, че:
-	е запознат с условията за кандидатстване;
-	ще бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта;
-	е удостоверил идентичността на двата езика (български език и английски език);
-	е удостоверил участието на консултанти при подготовката на проектното предложение.
Да
6.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в критериите за недопустимост на Кандидатите по т. 8.2. от Насоките за кандидатстване
Да
7.
Партньорът/ите е/са допустим/и по настоящата процедура, съгласно т. 9.1 от Насоките за кандидатстване
Не
8.
Партньорът/ите притежава/т опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на използването на енергия от ВИ (в случай че проектът ще се изпълнява с помощта на Партньор/и)
Не
9.
Партньорът/ите не развива/т своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства/т за финансиране в следните сектори:
-	сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;
-	сектора на първично производство на селскостопански продукти; 
-	сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
•	когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
•	когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
-	износ за трети държави или държави-членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
-	преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.
Не
10.
Проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение
Да
11.
Партньорът/ите не попада/т, под което и да е от условията, изброени в т. 9.2. от Насоките за кандидатстване
Не
12.
Целта(-ите) на Проекта е/са допустима (-и) и е/са в съответствие с целите на настоящата процедура
Да
13.
Предложението за проект отговаря на изискванията дейностите да се изпълняват на територията на България и в страна-донор (ако е приложимо)
Да
14.
Проектът включва дейности, свързани с използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане
Да
15.
Използването на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане, изграждането или реконструкцията на съществуващата или изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане, както и комбинирано използване на геотермална енергия с други енергийни източници, за всяка сграда е препоръчано с Доклад от обследване за енергийна ефективност
Да
16.
Кандидатът е представил инвестиционен/и проект/и (технически или работен проект), който/които (когато е приложимо) е/са съгласуван/и и одобрен/и съгласно изискванията на ЗУТ, в случай че съгласно ЗУТ инвестиционния проект не подлежи на одобрение, се представя становище от съответния компетентен орган
Да
17.
При кандидатстване за дейности, свързани с изграждане или реконструкция на системата/ите за отопление или за отопление и охлаждане при използване на: минерални води, термопомпи от типа вода-вода, вода-въздух са изпълнени едновременно следни условия:	
(а) Валидно разрешително за водовземане от подземни води или разрешително за водовземане от минерална вода;
(б) Валидно разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения (ако е приложимо).
Да
18.
Проектът се изпълнява в рамките на приложимите режими „не помощ“ за Кандидата и „не помощ“ или минимална помощ за Партньора (ако е приложимо)
Да
19.
Проектното предложение съдържа дейности за информираност и публичност, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и дизайн по ФМ на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. и т. 2.3 от Анекс 3 на Регламента
Да
20.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-голям или равен на 200 000 евро
Да
21.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ не надвишава 400 000 евро
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.