Приключилa/прекратена процедура

BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места" (Приключила)

Подкрепа на иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в 10 предварително избрани общини в България: Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец. Специфични цели: Активиране на (дългосрочно) неактивните безработни; Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия, предприемачи и местните власти чрез въвеждане на иновативни практики на работа; Подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави практики на работа; Обучения за безработни; Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 08.07.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 20.09.2022 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/mestno-razvitie

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.